ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manicure

M AE1 N IH0 K Y ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manicure-, *manicure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manicure[N] การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย), See also: การทำเล็บ, Syn. buffing, nial-polishing
manicured[ADJ] ซึ่งตกแต่งเล็บและมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry, I can't, because I just got a $ 150 manicure.ฉันเสียใจ, ฉันทำไม่ได้ เพราะว่า ฉันพึ่ง A Cinderella Story (2004)
I know! Let's give Kyoko's... pretty hands a nice manicureรู้แล้วว Nobody Knows (2004)
One minute I think I have all the answers, and the next I am crying for a manicure.ณ เวลาหนึ่ง ฉันคิดว่าฉันมีคำตอบทั้งหมด แต่นาทีถัดมา.. Bandidas (2006)
To answer your earlier question, yes, I got a manicure.ตอยคำถามแรกนะ ใช่ ฉันไทำเล็บมา In Buddy's Eyes (2008)
I'm saying if all I get in exchange for this crappy situation is a nice parking spot for my $8 manicure, then I'm taking it!ฉันหมายถึง ถ้าผลตอบแทนของเวลาที่แย่ๆนี้ คือการได้ที่รถดีๆในการมาทำเล็บ 8 เหรียญ In Buddy's Eyes (2008)
I'm still here, gettin' a manicure.ฉันแต่งเล็บเดี๋ยว Gomorrah (2008)
Vicki gets her last manicure.วิกกี้ทำเล็บเป็นหนสุดท้านในชีวิต The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
And their manicured lawns.และสนามหน้าบ้านที่ได้รับการดูแล Mama Spent Money When She Had None (2009)
Although I did just get a manicure, so nothing that might chip a nail.ถึงแม้ฉันเพิงจะทำเล็บมาก็เหอะ งั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้เล็บฉันบิ่น Mama Spent Money When She Had None (2009)
One for a manicure in Newport Beach and the other at a gas station in Utah, like, two minutes later.รายการแรกจ่ายค่าทำเล็บ ที่ชายหาดนิวพอร์ต และอีกรายการ เกิดที่ปั้มน้ำมันในรัฐยูท่าห์ อีก 2 นาทีให้หลัง White to Play (2009)
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด Home Economics (2009)
Are we doing manicures or what? Who has their kit?เรามาแต่งเล็บกันเถอะ หรือทำอะไรดี ใครมีชุดเครื่องมือบ้าง? History Repeating (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANICURE    M AE1 N IH0 K Y ER0
MANICURED    M AE1 N IH0 K Y ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manicure    (v) mˈænɪkjuəʴr (m a1 n i k y u@ r)
manicured    (v) mˈænɪkjuəʴd (m a1 n i k y u@ d)
manicures    (v) mˈænɪkjuəʴz (m a1 n i k y u@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks) [Add to Longdo]
マニキュア(P);マニュキア[, manikyua (P); manyukia] (n) (1) manicure; (2) nail polish; varnish; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manicure \man"i*cure\, n. [F., fr. L. manus hand + curare to
   cure.]
   A person who makes a business of taking care of people's
   hands, especially their nails; -- an older term for a
   {manicurist}.
   [1913 Webster]
 
      [Men] who had taken good care of their hands by wearing
      gloves and availing themselves of the services of a
      manicure.                --Pop. Sci.
                          Monthly.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manicurist \man"i*cur`ist\, n. [F., fr. L. manus hand + curare
   to cure.]
   A person who makes a business of taking care of people's
   hands, especially their fingernails; -- formerly called a
   {manicure}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manicure \Man"i*cure\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Manicured}; p.
   pr. & vb. n. {Manicuring}.]
   1. To care for (the hands and nails); to care for the hands
    and nails of; to do manicure work.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. to trim carefully and meticulously; as, to manicure a
    lawn.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manicure \man"i*cure\, n.
   The care of the hands and nails, especially a thorough
   cosmetic treatment of the hands, especially the trimming and
   polishing of the fingernails, and removing of cuticles,
   performed by a manicurist.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manicure
   n 1: professional care for the hands and fingernails
   v 1: trim carefully and neatly; "manicure fingernails"
   2: care for (one's hand) by cutting and shaping the nails, etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top