ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macho

M AA1 CH OW0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macho-, *macho*
Possible hiragana form: まちょ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
macho[N] คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macho(มา'โช) n.,adj. (ซึ่งเป็น) คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย,ผู้ชายที่แข็งขัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dad is this big macho guy and he shoots deer and shit like that.พ่อผมเป็นชายเต็มตัว ท่านยิงกวาง Punchline (1988)
I like it, muy macho!ข้าชอบจัง แมนมาก Aladdin (1992)
Toninho, you are a macho, romantic, primitive heterosexual.โทนินโย่ เธอสมเป็น... ชายชาตรีที่ทรนงในความรักแบบเถื่อน ๆ Woman on Top (2000)
When I was 13 years old, my dad he was this macho, hot-shot banker guy, and I was just this skinny little kid who'd been caught trying on his mother's shoes one too many times... anyway, my dad said he would rather die than raise a little nellyboyเมื่อตอนผมอายุ 13 ปี พ่อของผม.. เค้าเป็นนายธนาคารหนุ่มรูปหล่อ กล้ามใหญ่ และผมเป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึง Latter Days (2003)
I thought you was a macho man. A tough guy.ฉันนึกว่านายแมน นายแกร่ง Four Brothers (2005)
Well we estabiles that the macho bullshit ain't gona open the door,ดูเอาเถอะพวกเราเห็นผู้ชายที่แข็งแรงแล้ว ทำบ้าๆเพื่อที่จะเปิดประตู Saw II (2005)
Having some stupid, macho showdown!เพื่อที่จะได้อวดตัวว่าเก่ง! Everybody Loves a Clown (2006)
Having some stupid macho showdown!เพื่อที่จะได้อวดตัวว่าเก่ง In My Time of Dying (2006)
Nevertheless, he's the last macho guy of our era!ยังไงก็ตาม เค้าเป็นผู้ชายที่แมนคนสุดท้าย ในยุคของเรา! Attack on the Pin-Up Boys (2007)
for a macho guy, he screams like a girl.หมอนั่นเหรอ กรีดร้องยังกะผู้หญิง Next (2007)
The whole macho-warrior crap.ไอ่เรื่อง "นักรบขี้เบ่ง" In the Valley of Elah (2007)
-So did Alvin. He's too cool to admit it. -Yeah, too macho.แอลวินก็ด้วย เค้าฟอร์มไม่ยอมรับ ใช่ ฟอร์มเยอะ Alvin and the Chipmunks (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone   FR: mâchoire [f]
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai bon) EN: maxilla ; upper jaw   FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai lāng) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MACHO    M AA1 CH OW0
MACHOLD    M AH0 HH OW1 L D
MACHOWSKI    M AH0 CH AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
macho    (n) mˈætʃou (m a1 ch ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Macho {m}macho [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis) [Add to Longdo]
マッチョ[, maccho] (n) macho [Add to Longdo]
悪魔調伏[あくまちょうぶく, akumachoubuku] (n) exorcism; praying down evil spirits [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
閻魔帳;えんま帳[えんまちょう, enmachou] (n) teacher's mark or grade book [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Macho \Ma"cho\, n. [Sp.] (Zool.)
   The striped mullet of California ({Mugil cephalus}, syn.
   {Mugil Mexicanus}).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 macho \ma"cho\, a. [Sp.]
   Manly, especially with an assertive and domineering manner
   toward women.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 MACHO \MACHO\ (m[aum]"k[-o]), n. [acronym from Massive
   Astrophysical Compact Halo Object.]
   A form of dark matter in distant outer space unobservable
   except by its gravitational effect, and believed to be at
   least part of the "missing matter" which is unobservable as
   ordinary stars, but helps keep galaxies from flying apart;
   MACHOS are massive but compact objects such as neutron stars
   or brown dwarfs, which can be detected (with difficulty) by
   their effect in bending light from distant light sources,
   such as other galaxies. This can occur if by rare chance a
   MACHO passes in front of a more distant visible object, and
   the light from that object becomes temporarily amplified by
   the MACHO acting as a gravitational lens. Some MACHOs have
   been discovered in the halo of dark matter that surrounds our
   milky way. It is, however, questionable whether the amount of
   such matter is sufficient to explain the ability of galaxies
   to stay together in spite of rotation rates that would cause
   them to fly apart if the only matter present was that
   observable as visible stars.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 macho
   adj 1: used of men; markedly masculine in appearance or manner
       [syn: {butch}, {macho}]
   n 1: a male exhibiting or characterized by machismo

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 macho
  male; masculine

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Macho /matʃoː/ 
  macho

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top