ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evident

EH1 V AH0 D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evident-, *evident*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evident(adj) ชัดแจ้ง, See also: ปรากฏชัด, ชัดเจน, Syn. clear, obvious
evidently(adv) อย่างชัดเจน, See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด, Syn. clearly, obviously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evident(เอฟ'วิเดินทฺ) adj. ชัดแจ้ง
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน, ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
self-evidentadj. แน่ชัดในตัวของมันเอง, ไม่จำต้องพิสูจน์, ไม่จำต้องแสดงหรืออธิบายก็เข้าใจ., Syn. self-explanatory, obvious

English-Thai: Nontri Dictionary
evident(adj) แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, เด่นชัด, ชัดเจน
SELF-self-evident(adj) ซึ่งปรากฏชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ ดู relevant fact ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It became evident from a very early age... that there was something different about me.เห็นได้ชัดตั้งแต่ผมยังเล็กๆ ว่าผมไม่อะไรไม่เหมือนคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
But for reasons that are only evident to me now...แต่ด้วยเหตุผลที่กระจ่างแจ้งแก่ฉันในตอนนี้... Primer (2004)
PHIL: immediately evident is the focal charring of the limbs and torso.แสดงให้เห็นว่า แช่อยู่ ในน้ำมันที่กำลังลุกไหม้. Deja Vu (2006)
Isn't it evident from him having saved your daughter?มันไม่ชัดเจนหรอกหรือที่เขา ช่วยลูกสาวของพ่อเอาไว้? Episode #1.9 (2008)
At this height, any variant in trajectory resulting from a simple jump or being pushed off the building will be evident in where they land.ความสูงของที่นี้ และตัวแปรต่างๆ เกิดจากการกระโดดลงไปเอง หรือว่าโดนพลักให้ตก จะเห็นได้จาก หุ่นตกลงไปจุดไหน Blinded by the Light (2009)
There's not much chance that the fungus would still be evident on a smooth metal surface.ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เชื้อรายังคงเป็นหลักฐานชั้นดี ที่เกาะอยู่บนอาวุธโลหะผิวลื่น The Bones That Weren't (2010)
It's fairly evident they were in the process of leaving before things went to pot.เห็นชัดว่าพวกเขากำลังเตรียมออกเดินทาง ก่อนที่ทุกอย่างจะผิดพลาด Prometheus (2012)
That she's seeing him tonight is evident from her make-up and clothes.จากการจะไปเจอเขาคืนนี้ อ้างจากการแต่งหน้าแต่งตัว A Scandal in Belgravia (2012)
It's evident that this man has been in a scrap or two.มันเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้ ผ่านชีวิตที่ลำบากมามาก Black Cherry (2012)
Which makes it even more evident why a girl like you shouldn't be here.ซึ่งนั่นทำให้มันชัดเจนมากขึ้น ทำไมผู้หญิงแบบคุณ ไม่ควรจะอยู่ที่นี่ Lineage (2012)
'Tis evident his vices and follies have won your heart.พ่อเห็นความชั่วร้ายของเขาและ โง่เขลาได้รับรางวัลหัวใจของคุณ The Invisible Woman (2013)
But I believe the proportions are evident in human genome DNA.แต่หนูเชื่อว่าสัดส่วนต่างๆ แสดงออกอย่างชัดเจนอยู่ในดีเอ็นเอของมนุษย์ Perfect Storm (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evidentAs is evident from the data, smoking is not decreasing among the young.
evidentEvidently he has made a mistake.
evidentEvidently, it's going to rain tomorrow.
evidentHe is a foreigner, as is evident from his accent.
evidentHe was evidently surprised when he came across me.
evidentIt is evident from his behavior that he lies.
evidentIt is evident that he did it.
evidentIt is evident that he has made a mistake.
evidentIt is evident that the man is wrong.
evidentIt is not evident whether the police followed the usual search procedures.
evidentIt's evident that you told a lie.
evidentIt's evident to everybody that he's in love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดแจ้ง(adv) obviously, See also: evidently, tangibly, Example: ลวดลายทั้งหลายบนวัตถุเหล่านี้จะแสดงคุณค่าความรู้สึกในเชื้อชาติและเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดเจน[chatjēn] (adj) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit  FR: clair ; évident ; explicite
เด่นชัด[denchat] (v) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid  FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[denchat] (adj) EN: obvious ; clear  FR: évident ; clair
เห็นได้ชัดเลย(ว่า)[hendāi chat loēi (wā)] (xp) EN: it's evident (that)  FR: il est évident (que)
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[jaemkrajāng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently
แจ้ง[jaēng] (adj) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit  FR: clair ; évident ; apparent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVIDENT EH1 V AH0 D AH0 N T
EVIDENTLY EH1 V AH0 D AH0 N T L IY0
EVIDENTIARY EH2 V IH0 D EH1 N SH IY0 EH0 R IY0
EVIDENTIARY EH2 V IH0 D EH1 N CH IY0 EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evident (j) ˈɛvɪdənt (e1 v i d @ n t)
evidently (a) ˈɛvɪdəntliː (e1 v i d @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显豁[xiǎn huò, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] evident; clear and bright [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offenkundig { adj } | offenkundiger | offenkundigstevident | more evident | most evident [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕在[けんざい, kenzai] (n, vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
公理[こうり, kouri] (n, adj-no) axiom; maxim; self-evident truth [Add to Longdo]
自ずから明らか;おのずから明らか[おのずからあきらか, onozukaraakiraka] (adj-na) self-evident [Add to Longdo]
自明[じめい, jimei] (adj-na, n, adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P) [Add to Longdo]
自明の理[じめいのり, jimeinori] (n) self-evident truth; truism; axiom [Add to Longdo]
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident [Add to Longdo]
灼然[しゃくぜん, shakuzen] (adj-t, adv-to) (1) (arch) shining; radiant; (2) (arch) evident; clear [Add to Longdo]
昭然[しょうぜん, shouzen] (adj-t, adv-to) manifest; clear; evident; obvious [Add to Longdo]
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently [Add to Longdo]
判然[はんぜん, hanzen] (adj-t, adv-to) clear; distinct; evident; definite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evident \Ev"i*dent\, a. [F. ['e]vinent, l. evidens, -entis; e
   out + videns, p. pr. of videre to see. See {Vision}.]
   Clear to the vision; especially, clear to the understanding,
   and satisfactory to the judgment; as, the figure or color of
   a body is evident to the senses; the guilt of an offender can
   not always be made evident.
   [1913 Webster]
 
      Your honor and your goodness is so evident. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      And in our faces evident the signs
      Of foul concupiscence.          --Milton.
 
   Syn: Manifest; plain; clear; obvious; visible; apparent;
     conclusive; indubitable; palpable; notorious. See
     {Manifest}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evident
   adj 1: clearly revealed to the mind or the senses or judgment;
       "the effects of the drought are apparent to anyone who
       sees the parched fields"; "evident hostility"; "manifest
       disapproval"; "patent advantages"; "made his meaning
       plain"; "it is plain that he is no reactionary"; "in
       plain view" [syn: {apparent}, {evident}, {manifest},
       {patent}, {plain}, {unmistakable}]
   2: capable of being seen or noticed; "a discernible change in
     attitude"; "a clearly evident erasure in the manuscript"; "an
     observable change in behavior" [syn: {discernible},
     {evident}, {observable}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 evident /evidɛnt/
  evident; obvious

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top