ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humaneness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humaneness-, *humaneness*, humanenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา humaneness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *humaneness*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humanität {f}humaneness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人間道[にんげんどう, ningendou] (n) (1) humaneness; (2) {Buddh} (See 六道) human realm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humane \Hu*mane"\, a. [L. humanus: cf. F. humain. See {Human}.]
   1. Pertaining to man; human. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the feelings and inclinations creditable to man;
    having a disposition to treat other human beings or
    animals with kindness; kind; benevolent.
    [1913 Webster]
 
       Of an exceeding courteous and humane inclination.
                          --Sportswood.
    [1913 Webster]
 
   3. Humanizing; exalting; tending to refine.
 
   Syn: Kind; sympathizing; benevolent; mild; compassionate;
     gentle; tender; merciful. -- {Hu*mane"ly}, adv. --
     {Hu*mane"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humaneness
   n 1: the quality of compassion or consideration for others
      (people or animals) [ant: {inhumaneness}, {inhumanity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top