ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manifold

M AE1 N AH0 F OW2 L D   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manifold-, *manifold*, manifol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manifold[ADJ] หลากหลาย, See also: นานาประการ, นานาชนิด, หลายชนิด, มากมาย, หลายอย่าง, Syn. diverse, numerous, various
manifold[N] ห้องหรือท่อที่มีทางเข้าออกหลายทาง
manifold[VT] ทำให้เพิ่มทวีคูณ, See also: ทำให้เพิ่มมากขึ้น
manifold[VT] ถ่ายสำเนา, See also: ถ่ายเอกสาร
manifolder[N] ผู้ถ่ายสำเนา
manifoldly[ADV] โดยถ่ายสำเนา
manifoldness[N] การถ่ายสำเนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manifoldท่อร่วม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifold heat control valve; heat control valveลิ้นอุ่นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifold pressure; boost pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifold vacuumสุญญากาศในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manifoldสายยาง [การแพทย์]
Manifold business forms industryอุตสาหกรรมแบบพิมพ์ทางธุรกิจแบบพับ [TU Subject Heading]
Manifolds (Mathematics)แมนิโฟลดส์ (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, despite manifold attractions, it is by no means certain another offer of marriage will ever be made to you.ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนสวย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีคนมาขอแต่งงานด้วยอีก Pride & Prejudice (2005)
It's gonna turn your manifold into pudding, so don't use it too soon.มันจะทำให้ท่อคุณเป็นพุดดิ้งเลย เพราะงั้นอย่าใช้มันเร็วเกินไปล่ะ The Boost Job (2010)
The manifolds in the thruster nozzles.ท่อรวมในหัวฉีดไอพ่น Life (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manifoldThe novel gives a manifold picture of human life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พหุคูณ[ADJ] multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ

CMU English Pronouncing Dictionary
MANIFOLD    M AE1 N AH0 F OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manifold    (v) mˈænɪfould (m a1 n i f ou l d)
manifolds    (v) mˈænɪfouldz (m a1 n i f ou l d z)
manifolded    (v) mˈænɪfouldɪd (m a1 n i f ou l d i d)
manifolding    (v) mˈænɪfouldɪŋ (m a1 n i f ou l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多种多样[duō zhǒng duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] manifold; all sorts; many and varied, #18,006 [Add to Longdo]
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity, #35,975 [Add to Longdo]
流形[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, ] manifold (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopie {f} | Kopien {pl}manifold | manifolds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキマニ[, ekimani] (n) (abbr) exhaust manifold [Add to Longdo]
マニホールド[, maniho-rudo] (n) manifold [Add to Longdo]
重々;重重[じゅうじゅう, juujuu] (adj-no,adv,n) repeated; manifold [Add to Longdo]
多様体[たようたい, tayoutai] (n) {math} manifold (differential geometry); algebraic variety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manifold \Man"i*fold\, a. [AS. manigfeald. See {Many}, and
   {Fold}.]
   1. Various in kind or quality; many in number; numerous;
    multiplied; complicated.
    [1913 Webster]
 
       O Lord, how manifold are thy works!  --Ps. civ. 24.
    [1913 Webster]
 
       I know your manifold transgressions. --Amos v. 12.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibited at divers times or in various ways; -- used to
    qualify nouns in the singular number. "The manifold wisdom
    of God." --Eph. iii. 10. "The manifold grace of God." --1
    Pet. iv. 10.
    [1913 Webster]
 
   {Manifold writing}, a process or method by which several
    copies, as of a letter, are simultaneously made, sheets of
    coloring paper being infolded with thin sheets of plain
    paper upon which the marks made by a stylus or a
    type-writer are transferred; writing several copies of a
    document at once by use of carbon paper or the like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manifold \Man"i*fold\, n.
   1. A copy of a writing made by the manifold process.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A cylindrical pipe fitting, having a number of
    lateral outlets, for connecting one pipe with several
    others; as, the exhaust manifold of an automobile engine.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. The third stomach of a ruminant animal. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manifold \Man"i*fold\, v. t. [imp. & p. p. {Manifolded}; p. pr.
   & vb. n. {Manifolding}.]
   To take copies of by the process of manifold writing; as, to
   manifold a letter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manifold
   adj 1: many and varied; having many features or forms; "manifold
       reasons"; "our manifold failings"; "manifold
       intelligence"; "the multiplex opportunities in high
       technology" [syn: {manifold}, {multiplex}]
   n 1: a pipe that has several lateral outlets to or from other
      pipes
   2: a lightweight paper used with carbon paper to make multiple
     copies; "an original and two manifolds" [syn: {manifold
     paper}, {manifold}]
   3: a set of points such as those of a closed surface or an
     analogue in three or more dimensions
   v 1: make multiple copies of; "multiply a letter"
   2: combine or increase by multiplication; "He managed to
     multiply his profits" [syn: {multiply}, {manifold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top