ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dwarf

D W AO1 R F   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dwarf-, *dwarf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwarf[N] (คน,สัตว์,พืช) ที่แคระแกร็น
dwarf[ADJ] ซึ่งเตี้ยแคระ, See also: ซึ่งแคระเเกร็น, Syn. small, tiny, undersized
dwarf[VT] ทำให้แคระเกร็น, See also: ทำให้ดูเล็กลง
dwarfish[ADJ] ซึ่งเตี้ยแคระ, See also: ซึ่งเตี้ยแคระ, Syn. small, tiny, undersized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
dwarf tape wormพยาธิตืดแคระ

English-Thai: Nontri Dictionary
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ
dwarf(n) คนแคระ,พืชหรือสัตว์ที่เตี้ยแคระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dwarfแคระ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dwarf faunaกลุ่มชีวินแคระเกร็น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dwarf pelvis; pelvis nanaเชิงกรานแคระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwarfed rootรากฟันแคระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwarfism; nanism; nanosoma; nanosomiaสภาพแคระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dwarfคนแคระ [การแพทย์]
Dwarf plantsพืชแคระ [TU Subject Heading]
Dwarf treesต้นไม้แคระ [TU Subject Heading]
Dwarfismสภาพแคระ,แคระ,ภาวะ,ร่างเตี้ยแคระ,รูปร่างแคระ,แคระ,เตี้ยแคระ,แคระแกร็น,การยับยั้งการเจริญเติบโต,สภาพแคระแกน,การเตี้ยแคระ,ร่างกายเตี้ยแคระ,เตี้ยแคระแกร็น,รูปร่างเตี้ยแคระ [การแพทย์]
dwarfismคนเตี้ยแคระ, สภาวะร่างกายที่ไม่เจริญเติบโตตามปกติ  เนื่องจากในวัยเด็กขาดฮอร์โมนโซมาโตโทรฟินจึงทำให้ร่างกายเตี้ยแคระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dwarfism, Laron'sร่างกายเตี้ยแคระ [การแพทย์]
Dwarfism, Pituitaryเด็กเตี้ยจากโรคปิตูอิตารี,โรคตัวเตี้ยแคระจากต่อมพิตูอิตารีย์,แคระเนื่องจากต่อมใต้สมอง,ปิตุอิตารีดวอร์ฟิสม์ [การแพทย์]
Dwarfism, Primordialคนแคระ,ไพรมอเดียลดวอร์ฟิสม์ [การแพทย์]
Dwarfism, Psychosocialเตี้ยเพราะจิตไม่ปกติ [การแพทย์]
Dwarfism, Renalรีนัลดวาฟิสม์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dwarfedเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญ ไม่เอาใจใส่โดยมองข้ามไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We was looking for a dwarf with a scar like that a while back.เราหาตัวแคระที่มีแผลเป็นมาสักพักแล้ว Eastwatch (2017)
Has that little dwarf made you blue?คนแคระน้อยทำให้เธอเศร้าเหรอ The Boss Baby (2017)
- Oh, yeah, uh, i just wanted to thank you for saving all that dwarf star ore.-โอ้ ใช่ เอ่อ ฉันแค่อยากจะขอบคุณ ที่นายช่วยเก็บ หินจากดาวแคระมา Outlaw Country (2016)
- Hex and I will draw their attention while you two go make sure turnbull can't pull anymore dwarf star out of the ground.- Hex and I will draw their attention while you two go make sure turnbull can't pull anymore dwarf star out of the ground. Outlaw Country (2016)
- Loaded with enough dwarf star to punch a hole in a mountain and cut off the pass to the east.- Loaded with enough dwarf star to punch a hole in a mountain and cut off the pass to the east. Outlaw Country (2016)
The magic-- - dwarf star?The magic-- - dwarf star? Outlaw Country (2016)
- I think he's gonna use the railroad and the dwarf star to...- I think he's gonna use the railroad and the dwarf star to... Outlaw Country (2016)
I think I know how turnbull's gonna make his own country. When I saw how much dwarf star ore he had in that mine, I started to wonder, how could he transport such a heavy shipment?I think I know how turnbull's gonna make his own country. how could he transport Outlaw Country (2016)
You had no idea that turnbull laced the bullets with dwarf star, or that you were even vulnerable to it.You had no idea that turnbull laced the bullets Outlaw Country (2016)
It was dwarf star.It was dwarf star. Outlaw Country (2016)
He's digging up dwarf star.He's digging up dwarf star. Outlaw Country (2016)
- I used dwarf star to power the atom suit.- I used dwarf star to power the atom suit. Outlaw Country (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dwarfI was dwarfed by his gigantic frame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ดัด[N] dwarf, Example: คุณตาชอบปลูกไม้ดัด, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้ใหญ่ นิยมปลูกในกระถางและดัดกิ่งให้เป็นรูปต่างๆ ตามที่ต้องการ
กรัน[ADJ] dwarf, See also: small, undeveloped, diminutive, tiny, undersized, mini, Syn. เล็ก, แคระ, Example: เขามีร่างกายเตี้ยและกรัน ดูแล้วไม่ได้ส่วน
แกร็น[ADJ] dwarfed, See also: stunted, undeveloped, undersized, Syn. แคระ, Example: เด็กชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกับคนขี้โรค, Thai definition: ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ค่อม[ADJ] dwarf, See also: diminutive, stunted, hunchbacked, stoop-shouldered, Syn. เตี้ย, Thai definition: ที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวแคระขาว[n. exp.] (dāo khrae khāo) EN: white dwarf   FR: naine blanche [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khrae) EN: dwarf planet   FR: planète naine [f]
คนแคระ[n.] (khon khrae) EN: dwarf ; dwarfish person ; midget ; pygmy   FR: nain [m] ; nabot [m] (péj.)
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain
กกอียิปต์แคระ[n. exp.] (kok Īyip khrae) EN: dwarf papyrus sedge   
กระดังงาสงขลา [n. exp.] (kradang-ngā songkhlā) EN: Dwarf Ylang-Ylang   
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
ไม้ดัด[n.] (māidat) EN: dwarf   
งูพงอ้อหัวยาว [n. exp.] (ngū phong-ø hūa yāo) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
DWARF    D W AO1 R F
DWARFS    D W AO1 R F S
DWARFED    D W AO1 R F T
DWARFING    D W AO1 R F IH0 NG
DWARFISM    D W AO1 R F IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwarf    (v) dwˈɔːf (d w oo1 f)
dwarfs    (v) dwˈɔːfs (d w oo1 f s)
dwarfed    (v) dwˈɔːft (d w oo1 f t)
dwarfing    (v) dwˈɔːfɪŋ (d w oo1 f i ng)
dwarfish    (j) dwˈɔːfɪʃ (d w oo1 f i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wō, ㄨㄛ, ] dwarf; Japanese (old derogatory term), #17,877 [Add to Longdo]
矮人[ǎi rén, ㄞˇ ㄖㄣˊ, ] dwarf, #25,183 [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] dwarf bamboo; thin bamboo, #26,084 [Add to Longdo]
侏儒[zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ, ] dwarf; pygmy; small person; elf; goblin, #38,591 [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, ] dwarf, #69,736 [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] dwarf bamboo, #75,874 [Add to Longdo]
倭人[wō rén, ㄨㄛ ㄖㄣˊ, ] dwarf; Japanese (old derogatory term), #121,149 [Add to Longdo]
矮星[ǎi xīng, ㄞˇ ㄒㄧㄥ, ] dwarf star, #134,236 [Add to Longdo]
矮行星[ǎi xíng xīng, ㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] dwarf planet [Add to Longdo]
诤人[zhèng rén, ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] dwarf in legends [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小人[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwerg {m} | Zwerge {pl}dwarf | dwarfs [Add to Longdo]
Zwergkiefer {f} [bot.] | Zwergkiefern {pl}dwarf pine tree | dwarf pine trees [Add to Longdo]
Bennetkasuar {m} [ornith.]Dwarf Cassowary [Add to Longdo]
Pfauensteißhuhn {n} [ornith.]Dwarf Tinamou [Add to Longdo]
Archboldsperber {m} [ornith.]Dwarf Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Zwergfruchttaube {f} [ornith.]Dwarf Fruit Dove [Add to Longdo]
Zwergkuckuck {m} [ornith.]Dwarf Cuckoo [Add to Longdo]
Blaubrustfischer {m} [ornith.]Dwarf River Kingfisher [Add to Longdo]
Waldfischer {m} [ornith.]Dwarf Kingfisher [Add to Longdo]
Stolzmannpipra [ornith.]Dwarf Tyrant [Add to Longdo]
Zwergvireo {m} [ornith.]Dwarf Vireo [Add to Longdo]
Zwerghäher {m} [ornith.]Dwarf Jay [Add to Longdo]
Zwergfadenfisch {m} (Colisa lalia) [zool.]dwarf gourami [Add to Longdo]
Zwergkaiserfisch {m}; Herzogfisch {m} (Centropyge spp.) [zool.]dwarf angel [Add to Longdo]
Kleiner Zwergpottwal {m}; Kleinstpottwal {m} [zool.]dwarf sperm whale; Owen's pygmy sperm whale (Kogia simus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オトシンクルス[, otoshinkurusu] (n) dwarf sucker (Otocinclus spp.) (lat [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
コロポックル[, koropokkuru] (n) mythical Ainu dwarf god (ain [Add to Longdo]
チゴベニハゼ[, chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby [Add to Longdo]
ドワーフ[, dowa-fu] (n) dwarf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwarf \Dwarf\, n.; pl. {Dwarfs}. [OE. dwergh, dwerf, dwarf, AS.
   dweorg, dweorh; akin to D. dwerg, MHG. twerc, G. zwerg, Icel.
   dvergr, Sw. & Dan. dverg; of unknown origin.]
   1. An animal or plant which is much below the ordinary size
    of its species or kind.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially: A diminutive human being, small in stature due
    to a pathological condition which causes a distortion of
    the proportions of body parts to each other, such as the
    limbs, torso, and head. A person of unusually small height
    who has normal body proportions is usually called a
    {midget}.
    [PJC]
 
   Note: During the Middle Ages dwarfs as well as fools shared
      the favor of courts and the nobility.
      [1913 Webster]
 
   3. (Folklore) A small, usually misshapen person, typically a
    man, who may have magical powers; mythical dwarves were
    often depicted as living underground in caves.
    [PJC]
 
   Note: Dwarf is used adjectively in reference to anything much
      below the usual or normal size; as, a dwarf pear tree;
      dwarf honeysuckle.
      [1913 Webster]
 
   {Dwarf elder} (Bot.), danewort.
 
   {Dwarf wall} (Arch.), a low wall, not as high as the story of
    a building, often used as a garden wall or fence. --Gwilt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwarf \Dwarf\, v. t. [imp. & p. p. {Dwarfed}; p. pr. & vb. n.
   {Dwarfing}.]
   To hinder from growing to the natural size; to make or keep
   small; to stunt. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Even the most common moral ideas and affections . . .
      would be stunted and dwarfed, if cut off from a
      spiritual background.          --J. C.
                          Shairp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwarf \Dwarf\, v. i.
   To become small; to diminish in size.
   [1913 Webster]
 
      Strange power of the world that, the moment we enter
      it, our great conceptions dwarf.     --Beaconsfield.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dwarf
   n 1: a person who is markedly small [syn: {dwarf}, {midget},
      {nanus}]
   2: a legendary creature resembling a tiny old man; lives in the
     depths of the earth and guards buried treasure [syn: {gnome},
     {dwarf}]
   3: a plant or animal that is atypically small
   v 1: make appear small by comparison; "This year's debt dwarfs
      that of last year" [syn: {shadow}, {overshadow}, {dwarf}]
   2: check the growth of; "the lack of sunlight dwarfed these
     pines"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top