Search result for

humanitarian

(46 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humanitarian-, *humanitarian*
Possible hiragana form: ふまにたりあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humanitarian[N] ผู้มีมนุษยธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ

English-Thai: Nontri Dictionary
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humanitarianismมนุษยธรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humanitarian assistanceความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
humanitarian assistanceความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม [การทูต]
Humanitarian interventionการแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Humanitarian Interventionการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม " เป็นแนวคิดที่นายโคฟี อันนาน เลขาธิการสหประชาชาติเสนออย่างเป็น ทางการครั้งแรกต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 54 เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมุ่งจะให้สหประชาชาติสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาย ในประเทศต่าง ๆ ได้โดย คำนึงถึงประเด็นเรื่องมนุษยธรรมเป็นหลัก ขณะนี้ แนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่ยุติ โดยบางประเทศเห็นว่า เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐ บางประเทศเห็นว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาของมนุษยชาติ ส่วนบางประเทศเห็นว่าการแทรกแซงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้กรอบหลักเกณฑ์ หรือกรอบกฎหมายบางประการ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ " [การทูต]
Humanitarian lawกฎหมายมนุษยธรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humanitarian aid (n ) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a humanitarian.ขี้ของทารก ผมเป็นพวก\"สุขนิยม\" Joy (2008)
He believed it was an important humanitarian mission, and he wanted to help.เขาเชื่อว่ามันเป็น ปฎิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และเขาต้องการจะช่วย WarGames: The Dead Code (2008)
None. I believed the money was for humanitarian purposes.ไม่รู้เลย ผมเชื่อว่า เป็นเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรม Frost/Nixon (2008)
- Do you have documents? - It's humanitarian aid.เกิดอะไรขึ้น Gomorrah (2008)
Yes, it's humanitarian aid.ระหว่างเอาไปทิ้ง Gomorrah (2008)
MNU is trying to move the aliens for humanitarian reasons.MNU พยายามย้าย เอเลี่ยนด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม. District 9 (2009)
Now, I would like to thank all of the humanitarians that have affected my work.ตอนนี้, ฉันอยากจะขอบคุณ ผู้ใจบุญทุกคน ที่ได้รับอิทธิพล จากงานของฉัน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Your son and I had planned to use the technology for humanitarian endeavors.ลูกชายของคุณและฉันวางแผนจะใช้เทคโนโลยี เพื่อมนุษยธรรม Cowboys and Indians (2009)
If you are still worried about humanitarian efforts, write a check to UNICEF.ถ้าคุณยังกังวลเรื่องมนุษยธรรมอยู่ล่ะก็ บริจาคให้ ยูนิเซฟ สิ Cowboys and Indians (2009)
It's a peacekeeping and humanitarian armada.เราเป็นกองเรือรบรักษาสันติภาพ ช่วยเหลือ... Star Trek (2009)
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา RED (2010)
Humanitarian grounds?ด้านมนุษยธรรมงั้นหรือ Voyage of Temptation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humanitarianWe have supplied humanitarian aid to refugees.

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMANITARIAN    HH Y UW2 M AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 N
HUMANITARIAN    Y UW2 M AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 N
HUMANITARIANS    HH Y UW2 M AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 N Z
HUMANITARIANS    Y UW2 M AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humanitarian    (n) (h y uu1 m a2 n i t e@1 r i@ n)
humanitarians    (n) (h y uu1 m a2 n i t e@1 r i@ n z)
humanitarianism    (n) (h y uu1 m a2 n i t e@1 r i@ n i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
緊急援助[きんきゅうえんじょ, kinkyuuenjo] (n) emergency aid (e.g. disaster relief); humanitarian aid [Add to Longdo]
国際人道法[こくさいじんどうほう, kokusaijindouhou] (n) international humanitarian law; IHL [Add to Longdo]
人道作戦[じんどうさくせん, jindousakusen] (n) humanitarian operation [Add to Longdo]
人道支援[じんどうしえん, jindoushien] (n) humanitarian aid [Add to Longdo]
人道主義[じんどうしゅぎ, jindoushugi] (n) humanism; humanitarianism; (P) [Add to Longdo]
人道主義者[じんどうしゅぎしゃ, jindoushugisha] (n) a humanitarian [Add to Longdo]
人道的援助[じんどうてきえんじょ, jindoutekienjo] (n) humanitarian aid [Add to Longdo]
人本主義[じんぽんしゅぎ, jinponshugi] (n) humanism; humanitarianism [Add to Longdo]
仁者[じんしゃ, jinsha] (n) man of virtue; humanitarian [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人道救援[rén dào jiù yuán, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ, ] humanitarian aid [Add to Longdo]
民间组织[mín jiān zǔ zhī, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] humanitarian organization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humanitarian \Hu*man`i*ta"ri*an\, n. [From {Humanity}.]
   1. (Theol. & Ch. Hist.) One who denies the divinity of
    Christ, and believes him to have been merely human.
    [1913 Webster]
 
   2. (Philos.) One who limits the sphere of duties to human
    relations and affections, to the exclusion or
    disparagement of the religious or spiritual.
    [1913 Webster]
 
   3. One who is actively concerned in promoting the welfare of
    humans and human societies; a philanthropist.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humanitarian \Hu*man`i*ta"ri*an\, a.
   1. (Theol. & Ch. Hist.) Pertaining to humanitarians, or to
    humanitarianism; as, a humanitarian view of Christ's
    nature.
    [1913 Webster]
 
   2. (Philos.) Content with right affections and actions toward
    man; ethical, as distinguished from religious; believing
    in the perfectibility of man's nature without supernatural
    aid.
    [1913 Webster]
 
   3. Benevolent; philanthropic. [Recent]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humanitarian
   adj 1: marked by humanistic values and devotion to human
       welfare; "a humane physician"; "released the prisoner for
       humanitarian reasons"; "respect and humanistic regard for
       all members of our species" [syn: {human-centered},
       {human-centred}, {humanist}, {humanistic},
       {humanitarian}]
   2: of or relating to or characteristic of humanitarianism;
     "humanitarian aid"
   n 1: someone devoted to the promotion of human welfare and to
      social reforms [syn: {humanitarian}, {do-gooder},
      {improver}]
   2: an advocate of the principles of humanism; someone concerned
     with the interests and welfare of humans [syn: {humanist},
     {humanitarian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top