Search result for

diverse

(45 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diverse-, *diverse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diverse[ADJ] ประกอบไปด้วยของหลายสิ่งหลายอย่าง, See also: หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง, Syn. various, several, few, many
diversely[ADV] อย่างหลากหลาย, Syn. differently;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We figured that with the right marketing strategy, we could pull from the entire student body without having an assembly, thus creating the diverse Glee Club this school has been craving.เราน่าจะดึงความสนใจได้ โดยไม่ต้องพึ่งงานประชุม นี่จะสร้างชมรมร้องเพลง แบบที่โรงเรียนนี้ปรารถนา Showmance (2009)
Well, look at this group having some kind of meeting and being so diverse.ผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งก็... โว้ว! Football, Feminism and You (2009)
- Wow, don't we have a diverse little family.ว้าว ครอบครัวเรามีความหลากหลายดีนะ Comparative Religion (2009)
The Phoenix is the most diverse. The Fly Club...ฟีนิกซ์แตกต่างมากสุด The Fly club... The Social Network (2010)
Really, your life is like a variety. Very diverse.ชีวิตนายนี่มันช่างผันผวนอยู่ตลอดซะจริงๆ The Birth of the Rich (2010)
It can hold personalities as diverse as Martin Luther King and Genghis Khan.สามารถถือบุคลิกที่หลากหลาย มาร์ตินลูเธอร์คิงและเจงกีสข่าน Is There Life After Death? (2011)
A diverse menu can only make my product stand out in an oversaturated market.เมนูหลากหลายจะทำให้โดเด่น ในตลาดที่อิ่มตัวแล้วแบบนี้ Mea Makamae (2011)
So are we saying he's sexually diverse, attracted to children and adults?นี่จะบอกว่าเขาชอบผู้หญิง หลายประเภทเหรอ สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่หรือไง Hope (2011)
I've chosen you, Greendale's brightest, most coincidentally diverse, hispanics not withstanding, study group to star in our commercial.ฉันเลือกพวกเธอ ซึ่งเป็นกลุ่มติวของกรีนเดล ที่ฉลาดที่สุดและ มีความหลากหลายโดยบังเอิญที่สุด ซึ่งเหมาะจะเป็นดาราในโฆษณาของเรา Documentary Filmmaking: Redux (2011)
I suppose if the city's gonna have organized criminals, they should at least be diverse.ผมคิดว่าถ้าเมืองนี้จะมี การจัดระบบพวกอาชญากร อย่างน้อยพวกเขาน่าจะมี ความหลากหลายซักหน่อย Triggerman (2012)
You see, on the surface we seem like just a group of people from diverse backgrounds who have become unlikely friends.โดยภายนอก เราเหมือนเป็นแค่กลุ่มคน ที่มีภูมิหลังต่างกันมาเป็นเพื่อนกัน Heroic Origins (2013)
Their rules for governments formed the very basis of how we planned to unify 13 diverse states in a single federation.กฎของพวกเขาสำหรับรัฐบาลได้วางรากฐาน ถึงวิธีที่เราได้วางแผนที่จะรวม 13 รัฐเข้าด้วยกัน เป็นสหพันธ์ For the Triumph of Evil (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diverseThe vigorous man is engaged in diverse activities.
diverseWe find diverse ethnic and economic interests here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลายหลาก[ADJ] various, See also: diverse, varied, Syn. หลากหลาย, ต่างๆ นาๆ, Example: เรื่องของสีก็มีหลายหลากที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือสีขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
สิ่งต่าง ๆ[n. exp.] (sing tāng-tāng) FR: choses diverses [fpl] ; objets divers [mpl]
ต่าง[X] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign   FR: autre ; différent ; distinct
ต่าง ๆ[X] (tāng-tāng) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more   FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
ทำงานหลายอย่าง[v. exp.] (thamngān lāi yāng) EN: do various jobs ; do different jobs   FR: exercer différents métiers ; exercer des petits boulots ; être occupé à des tâches diverses

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERSE    D AY0 V ER1 S
DIVERSE    D IH0 V ER1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diverse    (j) (d ai1 v @@1 s)
diversely    (a) (d ai1 v @@1 s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body) [Add to Longdo]
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances [Add to Longdo]
議論百出[ぎろんひゃくしゅつ, gironhyakushutsu] (n) diverse arguments arising in great numbers [Add to Longdo]
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P) [Add to Longdo]
種類豊富[しゅるいほうふ, shuruihoufu] (n,adj-na) rich in variety; diverse; wide-ranging; multifarious; (P) [Add to Longdo]
多岐多様[たきたよう, takitayou] (n,adj-na) wide-ranging and diverse; multifarious [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] (adj-na,n,adj-no) variegated; varicoloured; multi-colored; diverse; (P) [Add to Longdo]
多種多面[たしゅためん, tashutamen] (n,adj-na) wide-ranging and diverse; multifarious [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] (adj-na,adj-no) diverse; varied; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各色各样[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ, / ] diverse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diverse \Di*verse"\, adv.
   In different directions; diversely.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diverse \Di*verse"\, v. i.
   To turn aside. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The redcross knight diverst, but forth rode Britomart.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diverse \Di"verse\ (?; 277), a. [The same word as divers. See
   {Divers}.]
   1. Different; unlike; dissimilar; distinct; separate.
    [1913 Webster]
 
       The word . . . is used in a sense very diverse from
       its original import.         --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
       Our roads are diverse: farewell, love! said she.
                          --R. Browning.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of various forms; multiform.
    [1913 Webster]
 
       Eloquence is a great and diverse thing. --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diverse
   adj 1: many and different; "tourist offices of divers
       nationalities"; "a person of diverse talents" [syn:
       {divers(a)}, {diverse}]
   2: distinctly dissimilar or unlike; "celebrities as diverse as
     Bob Hope and Bob Dylan"; "animals as various as the jaguar
     and the cavy and the sloth" [syn: {diverse}, {various}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 diverse [divɛrsə]
   several
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top