ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhumanity

IH2 N HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhumanity-, *inhumanity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhumanity(n) ความป่าเถื่อน, See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย, Syn. barbarism, brutality, cruelty, Ant. humaneness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม, การขาดความกรุณาปรานี, การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
inhumanity(n) ความทารุณ, ความโหดเหี้ยม, ความไร้มนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี Suspicion Song (2011)
Man's inhumanity to man.คนชั่วที่ไม่น่าเป็นคนได้เลย Virtual Reality Bites (2015)
Man's inhumanity to man proves that the very nature of mankind is defective.ความป่าเถื่อนของคนได้พิสูจน์แล้วว่า ธรรมชาติมนุษย์นั้นมันบกพร่อง Urge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไร้มนุษยธรรม[khwām rai manutsayatham] (n, exp) EN: inhumanity  FR: inhumanité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INHUMANITY IH2 N HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhumanity (n) ˌɪnhjuːmˈænɪtiː (i2 n h y uu m a1 n i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n, adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n, adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n, adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na, n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
不仁[ふじん, fujin] (adj-na, n) heartlessness; inhumanity [Add to Longdo]
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse) [Add to Longdo]
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n, adj-na) brutality; inhumanity [Add to Longdo]
貪戻[たんれい;どんれい, tanrei ; donrei] (n, adj-na) (arch) avariciousness and inhumanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhumanity \In`hu*man"i*ty\, n.; pl. {Inhumanities}. [L.
   inhumanitas: cf. F. inhumanit['e].]
   The quality or state of being inhuman or inhumane; cruelty;
   barbarity.
   [1913 Webster]
 
      Man's inhumanity to man
      Makes countless thousands mourn.     --Burns.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhumanity
   n 1: the quality of lacking compassion or consideration for
      others [syn: {inhumaneness}, {inhumanity}] [ant:
      {humaneness}]
   2: an act of atrocious cruelty [syn: {atrocity}, {inhumanity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top