Search result for

manipulator

(28 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manipulator-, *manipulator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manipulator[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ปรับให้เหมะสม, ผู้เปลี่ยนแปลง, Syn. handler, agent, operator, conductor
manipulatory[ADJ] ซึ่งจัดการ, See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง, Syn. managing, operating

English-Thai: Nontri Dictionary
manipulator(n) ผู้จัดทำ,คนจัดการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manipulator; positionerตัวจัดแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manipulator (Mechanism)แขนกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They "are adroit manipulators oftentimes playing people off one another to get what they want."พวกเค้าจะเก่งในหลายๆด้าน ส่วนใหญ่จะยุให้คนอื่นทะเลาะกัน เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เค้าต้องการ Orphan (2009)
With a selfish manipulator can really suck the life out of you.เผด็จการที่เห็นแก่ตัว อาจดูดพลังชีวิตคุณได้ Damien Darko (2011)
He is a liar, and a master manipulator.เขามันก็แค่พวกปลิ้นปล้อน พวกชอบปั่นหัวบงการ I Wish I Was the Moon (2011)
She would, but she's a master manipulator.ต้องใช้สิ แต่เธอเป็นนักโน้มน้าวใจชั้นยอด Today I Do (2011)
That's what it sounded like, our unsub must be a master manipulator to have her thinking that.มันฟังดูเหมือน, ผู้ต้องสงสัยของเราคงชำนาญในการจัดการนะ ที่ทำให้เธอคิดอย่างนั้น Out of the Light (2011)
Violent tendencies since childhood, a lack of empathy, master manipulator, delusions of grandeur.นี่เขามีประวัติ ใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็ก ขาดความเข้าใจในผู้อื่น เจ้าแห่งจอมเผด็จการ คิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุด Ricochet Rabbit (2011)
He's a master manipulator.เขามันเจ้าแห่งเล่ห์เหลี่ยมนี่นา It Takes a Village (2011)
Carlos, can you go get me this master manipulator's rap sheetคาร์ลอส , คุณช่วยไปหยิบให้ทีซิ เอกสาร ต้นแบบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ Time's Up (2012)
Well, you consider yourself a master manipulator.นี่ เธอคิดว่าเธอเป็นผู้จัดเหรอไง Monstrous Ball (2012)
Manipulator of manipulators.คนจัดการในหมู่คนจัดการ Pain & Gain (2013)
They're fast-talking, they're charismatic, they're manipulators.พวกเขาพูดเร็ว พวกเขามีเสน่ห์ดึงดูด พวกเขาเป็นผู้ควบคุม Catch Me If You Can (2013)
Because he is... he's a master manipulator.ก็เพราะ เขาปั่นหัวคนเก่งน่ะสิ O-Mouth (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บงการ[N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บงการ[n.] (phūbongkān) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker   FR: instigateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANIPULATOR    M AH0 N IH1 P Y AH0 L EY2 T ER0
MANIPULATORS    M AH0 N IH1 P Y AH0 L EY2 T ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートマニピュレーター[, o-tomanipyure-ta-] (n) auto-manipulator [Add to Longdo]
マジックハンド[, majikkuhando] (n) magic hand; manipulator [Add to Longdo]
マニピュレータ;マニピュレーター[, manipyure-ta ; manipyure-ta-] (n) manipulator [Add to Longdo]
マニュアルマニピュレーター[, manyuarumanipyure-ta-] (n) manual manipulator [Add to Longdo]
人形使い;人形遣い[にんぎょうつかい;にんぎょうづかい, ningyoutsukai ; ningyoudukai] (n) (See 使い・つかい・4) puppet operator; puppet manipulator; puppeteer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manipulator \Ma*nip"u*la`tor\, n.
   One who manipulates, sometimes in an underhanded or
   fraudulent manner; as, a stock market manipulator.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manipulator
   n 1: an agent that operates some apparatus or machine; "the
      operator of the switchboard" [syn: {operator},
      {manipulator}]
   2: a person who handles things manually

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top