Search result for

humanity

(57 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humanity-, *humanity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humanity[N] คนทั่วไป, See also: มนุษย์โลก
humanity[N] มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์,การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind,man,world
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humanity๑. มนุษยชาติ๒. มนุษยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
humanity๑. มนุษยธรรม๒. มนุษยชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humanityมนุษยชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Anybody can hate humanity after getting shot.คนบางคนอาจเกลียดมนุษย์ หลังจากโดนยิง The Itch (2008)
I met one man on my journey to explore humanityหม่อมฉันได้เห็นถึงความเป็นปุถุชน ของชายคนหนึ่งในการเดินทาง Portrait of a Beauty (2008)
Reporting here live from the Empire City convention center where thousands of people are in one place, but none of them more important than the attendees of the World Humanity Awards.รายงาน จาก ห้อง คอนเวนชั่น เมือง เอ็มไพร์ซิตี้ ที ที่ คนเป็น พัน ๆ คน มารวมกันอยู่ที่เดียวกัน แต่ไม่ได้มีใครที่สำคัญ.. Superhero Movie (2008)
Each year the World Humanity Awards are held to honor the greatest achievements on behalf of all humanity.ทุก ๆ ปี รางวัล แห่งมนุษยธรรมระดับโลก ได้ให้เป็นเกียรติ แก่ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในนามของมนุษยชาติ Superhero Movie (2008)
I have no faith left in humanity, period.ผมคงหมดศรัทธาใน ตัวมนุษย์ไปตลอดกาล Pineapple Express (2008)
"The aim of the Jew is to become the ruler of humanity."จุดมุ่งหมายของพวกยิว คือ ต้องการที่จะครอบครองมนุษยชาติ.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
There are people who go after your humanity, Sister, that tell you the light in your heart is a weakness.มีคนที่อยากเอาชนะมนุษยธรรมของคุณ ซิสเตอร์ บอกคุณว่าแสงในหัวใจคุณเป็นความอ่อนแอ อย่าไปเชือ. Doubt (2008)
Humanity's genius is to have always had a sense of its weakness.ความอัจฉริยะของมนุษยชาติ คือการรู้ถึงความอ่อนแอของตนอยู่เสมอ Home (2009)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
And in 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity.และภายใน 50 ปี เพียงชั่วรุ่นเดียว โลกได้เปลี่ยนไปอย่างถอนรากถอนโคน มากกว่าที่มนุษย์รุ่้นก่อนหน้าทุกรุ่นทำมา Home (2009)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humanityAdvances in science don't always benefit humanity.
humanityAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.
humanityCancer is a great enemy of humanity.
humanityFor the welfare of humanity.
humanityHumanity exiled.
humanityHumanity has suffered more from war in this century than ever before.
humanityI feel a great love for all of humanity.
humanityI'll do anything in the interests of humanity.
humanityIt seems that the rich part of humanity doesn't care much for the problems of the poor part.
humanityI will labor in the cause of humanity.
humanityLiterature teaches us about humanity.
humanityMusic is a common speech for humanity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นมนุษย์[N] humanity, See also: human nature, Syn. ความเป็นคน, Example: เราเรียนประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับแสวงหาที่มาของความเป็นมนุษย์
มนุษยธรรม[N] humanity, See also: mankind, Example: มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม, Thai definition: ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นคน[n. exp.] (khwām pen khon) EN: humanity ; human nature   
ความเป็นมนุษย์[n. exp.] (khwām pen manut) EN: personhood ; humanity ; human nature   
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai manutsayatham) EN: inhumanity   FR: inhumanité [f]
มนุษยธรรม [n.] (manutsayatham) EN: humanity ; mankind   FR: humanité [f] ; genre humain [m] ; race humaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMANITY    HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0
HUMANITY    Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0
HUMANITY    Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0 Z
HUMANITY'S    HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humanity    (n) (h y uu1 m a1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] humanity; human race; mankind, #1,271 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒューマニティー[, hyu-manitei-] (n) humanity [Add to Longdo]
義理人情[ぎりにんじょう, girininjou] (n) duty and humanity; (a sense of) moral obligation and humane feelings [Add to Longdo]
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
情義[じょうぎ, jougi] (n) justice and humanity [Add to Longdo]
情味[じょうみ, joumi] (n) charm; attractiveness; humanity [Add to Longdo]
人界[にんがい, ningai] (n) {Buddh} (See 十界) spiritual realm of humanity [Add to Longdo]
人間愛[にんげんあい, ningen'ai] (n) humanity; human love [Add to Longdo]
人間性[にんげんせい, ningensei] (n) humanity; human nature; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humanity \Hu*man"i*ty\, n.; pl. {Humanities}. [L. humanitas: cf.
   F. humanit['e]. See {Human}.]
   1. The quality of being human; the peculiar nature of man, by
    which he is distinguished from other beings.
    [1913 Webster]
 
   2. Mankind collectively; the human race.
    [1913 Webster]
 
       But hearing oftentimes
       The still, and music humanity.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       It is a debt we owe to humanity.   --S. S. Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. The quality of being humane; the kind feelings,
    dispositions, and sympathies of man; especially, a
    disposition to relieve persons or animals in distress, and
    to treat all creatures with kindness and tenderness. "The
    common offices of humanity and friendship." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. Mental cultivation; liberal education; instruction in
    classical and polite literature.
    [1913 Webster]
 
       Polished with humanity and the study of witty
       science.               --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (With definite article) The branches of polite or
    elegant learning; as language, rhetoric, poetry, and the
    ancient classics; belles-letters.
    [1913 Webster]
 
   Note: The cultivation of the languages, literature, history,
      and arch[ae]ology of Greece and Rome, were very
      commonly called liter[ae] humaniores, or, in English,
      the humanities, . . . by way of opposition to the
      liter[ae] divin[ae], or divinity. --G. P. Marsh.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humanity
   n 1: the quality of being humane
   2: the quality of being human; "he feared the speedy decline of
     all manhood" [syn: {humanness}, {humanity}, {manhood}]
   3: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
     world loves a lover"; "she always used `humankind' because
     `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
     race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
     {mankind}, {man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top