ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brahmanism

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brahmanism-, *brahmanism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brahmanism(บรา'มะนิสซึม) n. ระบบ พราหมณ์,ศาสนาพราหมณ์, Syn. Brahminism,Brahmanist,Brahminist n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brahmanismศาสนาพราหมณ์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาสนาพราหมณ์[n. exp.] (sātsanā Phrām) EN: Brahmanism ; Brahminism   FR: brahmanisme [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婆罗门教[pó luó mén jiào, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Brahmanism; Hinduism, #124,323 [Add to Longdo]
梵教[Fàn jiào, ㄈㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Brahmanism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラモン教;婆羅門教[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brahmanism \Brah"man*ism\, Brahminism \Brah"min*ism\, n.
   The religion or system of doctrines of the Brahmans; the
   religion of Brahma.
   [1913 Webster] Brahmanist

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Brahmanism
   n 1: the religious and social system of orthodox Hinduism [syn:
      {Brahmanism}, {Brahminism}]
   2: the religious beliefs of ancient India as prescribed in the
     sacred Vedas and Brahmanas and Upanishads [syn: {Brahmanism},
     {Brahminism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top