ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masculine

M AE1 S K Y AH0 L AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masculine-, *masculine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masculine[ADJ] เกี่ยวกับเพศชาย, See also: เหมือนผู้ชาย, มีคุณสมบัติของผู้ชาย, เป็นชาย, Syn. male, manly, virile
masculine[N] ผู้ชาย, See also: เพศชาย, Syn. male
masculinely[ADV] อย่างผู้ชาย
masculineness[N] ความเป็นผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masculine(แมส'คิวลิน) adj. ชาย,เพศชาย,มีลักษณะของชาย,มีความเป็นชาย,เข้มแข็ง. n. เพศชาย. (ไวยากรณ์) เพศชาย,คำนามที่เป็นเพศชาย., See also: masculinely adv. masculinity n., Syn. virile,strong

English-Thai: Nontri Dictionary
masculine(adj) เพศชาย,เข้มแข็ง,แข็งแรง,เป็นชาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masculineเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
masculine endingท้ายบาทเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
masculine rhymeสัมผัสเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masculine Secondary Sex Characteristicผู้หญิงเกิดบุรุษสภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May their first child be a masculine child.อาจลูกคนแรกของพวกเขาจะเป็นเด็กผู้ชาย The Godfather (1972)
And I hope that their first child will be a masculine child.และผมหวังว่าลูกคนแรกของพวกเขาจะเป็นเด็กผู้ชาย The Godfather (1972)
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance.ถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน Casino Royale (2006)
That's, um, that's such a masculine name.เอ่อ.. ชื่อแมนดีนะ It Takes Two (2006)
If you wish to practise the art of fiction, to be the equal of a masculine author, experience is vital.ถ้าคุณอยากจะแต่งนิยาย ให้ได้เทียบเท่าผู้ชายล่ะก็ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ Becoming Jane (2007)
"The myth springs from a primitive masculine dreadตำนานปรากฎขึ้นจากความหวาดกลัวของเพศชาย Teeth (2007)
A MASCULINE IDENTITY CRISIS.เราต้องมองไปที่อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนใจเขา Normal (2008)
A MASCULINE IDENTITY CRISIS?บางอย่างเกิดขึ้นกับเขา เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ Normal (2008)
HAVE DESTROYED THIS INDIVIDUAL'S MASCULINE SELF-IMAGE.เขาจะรู้สึกมีพลัง มีเป้าหมายที่เขาปรารถนา Normal (2008)
He's not some masculine ideal.เขาไม่ได้เป็นผู้ชายในอุดมคติ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
I had an array of masculine sneezesผมก็มีปัญหา Introduction to Film (2009)
I t's a perfect blend of the masculine and the feminine... the muted and the theatrical.ความสงบ และการแสดง Theatricality (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masculineJoe's masculine smell made Louis sick.
masculineMen like to look masculine.
masculineSome women look more masculine than feminine.
masculineThe radio announcer had a masculine voice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพศชาย[N] masculine, See also: male sex, Example: ยังไม่มีใครล่วงรู้ว่า ทารกที่อยู่ในครรภ์ของเธอนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย, Thai definition: รูปที่แสดงให้รู้ว่าเป็นผู้ชาย
ปุงลิงค์[N] masculine gender, Syn. ปุลลิงค์, ปุลลึงค์, Thai definition: เพศของคำที่เป็นเพศชายในไวยากรณ์บาลีสันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาย[adj.] (chāi) EN: masculine   FR: masculin
-ชาย[suff. (adj.)] (-chāi) EN: masculine   FR: masculin ; -eur (suff.) ; -euse (suff.)
เพศชาย[adj.] (phēt chāi) EN: male ; masculine   FR: masculin
ผู้ชาย[adj.] (phūchāi) EN: masculine ; mannish   FR: masculin
ทีมชาย[n. exp.] (thīm chāi) EN: men's team   FR: équipe masculine [f]
ตัวผู้[adj.] (tūaphū) EN: male ; masculine   FR: mâle

CMU English Pronouncing Dictionary
MASCULINE M AE1 S K Y AH0 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masculine (j) mˈæskjulɪn (m a1 s k y u l i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
männlich; maskulin {adj} | unmännlich; weiblich {adj}masculine | unmasculine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスキュリン[, masukyurin] (n) masculine [Add to Longdo]
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite [Add to Longdo]
男性[だんせい, dansei] (n,adj-no) (1) man; male; (2) {ling} masculine gender; (P) [Add to Longdo]
男性語[だんせいご, danseigo] (n) male language; masculine language [Add to Longdo]
男性美[だんせいび, danseibi] (n) masculine beauty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 masculine \mas"cu*line\ (m[a^]s"k[-u]*l[i^]n), a. [L.
   masculinus, fr. masculus male, manly, dim. of mas a male: cf.
   F. masculin. See {Male} masculine.]
   1. Of the male sex; not female.
    [1913 Webster]
 
       Thy masculine children, that is to say, thy sons.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the qualities of a man; suitable to, or
    characteristic of, a man; virile; not feminine or
    effeminate; strong; robust.
    [1913 Webster]
 
       That lady, after her husband's death, held the reins
       with a masculine energy.       --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   3. Belonging to males; appropriated to, or used by, males.
    [R.] "A masculine church." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) Having the inflections of, or construed with,
    words pertaining especially to male beings, as
    distinguished from {feminine} and {neuter}. See {Gender}.
    -- {Mas"cu*line*ly}, adv. -- {Mas"cu*line*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masculine
   adj 1: of grammatical gender [ant: {feminine}, {neuter}]
   2: associated with men and not with women [ant: {feminine}]
   3: (music or poetry) ending on an accented beat or syllable; "a
     masculine cadence"; "the masculine rhyme of `annoy, enjoy'"
   n 1: a gender that refers chiefly (but not exclusively) to males
      or to objects classified as male

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top