หรือคุณหมายถึง caßava?
Search result for

cassava

(32 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cassava-, *cassava*
English-Thai: Longdo Dictionary
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cassava[N] แป้งมันสำปะหลัง
cassava[N] มันสำปะหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cassava(คะซา'วะ) n. มันสำปะหลัง,แป้งมันสำปะหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
cassava(n) แป้งมันสำปะหลัง,มันสำปะหลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassavaมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]
Cassavaมันสำปะหลัง [การค้าระหว่างประเทศ]
Cassavaมันสำปะหลัง,มันสำโรง [การแพทย์]
Cassavaมันสำปะหลัง [การแพทย์]
Cassava as feedมันสำปะหลังที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Cassava as foodมันสำปะหลังที่เป็นอาหาร [TU Subject Heading]
Cassava flourแป้งมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]
Cassava flour industryอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]
Cassava industryอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cassava?มันcassavaHotel Rwanda (2004)
We'll call it "fresh lobster in a cassava and tipali crust."แล้วก็เรียกว่า ล๊อบสเตอร์ สด ในมันสำปะหลัง เปลือก tipali Hotel Rwanda (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันสำปะหลัง[N] cassava, See also: manioc or tapioca plant, genus Manihot, Example: เมื่อราคามันสำปะหลังสูงขึ้น คนชนบทบางส่วนก็เพิ่มเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อพันธุ์ไม้ต้นขนาดย่อม ใช้หัวทำแป้ง
แป้งมันสำปะหลัง[N] tapioca flour, See also: cassava starch, Syn. แป้งมัน, Example: เวลาที่เราผ่านบริเวณโรงงานผลิตแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลังบางที่เราต้องกลั้นหายใจเนื่องจากกลิ่นรุนแรงมาก, Count unit: ถุง, กิโลกรัม
แป้งมัน[N] tapioca flour, See also: cassava starch, Syn. แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสิงคโปร์, Example: เขาปลูกมันสำปะหลังแล้วส่งขายโรงงานทำแป้งมัน, Count unit: ถุง,กิโลกรัม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวมัน[n.] (hūaman) EN: yam ; cassava roots   
หัวมันสด[n. exp.] (hūaman sot) EN: fresh cassava roots   
กากมันสำปะหลัง[n. exp.] (kāk mansampalang) EN: cassava waste   
มันสำปะหลัง[n.] (mansampalang) EN: cassava   FR: manioc [m]
มันสำปะหลังอัดเม็ด[n. exp.] (mansampalang at met) EN: cassava pellets   
แป้งมัน[n.] (paēngman ) EN: tapioca flour ; cassava starch ; potato flour ; cassava flour   FR: farine de manioc [f]
แป้งมันสำปะหลัง[n. exp.] (paēng mansampalang) EN: tapioca flour ; cassava flour   FR: farine de manioc [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cassava    (n) (k @1 s aa1 v @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maniokstrauch {m} | Manioksträucher {pl}cassava | cassavas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木薯[mù shǔ, ㄇㄨˋ ㄕㄨˇ, ] cassava, a tropical tuber plant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cassava \Cas"sa*va\ (k[a^]s"s[.a]*v[.a]), n. [F. cassave, Sp.
   cazabe, fr. kasabi, in the language of Haiti.]
   1. (Bot.) A shrubby euphorbiaceous plant of the genus
    {Manihot}, with fleshy rootstocks yielding an edible
    starch; -- called also {manioc}.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are two species, bitter and sweet, from which the
      cassava of commerce is prepared in the West Indies,
      tropical America, and Africa. The bitter ({Manihot
      utilissima}) is the more important; this has a
      poisonous sap, but by grating, pressing, and baking the
      root the poisonous qualities are removed. The sweet
      ({Manihot Aipi}) is used as a table vegetable.
      [1913 Webster]
 
   2. A nutritious starch obtained from the rootstocks of the
    cassava plant, used as food and in making tapioca.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cassava
   n 1: a starch made by leaching and drying the root of the
      cassava plant; the source of tapioca; a staple food in the
      tropics [syn: {cassava}, {cassava starch}, {manioc},
      {manioca}]
   2: cassava root eaten as a staple food after drying and
     leaching; source of tapioca [syn: {cassava}, {manioc}]
   3: any of several plants of the genus Manihot having fleshy
     roots yielding a nutritious starch [syn: {cassava}, {casava}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top