Search result for

mankind

(56 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mankind-, *mankind*, mankin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mankind[N] มนุษยชาติ, See also: มนุษย์โลก, มวลมนุษย์, Syn. humankind, mankind, womankind
mankind[N] ผู้ชาย (คำล้าสมัย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mankind(แมน'ไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,คน,ผู้คนทั้งหลาย, Syn. human beings,men
humankind(ฮิว'เมินไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ, Syn. human beings
womankind(วูม'เมินไคนดฺ) n. ผู้หญิง,เพศหญิง, Syn. female

English-Thai: Nontri Dictionary
mankind(n) มนุษยชาติ,คน,มนุษย์,พวกผู้ชาย
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ
womankind(n) สตรีเพศ,เพศหญิง,ผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mankindมนุษยชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mankind?มนุษยชาติเชียวเหรอ? Ricochet Rabbit (2011)
"Mahatma Gandhi has become the spokesman for the conscience of all mankind."มหาตมะ คานธี เป็นตัวแทน ความรู้สึกรับผิดชอบของมนุษยชาติ Gandhi (1982)
It ain't mankind's job to figure that stuff out.นี่ไม่ใช่งานของมนุษย์ Day of the Dead (1985)
Well, Marcus, we are on the brink of the recovery of the greatest artifact in the history of mankind.ดีล่ะ, มาร์คัส, เราใกล้ถึงปลายทางแล้ว ของการค้นพบวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Its message is important for all of mankind.ข้อความมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกของมนุษยชาติ The Russia House (1990)
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง The Cement Garden (1993)
"older than mankind...ที่มีอายุมากกว่ามนุษยชาติ In the Mouth of Madness (1994)
And a memory cannot be defined, but it defines mankind.หน่วยความจำนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้, แต่มันระบุถึงความเป็นมนุษย์. Ghost in the Shell (1995)
What we do we do for the goodness of all mankind.สิ่งที่เราทำ เราทำเพื่อความดีของ มวลมนุษยชาติ Contact (1997)
The dean suggests that I focus on something that might actually help mankind.อธิการบดีให้คิดเรื่องช่วยมนุษยชาติ The Time Machine (2002)
To mankind.แด่มนุษยชาติ The Day After Tomorrow (2004)
As far as I'm concerned, the written word is mankind's greatest achievement.วจนะเหล่านี้คือความสำเร็จยิ่งใหญ่ของมนุษชาติ The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mankindA nuclear war will bring about the destruction of mankind.
mankindDoes mankind have dominion over animals and birds?
mankindHe rises above the rest of mankind.
mankindIf a nuclear war were to break out, mankind would perish.
mankindIf mankind doesn't take care of the environment, the environment may eliminate mankind.
mankindMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.
mankindNuclear weapons will bring about nothing but the ruin of mankind.
mankindOur true nationality is mankind.
mankindPenicillin has contributed much to the welfare of mankind.
mankindSurely the most curious of sources consulted is Mankind Quarterly.
mankindSympathy is a feeling characteristic of mankind.
mankindTechnology is in itself meaningless unless it serves mankind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลมนุษย์[N] humankind, See also: mankind, Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก, Example: การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
มนุษยธรรม[N] humanity, See also: mankind, Example: มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม, Thai definition: ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนุษย์โลก[n. exp.] (manut lōk) EN: humankind   
มนุษยชาติ[n.] (manutsayachāt) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens   FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]
มนุษยธรรม [n.] (manutsayatham) EN: humanity ; mankind   FR: humanité [f] ; genre humain [m] ; race humaine [f]
โปรดสัตว์[v. exp.] (prōt sat) EN: show clemency to animal ; save mankind from sin   FR: être indulgent envers les animaux

CMU English Pronouncing Dictionary
MANKIND    M AE1 N K AY1 N D
MANKINDS    M AE1 N K AY1 N D Z
MANKIND'S    M AE1 N K AY1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mankind    (n) (m a1 n k ai n d)
mankind    (n) (m a2 n k ai1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] (n) mankind; the human creature; fellow creatures [Add to Longdo]
人類[じんるい, jinrui] (n) mankind; humanity; (P) [Add to Longdo]
人類最古[じんるいさいこ, jinruisaiko] (exp) oldest mankind (e.g. evidence of) [Add to Longdo]
濁世[だくせ;だくせい;じょくせ, dakuse ; dakusei ; jokuse] (n) {Buddh} this corrupt or degenerate world; this world or life; the world of mankind [Add to Longdo]
婦女[ふじょ, fujo] (n) woman; womankind; (P) [Add to Longdo]
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] (n) the lord of creation; man; mankind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mankind \Man"kind`\, a.
   Manlike; not womanly; masculine; bold; cruel. [Obs]
   [1913 Webster]
 
      Are women grown so mankind? Must they be wooing?
                          --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]
 
      Be not too mankind against your wife.  --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mankind \man`kind"\, n. [AS. mancynn. See {Kin} kindred, {Kind},
   n.]
   1. The human race; man, taken collectively.
    [1913 Webster]
 
       The proper study of mankind is man.  --Pore.
    [1913 Webster]
 
   2. Men, as distinguished from women; the male portion of
    human race. --Lev. xviii. 22.
    [1913 Webster]
 
   3. Human feelings; humanity. [Obs] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mankind
   n 1: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
      world loves a lover"; "she always used `humankind' because
      `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
      race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
      {mankind}, {man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top