ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarism

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarism-, *barbarism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarism(n) อนารยธรรม, See also: สภาพป่าเถื่อน, ความป่าเถื่อน, Syn. savagery

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarism(n) ความป่าเถื่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนารยธรรม(n) barbarism, See also: savagery, baseness, Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน, Ant. ความเจริญ, Thai Definition: ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
barbarism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarism
barbarisms

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーバリズム[ba-barizumu] (n) barbarism [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbarism \Bar"ba*rism\ (b[aum]r"b[.a]*r[i^]z'm), n. [L.
   barbarismus, Gr. barbarismo`s; cf. F. barbarisme.]
   1. An uncivilized state or condition; rudeness of manners;
    ignorance of arts, learning, and literature;
    barbarousness. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. A barbarous, cruel, or brutal action; an outrage.
    [1913 Webster]
 
       A heinous barbarism . . . against the honor of
       marriage.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An offense against purity of style or language; any form
    of speech contrary to the pure idioms of a particular
    language. See {Solecism}.
    [1913 Webster]
 
       The Greeks were the first that branded a foreign
       term in any of their writers with the odious name of
       barbarism.              --G. Campbell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarism
   n 1: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality},
      {barbarity}, {barbarism}, {savagery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top