ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarism

B AA1 R B ER0 IH2 Z AH0 M   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarism-, *barbarism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarism[N] อนารยธรรม, See also: สภาพป่าเถื่อน, ความป่าเถื่อน, Syn. savagery

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarism(n) ความป่าเถื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will pay for your barbarism!ไม่ใช่ของเจ้าแล้ว 300 (2006)
I mean, otherwise we're accused of barbarism.ผมหมายถึงมิฉะนั้นเรากำลังถูกกล่าวหาว่าเป็นความป่าเถื่อน Fading Gigolo (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนารยธรรม[N] barbarism, See also: savagery, baseness, Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน, Ant. ความเจริญ, Thai definition: ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARISM    B AA1 R B ER0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarism    (n) bˈaːbərɪzəm (b aa1 b @ r i z @ m)
barbarisms    (n) bˈaːbərɪzəmz (b aa1 b @ r i z @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーバリズム[, ba-barizumu] (n) barbarism [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbarism \Bar"ba*rism\ (b[aum]r"b[.a]*r[i^]z'm), n. [L.
   barbarismus, Gr. barbarismo`s; cf. F. barbarisme.]
   1. An uncivilized state or condition; rudeness of manners;
    ignorance of arts, learning, and literature;
    barbarousness. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. A barbarous, cruel, or brutal action; an outrage.
    [1913 Webster]
 
       A heinous barbarism . . . against the honor of
       marriage.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An offense against purity of style or language; any form
    of speech contrary to the pure idioms of a particular
    language. See {Solecism}.
    [1913 Webster]
 
       The Greeks were the first that branded a foreign
       term in any of their writers with the odious name of
       barbarism.              --G. Campbell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarism
   n 1: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality},
      {barbarity}, {barbarism}, {savagery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top