ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dignity

D IH1 G N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dignity-, *dignity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignity(n) ความมีเกียรติ, See also: ความสง่างาม, ความภูมิฐาน, Syn. pride, honor, self-confidence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dignity(ดิก'นิที) n. ความมีเกียรติ, ฐานันดรศักดิ์, ความสูงศักดิ์, ตำแหน่งสูง, ความคุ้มค่า, ผู้มีตำแหน่งสูง -S.loftiness
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท, การดูถูก, Syn. insult, dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
dignity(n) ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์, ฐานันดรศักดิ์, ความมีเกียรติ
indignity(n) การดูถูก, การหมิ่นประมาท, การเหยียดหยาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dignityศักดิ์ศรี [TU Subject Heading]
Dignityผู้ที่มีเกียรติในตัวเอง [การแพทย์]
Dignity in literatureศักดิ์ศรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dignity comes from following my husband.เกียรติของฉันอยู่ที่การเดินตามสามี Gandhi (1982)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้ Mannequin (1987)
That we'd taken away her dignity and the sacred role of womanhood.สิ่งที่ทำลงไปเป็นการไม่ให้เกียรติความเป็นเพศหญิง Junior (1994)
Sacrifice yourself on the altar of dignity and even the score.แลกเปลี่ยนกับชื่อเสียงและเกียรติยศ 10 Things I Hate About You (1999)
The blood of Numenor is all but spent, its pride and dignity forgotten.เลือดสู้เเห่งนูเมเนอร์ไร้ประโยชน์ เกียรติยศศักดิ์ศรีถูกหลงลืม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
To serve people... takes dignity and intelligence.การบริการผู้คน... ...ต้องใช้ศักดิ์ศรีและความฉลาด Maid in Manhattan (2002)
I gotta save whatever dignity I've got left.ฉันอยากจะรักษาศักดิ์ศรีที่ฉันเหลือ. Ice Age (2002)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
"Maintain the Mille Collines' dignity at all times, Paul."รักษาเกียติของโรงแรม Mille Collines ไว้ตลอดเวลานะ พอล Hotel Rwanda (2004)
But allowing the minstrels to mock the dignity of ministers... will only undermine the authority of the government.แต่ว่าที่ท่านอนุญาติให้ตัวตลกล้อเล่นกับศักดิศรีของรัฐมนตรี จะทำลายอำนาจของรัฐบาล The King and the Clown (2005)
This is the only way to restore the dignity of the Royal Court.นี่เป็นหนทางเดียว ที่จะสร้างความสง่างามให้ราชสำนักอีกครั้ง Episode #1.42 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dignityHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
dignityHe said that with dignity.
dignityIf that city was a color, it would be a color with a quiet sort of dignity ... wine red, say.
dignityIt is beneath my dignity to ask a favor.
dignityPerhaps the only true dignity of man is his capacity to despise himself.
dignityRecently, the dignity and importance of the Japanese father has diminished.
dignityShe has inherent dignity.
dignitySuch behavior is beneath his dignity.
dignitySuch conduct is beneath your dignity.
dignityThe prisoner of war bore himself with great dignity.
dignityThe Renaissance established the dignity of man.
dignityWith dignity she protested her innocence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดินา(n) dignity, See also: distinction
ความภาคภูมิ(n) dignity, See also: pride, worthiness, Syn. ความภาคภูมิใจ, Example: ครูทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างที่สุดเพราะนั่นเป็นเกียรติประวัติสูงสุดและเป็นความภาคภูมิของโรงเรียน, Thai Definition: ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความภูมิใจ(n) pride, See also: dignity, worthiness, Syn. ความภาคภูมิใจ, Example: คนไทยทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นไทย, Thai Definition: ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความสง่า(n) dignity, See also: charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่างาม, ความงามสง่า, Example: หางนกยูงเป็นดอกไม้ที่มีความงามและความสง่าในเวลาเดียวกัน
ความภาคภูมิใจ(n) pride, See also: dignity, worthiness, Syn. ความภูมิใจ, ความภาคภูมิ, Ant. ความท้อใจ, ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, Example: ถ้าเด็กถูกบังคับหรือกดดันหรือมีข้อห้ามมากเกินไป เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้กังวล ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง, Thai Definition: การรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความเป็นผู้ดี(n) dignity, See also: aristocracy, etiquette, decorum, Ant. ความเป็นไพร่, Example: เธอมีความเป็นผู้ดีเพราะได้รับการอบรมจากในวัง, Thai Definition: ลักษณะของผู้ดี
หน้าตา(n) honour, See also: dignity, reputation, eminence, fame, prestige, status, credit, Syn. เกียรติ, Example: ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องนึกถึงหน้าตาของบริษัทไว้ให้มากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถือยศถือศักดิ์[kān theūyottheūsak] (n) EN: standing on ones dignity
ความสง่า[khwām sa-ngā] (n) EN: dignity ; charm ; gracefulness ; comeliness
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction
เกียรติยศ[kīattiyot] (n) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity  FR: honneur [ m ]
เกียรติ[kīet] (n) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank  FR: honneur [ m ] ; réputation [ f ] ; estime [ f ]
ไม่เป็นท่า[mai pen thā] (adv) EN: without dignity ; ignominiously ; without style
ภาคภูมิ[phākphūm] (v) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity  FR: être fier de ; s'enorgueillir
ประดับยศ[pradap yot] (v, exp) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals
ศักดินา[sakdinā] (n) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland
ศักดินา[sakdinā] (n) EN: dignity ; distinction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIGNITY D IH1 G N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dignity (n) dˈɪgnɪtiː (d i1 g n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊严[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ,   /  ] dignity; sanctity; honor #6,747 [Add to Longdo]
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty #19,842 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
品位[ひんい, hin'i] TH: เกียรติ  EN: dignity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menschenwürde { f }dignity of man [Add to Longdo]
Würde { f }; Erhabenheit { f } | unter seiner Würde seindignity | to be beneath one's dignity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf, ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) #1,244 [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity #1,658 [Add to Longdo]
神聖[しんせい, shinsei] (adj-na, n) holiness; sacredness; dignity; (P) #5,313 [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty #8,067 [Add to Longdo]
ディグニティ;ディグニティー[deigunitei ; deigunitei-] (n) dignity [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威信[いしん, ishin] (n) dignity; (P) [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp, v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dignity \Dig"ni*ty\, n.; pl. {Dignities}. [OE. dignete, dignite,
   OF. dignet['e], dignit['e], F. dignit['e], fr. L. dignitas,
   from dignus worthy. See {Dainty}, {Deign}.]
   1. The state of being worthy or honorable; elevation of mind
    or character; true worth; excellence.
    [1913 Webster]
 
   2. Elevation; grandeur.
    [1913 Webster]
 
       The dignity of this act was worth the audience of
       kings.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Elevated rank; honorable station; high office, political
    or ecclesiastical; degree of excellence; preferment;
    exaltation. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       And the king said, What honor and dignity hath been
       done to Mordecai for this?      --Esth. vi. 3.
    [1913 Webster]
 
       Reuben, thou art my firstborn, . . . the excellency
       of dignity, and the excellency of power. --Gen.
                          xlix. 3.
    [1913 Webster]
 
   4. Quality suited to inspire respect or reverence; loftiness
    and grace; impressiveness; stateliness; -- said of mien,
    manner, style, etc.
    [1913 Webster]
 
       A letter written with singular energy and dignity of
       thought and language.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. One holding high rank; a dignitary.
    [1913 Webster]
 
       These filthy dreamers . . . speak evil of dignities.
                          --Jude. 8.
    [1913 Webster]
 
   6. Fundamental principle; axiom; maxim. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sciences concluding from dignities, and principles
       known by themselves.         --Sir T.
                          Browne.
 
   Syn: See {Decorum}.
     [1913 Webster]
 
   {To stand upon one's dignity}, to have or to affect a high
    notion of one's own rank, privilege, or character.
    [1913 Webster]
 
       They did not stand upon their dignity, nor give
       their minds to being or to seeming as elegant and as
       fine as anybody else.         --R. G. White.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dignity
   n 1: the quality of being worthy of esteem or respect; "it was
      beneath his dignity to cheat"; "showed his true dignity
      when under pressure" [syn: {dignity}, {self-respect},
      {self-regard}, {self-worth}]
   2: formality in bearing and appearance; "he behaved with great
     dignity" [syn: {dignity}, {lordliness}, {gravitas}]
   3: high office or rank or station; "he respected the dignity of
     the emissaries"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top