ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sapiently

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sapiently-, *sapiently*, sapient
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sapiently(adv) อย่างปราดเปรื่อง
sapient(adj) ปราดเปรื่อง, See also: ฉลาด, Syn. discriminating, sagacious, wise

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sapiently (a) sˈɛɪpɪəʳntliː (s ei1 p i@ n t l ii)
sapient (j) sˈɛɪpɪəʳnt (s ei1 p i@ n t)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด, ปราดเปรื่อง, วางท่าฉลาด., See also: sapience, sapiency n., Syn. sagacious, wise
sapiential(เซพิเอน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความฉลาด, เกี่ยวกับสติปัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
sapient(adj) ฉลาดปราดเปรื่อง, ฉลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dictum sapienti sat est.Dictum sapienti sat est. Loft (2008)
Dictum sapienti, my ass!Dictum sapienti für 'n Arsch. Loft (2008)
Dictum sapienti sat est? Was that it?Dictum sapienti sat est. Loft (2008)
Dubium Sapientiae Initium."Dubium sapientiae initium". App (2013)
Sebastian Jones' company is called Orillian Sapients.Die Firma von Sebastian Jones nennt sich Orillian Sapients. Skin (2013)
Orillian Sapients declared bankruptcy three months ago.Orillian Sapients hat vor drei Monaten Konkurs angemeldet. Skin (2013)
Sapientia, Scientia.Sapientia, Scientia. Fearful Pranks Ensue (2013)
Dictum sapienti sat est."Dictum sapienti sat est." The Loft (2014)
- Spiritum sapientiae intellectus.- Spiritum sapientiae et intellectus. Stations of the Cross (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้วยน้ำว้า(n) Cultivated banana, See also: Musa sapientum Linn., Example: กล้วยที่อยู่ในสวนของลุงเป็นกล้วยน้ำว้าเสียเป็นส่วนใหญ่, Count Unit: ลูก, หวี, เครือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weisesapient [Add to Longdo]
weise { adv }sapiently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sapiently \Sa"pi*ent*ly\, adv.
   In a sapient manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sapiently
   adv 1: in a shrewd manner; "he invested his fortune astutely";
       "he was acutely insightful" [syn: {astutely}, {shrewdly},
       {sagaciously}, {sapiently}, {acutely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top