ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wisely

W AY1 Z L IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wisely-, *wisely*, wise
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wisely[ADV] อย่างฉลาด, See also: อย่างรอบรู้, อย่างมีสติปัญญา, Syn. sagaciously, sagely, sapiently, Ant. foolishly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must choose, but choose wisely.เจ้าต้องเลือก, แต่เลือกอย่างฉลาดนะ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You have chosen wisely.เจ้าได้เลือกอย่างฉลาด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Use my teachings wisely.ใช้คำสอนของฉันอย่างชาญฉลาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
To get the edge, you have wisely decided to invite the boss and his wife to a 7:00 dinner.เพื่อชิงความได้เปรียบ เธอจึงเชิญเจ้านาย กับภรรยาเขามาดินเนอร์ ที่บ้านตอน 1 ทุ่ม Mona Lisa Smile (2003)
As a father, I implore you to choose your three soldiers wisely.แต่ในฐานะพ่อแล้ว ข้าขออ้อนวอนให้เจ้า คัดเลือกทหารทั้ง 3 นายอย่างรอบคอบ Mulan 2: The Final War (2004)
I can give you 5 minutes of invisibility, so use it wisely.ผมทำให้คุณหายตัวได้แค่ 5 นาทีใช้ให้คุ้มล่ะ Howl's Moving Castle (2004)
Why can't they just say, "Go to this place, and here's the treasure, spend it wisely"?ทำไมไม่แค่บอกว่า, "ไปที่สถานที่นี้, ก็เจอขุมทรัพย์ .. แล้วใช้อย่างฉลาด?" National Treasure (2004)
Which means, you must wisely... spend your precious time!ฉันหมายถึง คุณต้องรอบคอบน่ะ อย่าเสียเวลา 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
These are tools, not toys. Bear them well and wisely.นี่เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ของเล่น \ ถือมันไว้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Wisely chip, polish, and oilสั่งสมควมรู้ , สั่งสอน และ เคี่ยวเข็ญ Dasepo Naughty Girls (2006)
Wisely chip, polish, and oilสั่งสมควมรู้ , สั่งสอน และ เคี่ยวเข็ญ Dasepo Naughty Girls (2006)
Based on a comic by CHAE Jung-taek Wisely chip, polish, and oilBased on a comic by CHAE Jung-taek Wisely chip, polish, and oil Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wiselyBy investing wisely she accumulated a fortune.
wiselyChild as she is, she can act wisely.
wiselyHe has acted wisely.
wiselyHe thought, and very wisely, that it was best to do so.
wiselyIf wisely used, money can do much.
wiselyIt is one thing to own a library; It is quite another to use it wisely.
wiselyLet's make use of our time wisely.
wiselyPrices vary with each store, so do your shopping wisely.
wiselySome were under the impression that the judges had not chosen wisely.
wiselySo use it wisely and don't waste it.
wiselyThe mayor governed the city very wisely.
wiselyWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
WISELY    W AY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wisely    (a) wˈaɪzliː (w ai1 z l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wisely \Wise"ly\, adv.
   In a wise manner; prudently; judiciously; discreetly; with
   wisdom.
   [1913 Webster]
 
      And wisely learn to curb thy sorrows wild. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wisely
   adv 1: in a wise manner; "she acted wisely when she invited her
       parents" [syn: {wisely}, {sagely}] [ant: {foolishly},
       {unwisely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top