ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wisely

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wisely-, *wisely*, wise
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wisely(adv) อย่างฉลาด, See also: อย่างรอบรู้, อย่างมีสติปัญญา, Syn. sagaciously, sagely, sapiently, Ant. foolishly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To get the edge, you have wisely decided to invite the boss and his wife to a 7:00 dinner.เพื่อชิงความได้เปรียบ เธอจึงเชิญเจ้านาย กับภรรยาเขามาดินเนอร์ ที่บ้านตอน 1 ทุ่ม Mona Lisa Smile (2003)
Wisely chip, polish, and oilสั่งสมควมรู้ , สั่งสอน และ เคี่ยวเข็ญ Dasepo Naughty Girls (2006)
Wisely chip, polish, and oilสั่งสมควมรู้ , สั่งสอน และ เคี่ยวเข็ญ Dasepo Naughty Girls (2006)
Based on a comic by CHAE Jung-taek Wisely chip, polish, and oilBased on a comic by CHAE Jung-taek Wisely chip, polish, and oil Dasepo Naughty Girls (2006)
Wisely chip, polish, and oilสั่งสมควมรู้ , สั่งสอน และ เคี่ยวเข็ญ Dasepo Naughty Girls (2006)
Produced by AHN Dong-kyu Wisely chip, polish, and oilProduced by AHN Dong-kyu Wisely chip, polish, and oil Dasepo Naughty Girls (2006)
Please prepare wisely for the attack.ได้โปรดเตรียมอย่างฉลาด สำหรับการจู่โจม Episode #1.9 (2008)
If your relatives invested wisely in precious metals.ถ้าญาติของคุณฉลาดในการลงทุนนะ Gone with the Will (2009)
You're scared about Craven, wisely so... but here's the damage control analysis:เมื่อเธอย้ายออกมาอยู่ที่นี่ ...คุณรู้ไหม เธอพูดว่ามันเตือนเธอ ว่าเหมือนปารีสเมื่อปี 1920... Edge of Darkness (2010)
You've chosen your opponents wisely then.ท่านเลือกศัตรู ได้ฉลาดมากสินะ Lord Snow (2011)
Then she wisely accepted my offer to drive her home.ดังนั้น เธอฉลาดมากที่รับข้อเสนอของผมที่จะขับมาส่งเธอที่บ้าน The First Secret (2011)
Just use it wisely and follow wherever it leads you.ใช้ให้ฉลาดๆ ล่ะ แล้วตามไปในที่ที่มันพาไป The Return (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wiselyBy investing wisely she accumulated a fortune.
wiselyChild as she is, she can act wisely.
wiselyHe has acted wisely.
wiselyHe thought, and very wisely, that it was best to do so.
wiselyIf wisely used, money can do much.
wiselyIt is one thing to own a library; It is quite another to use it wisely.
wiselyLet's make use of our time wisely.
wiselyPrices vary with each store, so do your shopping wisely.
wiselySome were under the impression that the judges had not chosen wisely.
wiselySo use it wisely and don't waste it.
wiselyThe mayor governed the city very wisely.
wiselyWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wisely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wisely

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wisely \Wise"ly\, adv.
   In a wise manner; prudently; judiciously; discreetly; with
   wisdom.
   [1913 Webster]
 
      And wisely learn to curb thy sorrows wild. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wisely
   adv 1: in a wise manner; "she acted wisely when she invited her
       parents" [syn: {wisely}, {sagely}] [ant: {foolishly},
       {unwisely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top