ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterclockwise

K AW2 T ER0 K L AO1 K W AY0 Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterclockwise-, *counterclockwise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterclockwise[ADV] ทวนเข็มนาฬิกา, See also: ที่หมุนเวียนซ้าย, Syn. anticlockwise
counterclockwise[ADJ] ที่ทวนเข็มนาฬิกา, See also: ที่หมุนเวียนซ้าย, Syn. anticlockwise, contraclockwise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise

English-Thai: Nontri Dictionary
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you start in the lower left-hand corner and read the number counterclockwise, you get Planck's constant, which is the fundamental unit of measurement in quantum mechanics.เมื่อเธอเริ่ม จากมุมซ้ายล่าง แล้วอ่านมันทวนเข็มนาฬิกา เธอจะได้ ค่าคงที่ของพลังก์ All or Nothing (2013)
Counterclockwise rim job!เลียก้นตามเข็มนาฬิกา เลียก้นทวนเข็มนาฬิกา Ted 2 (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวนเข็มนาฬิกา[ADV] anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา
เวียนซ้าย[ADV] counterclockwise, Syn. วนซ้าย, Ant. เวียนขวา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวนเข็มนาฬิกา[X] (thūan khem nālikā) EN: anticlockwise ; counterclockwise (Am.)   FR: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
เวียนซ้าย[adv.] (wīen sāi) EN: counterclockwise   

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERCLOCKWISE    K AW2 T ER0 K L AO1 K W AY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterclockwise    (a) kˌauntəklˈɒkwaɪz (k au2 n t @ k l o1 k w ai z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
襟回り[えりまわり, erimawari] (n) (1) collar; area around the collar; (2) counterclockwise (when seated in a circle) [Add to Longdo]
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] (n,adj-no) counterclockwise rotation; CCW [Add to Longdo]
左巻き[ひだりまき, hidarimaki] (n) counterclockwise; eccentric; abnormal [Add to Longdo]
卍;卍字;万字[まんじ, manji] (n) (See ハーケンクロイツ) swastika (esp. a counterclockwise swastika as a Buddhist symbol); fylfot; gammadion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 counterclockwise \coun"ter*clock"wise\ adj. & adv.
   in the opposite direction to that in which the hands of a
   clock rotate, as viewed from in front of the clock face; --
   of rotatory motion or spiral direction. Opposite of
   {clockwise}, or {right-handed}
 
   Note: [Narrower terms: {sinistral} {levororotary,
      levorotatory}]
 
   Syn: left-handed.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterclockwise
   adv 1: in a direction opposite to the direction in which the
       hands of a clock move; "please move counterclockwise in a
       circle!" [syn: {counterclockwise}, {anticlockwise}] [ant:
       {clockwise}]
   adj 1: in the direction opposite to the rotation of the hands of
       a clock [syn: {counterclockwise}, {anticlockwise},
       {contraclockwise}] [ant: {clockwise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top