ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wit

W IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wit-, *wit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
without prejudice(n, prep) โดยไม่มีความลำเอียง
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
break up with so.เลิกคบ
keeping up with the joneses(phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wit(n) ปัญญา, See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ, Syn. brightness, intelligence, smartness, reasoning power, Ant. stupidity
wit(n) คำพูดหรือข้อเขียนที่แสดงเชาวน์ปัญญา
wit(n) คนมีไหวพริบ, See also: ผู้มีเชาวน์ปัญญา, คนมีปฏิภาณ
wit(vi) รู้ (คำโบราณ), See also: รู้จัก, Syn. know
wit(vt) รู้ (คำโบราณ), See also: รู้จัก, Syn. know
with(prf) ต้าน, See also: ถอน
with(prep) กับ, See also: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย, Ant. without
with(n) กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้, Syn. withy
with(vt) ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว
witch(n) แม่มด, Syn. enchantress, sorceress, Ant. wizard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wit(วิท) n. ปัญญา, สติปัญญา, เชาวน์, ความรอบรู้, ความรู้, ความเฉลียวฉลาด, ผู้มีความเฉลียวฉลาด, ไหว, พริบ vt., vi. รู้, รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น
witch(วิทชฺ) n. แม่มด, หญิงดุร้าย, หญิงอัปลักษณ์, หญิงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์, ผู้ที่ใช้ไม้วิเศษ vt. ทำให้หลงใหล, ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: witchhood n., Syn. magician
witch doctorn. หมอผี, Syn. witch
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ, -แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา, อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา, ความมีเสน่ห์, การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery
witchery(วิชฺ'เชอะรี) n. การใช้เวทมนตร์คาถา, เวทมนตร์คาถา, เสน่ห์, การทำให้หลงใหล, มารยา, Syn. witchcraft
witching(วิท'ชิง) n., adj. การใช้เวทมนตร์คาถา, การทำให้หลงใหล, เสน่ห์, มารยา
with(วิธ) prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์), Syn. accompanied by, in regard to
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้, อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง, อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้นก็ดี, ไม่เท่านั้น, แต่ทว่า, Syn. nevertheless, still
withdraw(วิธ'ดรอ) vt., vi. ถอน, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, หด, เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away, remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ, การเอากลับ, การดึงกลับ, การหด, การเลิก, Syn. retreat, flight, flight

English-Thai: Nontri Dictionary
wit(n) ความเข้าใจ, เชาวน์, ปัญญา, ไหวพริบ, ความหลักแหลม
witch(n) แม่มด, ยายแก่
witchcraft(n) เวทมนตร์, คาถา, เสน่ห์, มารยา, การเลี้ยงผี, ความงดงาม
witchery(n) คาถา, อาคม, เวทมนตร์, เสน่ห์, มารยา
with(pre) ด้วย, กับ, ต่อ, ตาม, โดย, เพราะ, อย่าง, แม้, เกี่ยวกับ, พร้อมกับ
withdraw(vi) ถอนคืน, เอากลับ, ถอนตัว, เลิก
withdraw(vt) ถอย, ถอน, ชัก, หด, เสด็จขึ้น, เข้าข้างใน, เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว, การถอย, การชัก, การหด, การเลิก
withdrew(vt pt ของ) withdraw
withe(n) กิ่งหวาย, กิ่งหลิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
witปฏิภาณ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
witch huntการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
with all faultsโดยต้องรับเอาความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ), พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with averageโดยคุ้มครองความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
with consentด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with costsพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียม, ตลอดทั้งค่าฤชาธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with prejudiceโดยเป็นการตัดสิทธิ (ที่จะฟ้องใหม่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with profits policyกรมธรรม์ร่วมกำไร มีความหมายเหมือนกับ participating policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
with profits policyกรมธรรม์ร่วมกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with proportionตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wit and humorเชาวน์และอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Wit and humor, Pictorialภาพชวนหัว [TU Subject Heading]
Witheriteวิเทอไรต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย ยังไม่เคยพบ ประโยชน์ - เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญอันดับรองของแบเรียม ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับแบไรต์ ใช้ผสมในดิน ที่ปั้นอิฐเพื่อกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [TU Subject Heading]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [การบัญชี]
Without rightsไม่มีสิทธิ์ [การบัญชี]
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]
Wittfogel, Karl August, 1896-วิตโฟเกล, คาร์ล ออกัสท์, ค.ศ. 1896- [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
with regard toสำหรับ
with the result that(conj) จึงทำให้
wittness(n) พยาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman.ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก Rebecca (1940)
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)
The battle of wits has begun.การประลองด้วยไหวพริบเริ่มต้นขึ้นแล้ว The Princess Bride (1987)
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands.พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน Snow White: A Tale of Terror (1997)
You try to match wits You try to hold me but I bust through!You try to match wits You try to hold me but I bust through! ! 10 Things I Hate About You (1999)
-Yet you did not have the wit to see it.อยู่ใต้จมูกข้านี่เอง แต่ข้าก็มองไม่เห็นมัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Got to have your wits about you.พกไหวพริบไปด้วยมาก ๆ นะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Your courage and wit paid off!นั่นเกิดจากความกล้าหาญ และสติปัญญาของท่าน! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Is that what passes for wit in this circle?นี่มันเรื่องอะไรกัน? Transporter 2 (2005)
In this circle, my friend, wit is not a requirement of the job.สำหรับเรื่องนี้ เพื่อนรัก, เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานของนาย Transporter 2 (2005)
Yesterday, you seemed so out of your wits to see if you were hurt.เมื่อวานนี้ คุณดูเหมือนจะมีสติดีมาก ไม่งั้นคงเจ็บหนักกว่านี้ Art of Seduction (2005)
When we are on our wits ends, they avoided us like the plague.ตอนที่พวกเราจนปัญญา พวกเขาหลีกเลี่ยงหยั่งกะเราเป็นโรคระบาด Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wit2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
wit3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
witA 10% tax will be withheld from the payment to you.
wit... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
witA bad carpenter quarrels with his tools.
witA bad carpenter quarrels with his tools. [ Proverb ]
witA bad workman quarrels with his tools.
witA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
witAbide with me.
witA bill came along with the package.
witA bird can glide through the air without moving its wings.
witA birthday cake with twelve candles on top.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์(n) witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count Unit: คน
อดตาย(v) starve to death, See also: wither, waste away, die, Example: ความแร้นแค้นทำให้ผู้คนอดตายหรือป่วยตายมากมายขึ้น, Thai Definition: อดอยากจนตาย
เต็มอัตราศึก(adv) with all one's strength or might, Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ, สุดความสามารถ, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งานฮาร์ดดิสก์ของคุณได้อย่างเต็มอัตราศึก, Thai Definition: เต็มตามกำลังที่เตรียมไว้ทำการ
โต๋เต๋(adv) aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
หดกลับ(v) withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai Definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
พยานบุคคล(n) witness, See also: oral evidence, Example: ตำรวจได้บันทึกคำให้การของจ่าฤทธิ์หลายครั้งหลายหนในฐานะพยานบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
ถอนตัว(v) withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ไม่อั้น(adv) freely, See also: without stint, without limits, Syn. ไม่ยั้ง, Example: พ่อแม่ให้เขาใช้เงินได้อย่างไม่อั้นในการซื้อความหรูหราฟุ่มเฟือย, Thai Definition: เต็มที่, เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อจำกัด
รับ(v) withstand, See also: cope with, deal with, resist, Example: แม่ทัพฝ่ายตะวันออกรับข้าศึกไม่ไหว จึงขอกำลังทัพฝ่ายหลวงไปช่วยรับอีกแรง, Thai Definition: ต้านไว้, ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในการรบ)
ของขึ้น(n) black magic; voodoo, See also: witchcraft, Thai Definition: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[ākhāt khaēn] (v, exp) EN: feud ; spite ; look upon with hatred
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
อ้างพยาน[āng phayān] (v, exp) EN: name a witness
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
เอาพยานมายันกัน[ao phayān mā yan kan] (v, exp) EN: confront the witnesses
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WIT W IH1 T
WITT W IH1 T
WITH W IH1 TH
WITH W IH1 DH
WITZ W IH1 T S
WITS W IH1 T S
WITCH W IH1 CH
WITCO W IH1 T K OW0
WIT'S W IH1 T S
WITHE W IH1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wit (n) wˈɪt (w i1 t)
with (in) wɪð (w i dh)
wits (n) wˈɪts (w i1 t s)
witch (n) wˈɪtʃ (w i1 ch)
withe (n) wˈɪθ (w i1 th)
withy (n) wˈɪðiː (w i1 dh ii)
witty (j) wˈɪtiː (w i1 t ii)
Witham (n) wˈɪtəm (w i1 t @ m)
Witney (n) wˈɪtniː (w i1 t n ii)
witch- (j) wɪtʃ- (w i ch -)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
只好[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ, ] without any better option; to have to; to be forced to, #2,730 [Add to Longdo]
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic, #3,636 [Add to Longdo]
体内[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to, #3,662 [Add to Longdo]
全力[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, ] with all one's strength; full strength; all-out (effort); fully (support), #3,791 [Add to Longdo]
精心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] with utmost care; fine; meticulous; detailed, #4,317 [Add to Longdo]
以内[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within; less than, #5,683 [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
见证[jiàn zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] witness; testimony, #6,673 [Add to Longdo]
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] withdraw from; evacuate, #8,359 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่าย
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Witwer(n) |der, pl. Witwer| พ่อม่ายที่ภรรยาตาย, See also: die Witwe

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witterungseinfluss { m }influence of weather; effect of the weather [Add to Longdo]
Witterungsumschlag { m }sudden change of the weather [Add to Longdo]
Witterungsverhältnisse { pl }weather conditions; atmospheric conditions [Add to Longdo]
Witwe { f } | Witwen { pl }widow | widows [Add to Longdo]
Witwe { f } | Witwen { pl }dowager | dowagers [Add to Longdo]
Witwe { f } | Witwen { pl }relict | relicts [Add to Longdo]
Witwenstand { m }widowhood [Add to Longdo]
Witwer { m } | Witwer { pl }widower | widowers [Add to Longdo]
Witwenrente { f }widow's pension [Add to Longdo]
Witz { m } | Witze { pl } | abgedroschener Witz; alter Witz | verfänglicher Witz; schlüpfriger Witz | Witze reißen; Witze machenjoke | jokes | stale joke | off-color joke | to crack jokes [Add to Longdo]
Witz { m }; Witzelei { f } | Witzeleien { pl }quip | quips [Add to Longdo]
Witz { m }wit [Add to Longdo]
Witz { m }witticism [Add to Longdo]
Witzelei { f }; witzige Bemerkung { f }wisecrack [Add to Longdo]
Witzblatt { n } | Witzblätter { pl }comic paper | comic papers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし, 香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
あしらう[ashirau] (v5u, vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未亡人[みぼうじん, miboujin] Witwe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wit \Wit\ (w[i^]t), v. t. & i. [inf. (To) {Wit}; pres. sing.
   {Wot}; pl. {Wite}; imp. {Wist(e)}; p. p. {Wist}; p. pr. & vb.
   n. {Wit(t)ing}. See the Note below.] [OE. witen, pres. ich
   wot, wat, I know (wot), imp. wiste, AS. witan, pres. w[=a]t,
   imp. wiste, wisse; akin to OFries. wita, OS. witan, D. weten,
   G. wissen, OHG. wizzan, Icel. vita, Sw. veta, Dan. vide,
   Goth. witan to observe, wait I know, Russ. vidiete to see, L.
   videre, Gr. ?, Skr. vid to know, learn; cf. Skr. vid to find.
   ????. Cf. {History}, {Idea}, {Idol}, {-oid}, {Twit}, {Veda},
   {Vision}, {Wise}, a. & n., {Wot}.]
   To know; to learn. "I wot and wist alway." --Chaucer.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
 
   Note: The present tense was inflected as follows; sing. 1st
      pers. wot; 2d pers. wost, or wot(t)est; 3d pers. wot,
      or wot(t)eth; pl. witen, or wite. The following variant
      forms also occur; pres. sing. 1st & 3d pers. wat, woot;
      pres. pl. wyten, or wyte, weete, wote, wot; imp. wuste
      (Southern dialect); p. pr. wotting. Later, other
      variant or corrupt forms are found, as, in Shakespeare,
      3d pers. sing. pres. wots.
      [1913 Webster]
 
         Brethren, we do you to wit [make you to know] of
         the grace of God bestowed on the churches of
         Macedonia.             --2 Cor. viii.
                          1.
      [1913 Webster]
 
         Thou wost full little what thou meanest.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         We witen not what thing we prayen here.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         When that the sooth in wist.    --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   Note: This verb is now used only in the infinitive, to wit,
      which is employed, especially in legal language, to
      call attention to a particular thing, or to a more
      particular specification of what has preceded, and is
      equivalent to namely, that is to say.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wit \Wit\, n. [AS. witt, wit; akin to OFries. wit, G. witz, OHG.
   wizz[imac], Icel. vit, Dan. vid, Sw. vett. [root]133. See
   {Wit}, v.]
   [1913 Webster]
   1. Mind; intellect; understanding; sense.
    [1913 Webster]
 
       Who knew the wit of the Lord? or who was his
       counselor?              --Wyclif (Rom.
                          xi. 34).
    [1913 Webster]
 
       A prince most prudent, of an excellent
       And unmatched wit and judgment.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Will puts in practice what wit deviseth. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
       He wants not wit the dander to decline. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A mental faculty, or power of the mind; -- used in this
    sense chiefly in the plural, and in certain phrases; as,
    to lose one's wits; at one's wits' end, and the like.
    "Men's wittes ben so dull." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I will stare him out of his wits.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Felicitous association of objects not usually connected,
    so as to produce a pleasant surprise; also. the power of
    readily combining objects in such a manner.
    [1913 Webster]
 
       The definition of wit is only this, that it is a
       propriety of thoughts and words; or, in other terms,
       thoughts and words elegantly adapted to the subject.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Wit which discovers partial likeness hidden in
       general diversity.          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       Wit lying most in the assemblage of ideas, and
       putting those together with quickness and variety
       wherein can be found any resemblance or congruity,
       thereby to make up pleasant pictures in the fancy.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A person of eminent sense or knowledge; a man of genius,
    fancy, or humor; one distinguished for bright or amusing
    sayings, for repartee, and the like.
    [1913 Webster]
 
       In Athens, where books and wits were ever busier
       than in any other part of Greece, I find but only
       two sorts of writings which the magistrate cared to
       take notice of; those either blasphemous and
       atheistical, or libelous.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Intemperate wits will spare neither friend nor foe.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       A wit herself, Amelia weds a wit.   --Young.
    [1913 Webster]
 
   {The five wits}, the five senses; also, sometimes, the five
    qualities or faculties, common wit, imagination, fantasy,
    estimation, and memory. --Chaucer. Nares.
    [1913 Webster]
 
       But my five wits nor my five senses can
       Dissuade one foolish heart from serving thee.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ingenuity; humor; satire; sarcasm; irony; burlesque.
 
   Usage: {Wit}, {Humor}. Wit primarily meant mind; and now
      denotes the power of seizing on some thought or
      occurrence, and, by a sudden turn, presenting it under
      aspects wholly new and unexpected -- apparently
      natural and admissible, if not perfectly just, and
      bearing on the subject, or the parties concerned, with
      a laughable keenness and force. "What I want," said a
      pompous orator, aiming at his antagonist, "is common
      sense." "Exactly!" was the whispered reply. The
      pleasure we find in wit arises from the ingenuity of
      the turn, the sudden surprise it brings, and the
      patness of its application to the case, in the new and
      ludicrous relations thus flashed upon the view. Humor
      is a quality more congenial to the English mind than
      wit. It consists primarily in taking up the
      peculiarities of a humorist (or eccentric person) and
      drawing them out, as Addison did those of Sir Roger de
      Coverley, so that we enjoy a hearty, good-natured
      laugh at his unconscious manifestation of whims and
      oddities. From this original sense the term has been
      widened to embrace other sources of kindly mirth of
      the same general character. In a well-known caricature
      of English reserve, an Oxford student is represented
      as standing on the brink of a river, greatly agitated
      at the sight of a drowning man before him, and crying
      out, "O that I had been introduced to this gentleman,
      that I might save his life!" The "Silent Woman" of Ben
      Jonson is one of the most humorous productions, in the
      original sense of the term, which we have in our
      language.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wit
   n 1: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity
      has the power to evoke laughter [syn: {wit}, {humor},
      {humour}, {witticism}, {wittiness}]
   2: mental ability; "he's got plenty of brains but no common
     sense" [syn: {brain}, {brainpower}, {learning ability},
     {mental capacity}, {mentality}, {wit}]
   3: a witty amusing person who makes jokes [syn: {wag}, {wit},
     {card}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 wit /wit/
  1. white
  2. white
  3. aim; goal; purpose; target

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top