ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wit-, *wit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
without prejudice(n, prep) โดยไม่มีความลำเอียง
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
break up with so.เลิกคบ
keeping up with the joneses(phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wit(n) ปัญญา, See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ, Syn. brightness, intelligence, smartness, reasoning power, Ant. stupidity
wit(n) คำพูดหรือข้อเขียนที่แสดงเชาวน์ปัญญา
wit(n) คนมีไหวพริบ, See also: ผู้มีเชาวน์ปัญญา, คนมีปฏิภาณ
wit(vi) รู้ (คำโบราณ), See also: รู้จัก, Syn. know
wit(vt) รู้ (คำโบราณ), See also: รู้จัก, Syn. know
with(prf) ต้าน, See also: ถอน
with(prep) กับ, See also: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย, Ant. without
with(n) กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้, Syn. withy
with(vt) ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว
witch(n) แม่มด, Syn. enchantress, sorceress, Ant. wizard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wit(วิท) n. ปัญญา, สติปัญญา, เชาวน์, ความรอบรู้, ความรู้, ความเฉลียวฉลาด, ผู้มีความเฉลียวฉลาด, ไหว, พริบ vt., vi. รู้, รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น
witch(วิทชฺ) n. แม่มด, หญิงดุร้าย, หญิงอัปลักษณ์, หญิงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์, ผู้ที่ใช้ไม้วิเศษ vt. ทำให้หลงใหล, ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: witchhood n., Syn. magician
witch doctorn. หมอผี, Syn. witch
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ, -แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา, อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา, ความมีเสน่ห์, การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery
witchery(วิชฺ'เชอะรี) n. การใช้เวทมนตร์คาถา, เวทมนตร์คาถา, เสน่ห์, การทำให้หลงใหล, มารยา, Syn. witchcraft
witching(วิท'ชิง) n., adj. การใช้เวทมนตร์คาถา, การทำให้หลงใหล, เสน่ห์, มารยา
with(วิธ) prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์), Syn. accompanied by, in regard to
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้, อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง, อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้นก็ดี, ไม่เท่านั้น, แต่ทว่า, Syn. nevertheless, still
withdraw(วิธ'ดรอ) vt., vi. ถอน, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, หด, เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away, remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ, การเอากลับ, การดึงกลับ, การหด, การเลิก, Syn. retreat, flight, flight

English-Thai: Nontri Dictionary
wit(n) ความเข้าใจ, เชาวน์, ปัญญา, ไหวพริบ, ความหลักแหลม
witch(n) แม่มด, ยายแก่
witchcraft(n) เวทมนตร์, คาถา, เสน่ห์, มารยา, การเลี้ยงผี, ความงดงาม
witchery(n) คาถา, อาคม, เวทมนตร์, เสน่ห์, มารยา
with(pre) ด้วย, กับ, ต่อ, ตาม, โดย, เพราะ, อย่าง, แม้, เกี่ยวกับ, พร้อมกับ
withdraw(vi) ถอนคืน, เอากลับ, ถอนตัว, เลิก
withdraw(vt) ถอย, ถอน, ชัก, หด, เสด็จขึ้น, เข้าข้างใน, เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว, การถอย, การชัก, การหด, การเลิก
withdrew(vt pt ของ) withdraw
withe(n) กิ่งหวาย, กิ่งหลิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
witปฏิภาณ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wit and humorเชาวน์และอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Wit and humor, Pictorialภาพชวนหัว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
with regard toสำหรับ
with the result that(conj) จึงทำให้
wittness(n) พยาน

WordNet (3.0)
wit(n) a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to evoke laughter, Syn. humour, witticism, wittiness, humor
witch(n) a being (usually female) imagined to have special powers derived from the devil
witchcraft(n) the art of sorcery, Syn. witchery
witch doctor(n) someone who is believed to heal through magical powers, Syn. witch doctor
witch elm(n) Eurasian elm often planted as a shade tree, Syn. witch elm, wych elm, Ulmus glabra
witches' brew(n) a fearsome mixture, Syn. witches' broth, witches' brew, witch's brew
witches' broom(n) an abnormal tufted growth of small branches on a tree or shrub caused by fungi or insects or other physiological disturbance, Syn. witch broom, witches' broom, hexenbesen, staghead
witches' butter(n) a yellow jelly fungus, Syn. witches' butter, Tremella lutescens
witchgrass(n) North American grass with slender brushy panicles; often a weed on cultivated land, Syn. old witch grass, Panicum capillare, old witchgrass, witch grass, tumble grass
witch hazel(n) any of several shrubs or trees of the genus Hamamelis; bark yields an astringent lotion, Syn. witch hazel, wych hazel, wych hazel plant, witch hazel plant

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Witv. t. & i. [ inf. (To) Wit; pres. sing. Wot; pl. Wite; imp. Wist(e); p. p. Wist; p. pr. & vb. n. Wit(t)ing. See the Note below. ] [ OE. witen, pres. ich wot, wat, I know (wot), imp. wiste, AS. witan, pres. wāt, imp. wiste, wisse; akin to OFries. wita, OS. witan, D. weten, G. wissen, OHG. wizzan, Icel. vita, Sw. veta, Dan. vide, Goth. witan to observe, wait I know, Russ. vidiete to see, L. videre, Gr. &unr_;, Skr. vid to know, learn; cf. Skr. vid to find. &unr_;&unr_;&unr_;&unr_;. Cf. History, Idea, Idol, -oid, Twit, Veda, Vision, Wise, a. & n., Wot. ] To know; to learn. “I wot and wist alway.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

☞ The present tense was inflected as follows; sing. 1st pers. wot; 2d pers. wost, or wot(t)est; 3d pers. wot, or wot(t)eth; pl. witen, or wite. The following variant forms also occur; pres. sing. 1st & 3d pers. wat, woot; pres. pl. wyten, or wyte, weete, wote, wot; imp. wuste (Southern dialect); p. pr. wotting. Later, other variant or corrupt forms are found, as, in Shakespeare, 3d pers. sing. pres. wots. [ 1913 Webster ]

Brethren, we do you to wit [ make you to know ] of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. 2 Cor. viii. 1. [ 1913 Webster ]

Thou wost full little what thou meanest. Chaucer. [ 1913 Webster ]

We witen not what thing we prayen here. Chaucer. [ 1913 Webster ]

When that the sooth in wist. Chaucer. [ 1913 Webster ]

☞ This verb is now used only in the infinitive, to wit, which is employed, especially in legal language, to call attention to a particular thing, or to a more particular specification of what has preceded, and is equivalent to namely, that is to say. [ 1913 Webster ]

Witn. [ AS. witt, wit; akin to OFries. wit, G. witz, OHG. wizzī, Icel. vit, Dan. vid, Sw. vett. √133. See Wit, v. ] [ 1913 Webster ]

1. Mind; intellect; understanding; sense. [ 1913 Webster ]

Who knew the wit of the Lord? or who was his counselor? Wyclif (Rom. xi. 34). [ 1913 Webster ]

A prince most prudent, of an excellent
And unmatched wit and judgment. Shak. [ 1913 Webster ]

Will puts in practice what wit deviseth. Sir J. Davies. [ 1913 Webster ]

He wants not wit the dander to decline. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. A mental faculty, or power of the mind; -- used in this sense chiefly in the plural, and in certain phrases; as, to lose one's wits; at one's wits' end, and the like. “Men's wittes ben so dull.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

I will stare him out of his wits. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Felicitous association of objects not usually connected, so as to produce a pleasant surprise; also. the power of readily combining objects in such a manner. [ 1913 Webster ]

The definition of wit is only this, that it is a propriety of thoughts and words; or, in other terms, thoughts and words elegantly adapted to the subject. Dryden. [ 1913 Webster ]

Wit which discovers partial likeness hidden in general diversity. Coleridge. [ 1913 Webster ]

Wit lying most in the assemblage of ideas, and putting those together with quickness and variety wherein can be found any resemblance or congruity, thereby to make up pleasant pictures in the fancy. Locke. [ 1913 Webster ]

4. A person of eminent sense or knowledge; a man of genius, fancy, or humor; one distinguished for bright or amusing sayings, for repartee, and the like. [ 1913 Webster ]

In Athens, where books and wits were ever busier than in any other part of Greece, I find but only two sorts of writings which the magistrate cared to take notice of; those either blasphemous and atheistical, or libelous. Milton. [ 1913 Webster ]

Intemperate wits will spare neither friend nor foe. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

A wit herself, Amelia weds a wit. Young. [ 1913 Webster ]


The five wits, the five senses; also, sometimes, the five qualities or faculties, common wit, imagination, fantasy, estimation, and memory. Chaucer. Nares.
[ 1913 Webster ]

But my five wits nor my five senses can
Dissuade one foolish heart from serving thee. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Ingenuity; humor; satire; sarcasm; irony; burlesque. -- Wit, Humor. Wit primarily meant mind; and now denotes the power of seizing on some thought or occurrence, and, by a sudden turn, presenting it under aspects wholly new and unexpected -- apparently natural and admissible, if not perfectly just, and bearing on the subject, or the parties concerned, with a laughable keenness and force. “What I want, ” said a pompous orator, aiming at his antagonist, “is common sense.” “Exactly!” was the whispered reply. The pleasure we find in wit arises from the ingenuity of the turn, the sudden surprise it brings, and the patness of its application to the case, in the new and ludicrous relations thus flashed upon the view. Humor is a quality more congenial to the English mind than wit. It consists primarily in taking up the peculiarities of a humorist (or eccentric person) and drawing them out, as Addison did those of Sir Roger de Coverley, so that we enjoy a hearty, good-natured laugh at his unconscious manifestation of whims and oddities. From this original sense the term has been widened to embrace other sources of kindly mirth of the same general character. In a well-known caricature of English reserve, an Oxford student is represented as standing on the brink of a river, greatly agitated at the sight of a drowning man before him, and crying out, “O that I had been introduced to this gentleman, that I might save his life!” The “Silent Woman” of Ben Jonson is one of the most humorous productions, in the original sense of the term, which we have in our language. [ 1913 Webster ]

Witann. pl. [ AS., pl. of wita sage, councilor. ] Lit., wise men; specif. (A.-S. Hist.), The members of the national, or king's, council which sat to assist the king in administrative and judicial matters; also, the council. [ Webster 1913 Suppl. ]

Witchn. [ Cf. Wick of a lamp. ] A cone of paper which is placed in a vessel of lard or other fat, and used as a taper. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Witchn. [ OE. wicche, AS. wicce, fem., wicca, masc.; perhaps the same word as AS. wītiga, wītga, a soothsayer (cf. Wiseacre); cf. Fries. wikke, a witch, LG. wikken to predict, Icel. vitki a wizard, vitka to bewitch. ] [ 1913 Webster ]

1. One who practices the black art, or magic; one regarded as possessing supernatural or magical power by compact with an evil spirit, esp. with the Devil; a sorcerer or sorceress; -- now applied chiefly or only to women, but formerly used of men as well. [ 1913 Webster ]

There was a man in that city whose name was Simon, a witch. Wyclif (Acts viii. 9). [ 1913 Webster ]

He can not abide the old woman of Brentford; he swears she's a witch. Shak. [ 1913 Webster ]

2. An ugly old woman; a hag. Shak. [ 1913 Webster ]

3. One who exercises more than common power of attraction; a charming or bewitching person; also, one given to mischief; -- said especially of a woman or child. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

4. (Geom.) A certain curve of the third order, described by Maria Agnesi under the name versiera. [ 1913 Webster ]

5. (Zool.) The stormy petrel. [ 1913 Webster ]

6. A Wiccan; an adherent or practitioner of Wicca, a religion which in different forms may be paganistic and nature-oriented, or ditheistic. The term witch applies to both male and female adherents in this sense. [ PJC ]


Witch balls, a name applied to the interwoven rolling masses of the stems of herbs, which are driven by the winds over the steppes of Tartary. Cf. Tumbleweed. Maunder (Treas. of Bot.) --
Witches' besoms (Bot.), tufted and distorted branches of the silver fir, caused by the attack of some fungus. Maunder (Treas. of Bot.) --
Witches' butter (Bot.), a name of several gelatinous cryptogamous plants, as Nostoc commune, and Exidia glandulosa. See Nostoc. --
Witch grass (Bot.), a kind of grass (Panicum capillare) with minute spikelets on long, slender pedicels forming a light, open panicle. --
Witch meal (Bot.), vegetable sulphur. See under Vegetable.
[ 1913 Webster ]

witchv. t. [ imp. & p. p. witched p. pr. & vb. n. witching. ] [ AS. wiccian. ] To bewitch; to fascinate; to enchant. [ 1913 Webster ]

[ I 'll ] witch sweet ladies with my words and looks. Shak. [ 1913 Webster ]

Whether within us or without
The spell of this illusion be
That witches us to hear and see. Lowell. [ 1913 Webster ]

witchcraftn. [ AS. wiccecræft. ] [ 1913 Webster ]

1. The practices or art of witches. [ 1913 Webster ]

2. Hence: Sorcery; enchantments; intercourse with evil spirits. [ 1913 Webster + PJC ]

3. Power more than natural; irresistible influence. [ 1913 Webster ]

He hath a witchcraft
Over the king in 's tongue. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Adherence to or the practice of Wicca. In this sense the term does not necessarily include attempts at practice of magic, other than by prayers to the deities. [ PJC ]

Witch-elmn. (Bot.) See Wych-elm. [ 1913 Webster ]

Witcheryn.; pl. Witcheries 1. Sorcery; enchantment; witchcraft. [ 1913 Webster ]

Great Comus,
Deep skilled in all his mother's witcheries. Milton. [ 1913 Webster ]

A woman infamous . . . for witcheries. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

2. Fascination; irresistible influence; enchantment. [ 1913 Webster ]

He never felt
The witchery of the soft blue sky. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

The dear, dear witchery of song. Bryant. [ 1913 Webster ]

Witch-hazeln. [ See Wych-elm, and Hazel. ] (Bot.) The wych-elm. (b) An American shrub or small tree (Hamamelis Virginica), which blossoms late in autumn. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman.ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก Rebecca (1940)
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)
The battle of wits has begun.การประลองด้วยไหวพริบเริ่มต้นขึ้นแล้ว The Princess Bride (1987)
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands.พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน Snow White: A Tale of Terror (1997)
You try to match wits You try to hold me but I bust through!You try to match wits You try to hold me but I bust through! ! 10 Things I Hate About You (1999)
-Yet you did not have the wit to see it.อยู่ใต้จมูกข้านี่เอง แต่ข้าก็มองไม่เห็นมัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Got to have your wits about you.พกไหวพริบไปด้วยมาก ๆ นะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Your courage and wit paid off!นั่นเกิดจากความกล้าหาญ และสติปัญญาของท่าน! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Is that what passes for wit in this circle?นี่มันเรื่องอะไรกัน? Transporter 2 (2005)
In this circle, my friend, wit is not a requirement of the job.สำหรับเรื่องนี้ เพื่อนรัก, เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานของนาย Transporter 2 (2005)
Yesterday, you seemed so out of your wits to see if you were hurt.เมื่อวานนี้ คุณดูเหมือนจะมีสติดีมาก ไม่งั้นคงเจ็บหนักกว่านี้ Art of Seduction (2005)
When we are on our wits ends, they avoided us like the plague.ตอนที่พวกเราจนปัญญา พวกเขาหลีกเลี่ยงหยั่งกะเราเป็นโรคระบาด Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wit2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
wit3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
witA 10% tax will be withheld from the payment to you.
wit... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
witA bad carpenter quarrels with his tools.
witA bad carpenter quarrels with his tools. [ Proverb ]
witA bad workman quarrels with his tools.
witA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
witAbide with me.
witA bill came along with the package.
witA bird can glide through the air without moving its wings.
witA birthday cake with twelve candles on top.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิภาณ(n) wit, See also: wisdom, resourcefulness, sagacity, astuteness, acumen, intellectual, Syn. เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ทื่อ, บัญญาทึบ, จนปัญญา, Example: เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม, Thai Definition: เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย, Notes: (บาลี)
เชาวน์(n) wit, See also: acumen, wisdom, intellect, intelligence, Syn. ภูมิปัญญา, ปฏิภาณ, ไหวพริบ, เชาวน์ปัญญา, Example: เขามีเชาวน์ไวสู้บิดาไม่ได้, Thai Definition: ปัญญาหรือความคิดฉับไว, ปฏิภาณไหวพริบปัญญาหรือความคิดฉับไว, ปฏิภาณไหวพริบ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wit
with
with
with
wits
witt
witz
wit's
witch
witco

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wit
with
wits
witch
withe
withy
witty
Witham
Witney
witch-

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese #17 [Add to Longdo]
只好[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ,  ] without any better option; to have to; to be forced to #2,730 [Add to Longdo]
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ,   /  ] within the borders; internal (to a country); domestic #3,636 [Add to Longdo]
体内[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ,   /  ] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to #3,662 [Add to Longdo]
全力[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ,  ] with all one's strength; full strength; all-out (effort); fully (support) #3,791 [Add to Longdo]
精心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ,  ] with utmost care; fine; meticulous; detailed #4,317 [Add to Longdo]
以内[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ,   /  ] within; less than #5,683 [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ,   /  ] within the party (esp. Chinese communist party) #6,398 [Add to Longdo]
见证[jiàn zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ,   /  ] witness; testimony #6,673 [Add to Longdo]
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ,   /  ] withdraw from; evacuate #8,359 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่าย
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Witwer(n) |der, pl. Witwer| พ่อม่ายที่ภรรยาตาย, See also: die Witwe

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witterungseinfluss { m }influence of weather; effect of the weather [Add to Longdo]
Witterungsumschlag { m }sudden change of the weather [Add to Longdo]
Witterungsverhältnisse { pl }weather conditions; atmospheric conditions [Add to Longdo]
Witwe { f } | Witwen { pl }widow | widows [Add to Longdo]
Witwe { f } | Witwen { pl }dowager | dowagers [Add to Longdo]
Witwe { f } | Witwen { pl }relict | relicts [Add to Longdo]
Witwenstand { m }widowhood [Add to Longdo]
Witwer { m } | Witwer { pl }widower | widowers [Add to Longdo]
Witwenrente { f }widow's pension [Add to Longdo]
Witz { m } | Witze { pl } | abgedroschener Witz; alter Witz | verfänglicher Witz; schlüpfriger Witz | Witze reißen; Witze machenjoke | jokes | stale joke | off-color joke | to crack jokes [Add to Longdo]
Witz { m }; Witzelei { f } | Witzeleien { pl }quip | quips [Add to Longdo]
Witz { m }wit [Add to Longdo]
Witz { m }witticism [Add to Longdo]
Witzelei { f }; witzige Bemerkung { f }wisecrack [Add to Longdo]
Witzblatt { n } | Witzblätter { pl }comic paper | comic papers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
ない[nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf, adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) #27 [Add to Longdo]
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) #35 [Add to Longdo]
さん[san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) #77 [Add to Longdo]
[なか, naka] (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) #80 [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (abbr) (See 水曜日) Wednesday; (2) (See 氷水) shaved ice (served with flavored syrup); (3) (See 五行・1) water (fifth of the five elements) #197 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未亡人[みぼうじん, miboujin] Witwe [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top