ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judicious

JH UW0 D IH1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judicious-, *judicious*, judiciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judicious(adj) สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible: careful, prudent, Ant. injudicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judicious(จูดิช'เชิส) adj. รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล, ฉลาด, เหมาะสม, สมควร., See also: judiciousness n. ดูjudicious -S.prudent, Ant. silly
injudicious(อินจุดิช'เชิส) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สุขุม., See also: injudiciousness n., Syn. unwise

English-Thai: Nontri Dictionary
judicious(adj) ฉลาด, สุขุม, รอบคอบ, สมควร, เหมาะ, มีเหตุผล
injudicious(adj) ไม่ฉลาด, ไม่สุขุม, ไม่รอบคอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A most judicious compromise!ประนีประนอมรอบคอบมากที่สุด! Empty Hands (2012)
Tell your people to be judicious with the door kicking.แบบนั้นใกล้เคียงกฎอัยการศึกเลย สั่งคนของคุณอย่าพังประตูก็แล้วกัน Patriots Day (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุขุม(n) prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JUDICIOUS JH UW0 D IH1 SH AH0 S
JUDICIOUSLY JH UW0 D IH1 SH IH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judicious (j) ʤˈuːdˈɪʃəs (jh uu1 d i1 sh @ s)
judiciously (a) ʤˈuːdˈɪʃəsliː (jh uu1 d i1 sh @ s l ii)
judiciousness (n) ʤˈuːdˈɪʃəsnəs (jh uu1 d i1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ,   /  ] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation #45,385 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Judicious \Ju*di"cious\, a. [F. judicieux, fr. L. judicium
   judgment. See {Judicial}.]
   Of or relating to a court; judicial. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      His last offenses to us
      Shall have judicious hearing.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
   2. Directed or governed by sound judgment; having sound
    judgment; wise; prudent; sagacious; discreet.
    [1913 Webster]
 
       He is noble, wise, judicious, and best knows
       The fits o' the season.        --Shak.
 
   Syn: Prudent; discreet; rational; wise; skillful; discerning;
     sagacious; well-advised.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judicious
   adj 1: marked by the exercise of good judgment or common sense
       in practical matters; "judicious use of one's money"; "a
       wise decision" [syn: {judicious}, {wise}, {heady}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top