ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

learned person

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -learned person-, *learned person*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พหูสูต[N] scholar, See also: learned person, well-read person, Syn. ผู้รู้, ผู้รอบรู้, ปราชญ์, Example: ต้องหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้มากถึงจะเป็นพหูสูตได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คงแก่เรียน[n. exp.] (phū khongkaērīen) EN: learned person   
ผู้มีความรู้ [n. exp.] (phū mī khwāmrū) EN: learned person ; expert ; someone who knows   

Japanese-English: EDICT Dictionary
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 learned person
   n 1: someone who has been admitted to membership in a scholarly
      field [syn: {initiate}, {learned person}, {pundit},
      {savant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top