Search result for

เฉลียวฉลาด

(40 entries)
(0.0872 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉลียวฉลาด-, *เฉลียวฉลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลียวฉลาด[ADJ] clever, See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert, Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด, Ant. โง่, Example: เขาอายุประมาณ 25 ปี เป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ความจำเป็นเลิศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลียวฉลาดว. มีปัญญาและไหวพริบดี, ฉลาดเฉลียว ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were a brilliant, socially isolated 12-year-old, and you create a parallel universe in which your life doesn't suck.นายเฉลียวฉลาด.. แยกตัวออกจากสังคม และนายก็สร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นซึ่งทำชีวิตนายไม่พัง Birthmarks (2008)
Again, had your brilliant plan included a roomful of hostagesอีกแล้ว.. แผนอันเฉลียวฉลาดของคุณ รวมถึงห้องที่เต็มไปด้วยตัวประกัน Last Resort (2008)
Yes, thousands of lives have been enriched by your wisdom.ใช่ เป็นพันๆคน ที่คุณช่วยเอาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด The Ugly Truth (2009)
What, did his parents know he was gonna grow up to be a fucking egghead?พ่อแม่เขาคงรู้ ว่าเขาโตขึ้นมา จะเฉลียวฉลาดแบบนี้? Blinded by the Light (2009)
Unimaginably wise.เฉลียวฉลาดเกินคาด TRON: Legacy (2010)
Mr. Vaziri, your obsession with sport will no doubt diminish your mental acuity.คุณวาซีรี่ ความหมกมุ่นของคุณ เรื่องเบสบอลเนี่ย จะทำให้ความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตใจของคุณลดลงนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
She was smart. She had this excitement in her eyes.เธอเฉลียวฉลาด เธอมีความตื่นเต้นอยู่ในดวงตาของเธอ Blood Brothers (2010)
Fierce in battle, wise in victory, where the Persian sword went, order followed.ความโหดร้ายในสงคราม,ความเฉลียวฉลาดในการเอาชัย ที่ใดที่ดาบแห่งเปอร์เซียไปถึง คำบัญชาจะตามมา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Your ingenuity and your heart will give you an advantage over Morganians.ความเฉลียวฉลาดและจิตใจที่ดีงาม ทำให้เธอมีข้อได้เปรียบเหนือมอร์แกเนี่ยน The Sorcerer's Apprentice (2010)
General Trương is smart and brave,ขุนพลเตียวสิ้ว ทั้งเฉลียวฉลาดและกล้าหาญ The Lost Bladesman (2011)
A doctor, a very smart and sympathetic woman, pitied me and offered me another option.หมอคนหนึ่ง แพทย์หญิงที่เฉลียวฉลาดและมีเมตตา เธอสงสารผม เธอเลยเสนอทางเลือกให้ผม The End of the World as We Knew It (2011)
You're a man of great knowledge and wisdom.ท่านคือชายผู้เต็มไปด้วยความรอบรู้ และ ความเฉลียวฉลาด The Darkest Hour: Part Two (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apt[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: เรียนรู้เร็ว, สามารถเป็นพิเศษ, Syn. quick
clever[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. smart, bright, intelligent
cute[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. clever, sharp, shrewd
dexterous[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit
wise[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง, Syn. sagacious, sage, sapient, judicious, prudent, sensible, sane, Ant. unwise, stupid
wise up[PHRV] ฉลาด, See also: เฉลียวฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
ingenuity(อินจะนู'อิที) n. ความเป็นช่างประดิษฐ์,ความเฉลียวฉลาด,ความแคล่วคล่อง,สิ่งประดิษฐ์, Syn. cleverness
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้,เฉลียวฉลาด -S.,knowledgable.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
sharp-witted(ชาร์พ'วิท'ทิด) adj. ปัญญาไว,เฉียบแหลม,เชาวน์ไว,เฉลียวฉลาด., See also: sharp-wittedly adv. sharp-wittedness n.
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp

English-Thai: Nontri Dictionary
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
shrewd(adj) สุขุม,ฉลาด,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top