ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

une

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -une-, *une*
Possible hiragana form: うね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
UNESCO[UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO, See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN
UNESCO(abbrev) [UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. [en.wikipedia.org/wiki/UNESCO], See also: S. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN, United

English-Thai: Longdo Dictionary
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unease(n) ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวล, Syn. anxiety, unrest
uneasy(adj) ซึ่งไม่สบายใจ, See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล, Syn. uncomfortable, disturbed, restless, tense, Ant. comfortable
UNESCO(abbr) องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ, See also: ยูเนสโก คำย่อของ United Nations Educational; Scientific and Cultural Organization
uneven(adj) ซึ่งไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, หยาบ, Syn. rough, rugged, Ant. level, flat
uneven(adj) ซึ่งไม่สม่ำเสมอ, See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา, Syn. irregular, varying, Ant. uniform, consistent
uneven(adj) ซึ่งไม่เท่ากัน, Syn. unequal, unsymmetrical, Ant. equal, symmetrical
uneven(adj) ซึ่งไม่เป็นธรรม, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. one-sided, unfair, Ant. fair
uneven(adj) (เลข) คี่, Syn. odd, Ant. even
unearth(vt) ขุด, See also: ขุดขึ้นมา, Syn. dig, Ant. cover up
unearth(vt) เปิดเผย, See also: ขุดคุ้ย, ทำให้ชัดแจ้ง, Syn. expose, disclose, reveal, Ant. conceal, hide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unearned(อันเอิร์นดฺ') adj. ได้มาโดยไม่ต้องทำงานหรือออกแสดง,ไม่สมควรจะได้,ได้มาโดยไม่ต้องเสียน้ำพักน้ำแรง
unearth(อันเอิร์ธ') vt. ขุดดิน,ขุด,เปิดเผย
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่าย
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
uneconomical(อัน'อิคะนอม'มอคัล) adj. ไม่ประหยัด
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ,ตกงาน,ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน
unencumbered(อัน'เอนคัม'เบิด) adj. ไม่มีภาระผูกพัน,ไม่มีภาระ,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีบุตร
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา
unearthly(adj) พิสดาร,ประหลาด,น่ากลัว,เหมือนผี
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
unemployed(adj) ว่างงาน,ตกงาน
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน
unexceptionable(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unearned incomeรายได้พิเศษ (นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unearned incrementค่าเพิ่มขึ้นโดยมิได้หามา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unearned premiumเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unearned premium insuranceการประกันภัยเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unearned premium reserveเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployableผู้ไม่สามารถทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemployedผู้ว่างงาน, ว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemploymentการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemploymentการว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unearned Incomeรายได้โดยไม่ต้องทำงาน, Example: รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Unearned revenueรายได้รอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Unemployedคนว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemployed women workersคนงานสตรีว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemploymentการว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemployment and crimeการว่างงานกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Unemployment insurance claimantsผู้เรียกร้องสิทธิประกันสังคมการว่างงาน [TU Subject Heading]
Unequal treatiesสนธิสัญญาไม่เสมอภาค [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unemployment benefits(n) เงินชดเชยการว่างงาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Une trombone en coulisse.นั่นวงแตรยาว Mulholland Dr. (2001)
Ah, oui, c'est une très jolie ville.Ah, oui, c'est une tr่s jolie ville. Transporter 2 (2005)
- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule -- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule - Loyal and True (2008)
Damon: did you ask about une john?คุณถามเกี่ยวกับลุงจอห์นหรือเปล่า? Isobel (2010)
For doing that thing that I can't talk, blog, or tweet about. Pretty Little Liars 1x16 - Je Suis Une Amieก็เรื่องที่ห้ามพูด ห้ามลงบล็อก ห้ามทวีตไง ตรวจดูเป็นครั้งที่สองแล้วหรือยัง มีใครจับเวลาไว้อีกมั้ย Je Suis Une Amie (2011)
S'il vous plaît, apportez-nous une bouteille quatre vingt deux chateau latour.S'il vous pla๎t, apportez-nous une bouteille quatre vingt deux chateau latour. The Freelancer (No. 145) (2013)
"Tetu comme une mule. ""Tetu comme une mule." The Hundred-Foot Journey (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uneAfter he left, she started feeling uneasy.
uneA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
uneAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
uneAnnie would eat uneasily.
uneAn unexpected result was arrived at.
uneA remedy for the unemployment problem.
uneA slip of the tongue often brings about unexpected results.
uneA slip of tongue will often lead us to unexpected results.
uneA young man barged in unexpectedly.
uneBecause he was unemployed, their wedlock failed.
uneBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.
uneBeing unemployed gave me the chance to stand back and think about my life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูเนสโก(n) UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
โดยไม่ได้คาดฝัน(adv) unexpected, Syn. โดยไม่คาดฝัน, โดยไม่คิดไม่ฝัน, Example: พวกเราพบฝูงกวางลวดลายสวยงามโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะได้พบในป่าแห่งนี้, Thai Definition: อย่างไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเกิดขึ้น
รายได้พิเศษ(n) unearned income
ลาภลอย(n) windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai Definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
ว่างงาน(adj) unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai Definition: ที่ไม่มีงานทำ
ไม่คาดฝัน(adj) unexpected, See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen, Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง, Example: เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้, Thai Definition: ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
กุกกัก(adv) inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. สะดวก, ราบรื่น, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไป จนพูดกุกกักและเก้อเขิน
กุกๆ กักๆ(adv) inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. กุกกัก, ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. ราบรื่น, Example: พี่ใหญ่เดินเข้ามาชิดหลังผมแล้วพูดกุกๆ กักๆ ด้วยความหวาดกลัว
ลาภผล(n) windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai Definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
จู่ๆ(adv) unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai Definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารกลางวัน[āhān klāngwan] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [m]
อาหารมื้อกลางวัน[āhān meū klāngwan] (n) EN: lunch  FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[āhān thīeng] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [m]
อาการเคล็ด[ākān khlet] (v) EN: be sprained  FR: se faire une entorse
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อันหนึ่ง[an neung] (art) EN: a ; one  FR: un ; une
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [f] ; jeune génération [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEO Y UW1 N IY0 OW0
UNEASE AH0 N IY1 Z
UNESCO Y UW0 N EH1 S K OW2
UNEASY AH0 N IY1 Z IY0
UNEVEN AH0 N IY1 V AH0 N
UNEARTH AH0 N ER1 TH
UNEQUAL AH0 N IY1 K W AH0 L
UNEASILY AH0 N IY1 Z AH0 L IY0
UNEARNED AH0 N ER1 N D
UNEDITED AH0 N EH1 D AH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
UNESCO (n) jˈuːnˈɛskou (y uu1 n e1 s k ou)
unease (n) ˈʌnˈiːz (uh1 n ii1 z)
uneasy (j) ˈʌnˈiːziː (uh1 n ii1 z ii)
uneven (j) ˈʌnˈiːvn (uh1 n ii1 v n)
unearth (v) ˈʌnˈɜːʳθ (uh1 n @@1 th)
uneaten (j) ˈʌnˈiːtn (uh1 n ii1 t n)
unequal (j) ˌʌnˈiːkwəl (uh2 n ii1 k w @ l)
unearned (j) ˌʌnˈɜːʳnd (uh2 n @@1 n d)
unearths (v) ˈʌnˈɜːʳθs (uh1 n @@1 th s)
uneasily (a) ˈʌnˈiːzɪliː (uh1 n ii1 z i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cī, ㄘ, ] uneven, #938 [Add to Longdo]
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly, #1,215 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed, #1,912 [Add to Longdo]
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] unexpected; accident; mishap, #2,271 [Add to Longdo]
失业[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, / ] unemployment, #5,103 [Add to Longdo]
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, ] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that, #5,777 [Add to Longdo]
无敌[wú dí, ㄨˊ ㄉㄧˊ, / ] unequalled; without rival; a paragon, #6,542 [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise, #8,691 [Add to Longdo]
意想不到[yì xiǎng bù dào, ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] unexpected; previously unimagined, #11,859 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
unerträglich(adj) ที่ทนไม่ได้, ที่เหลืออด เช่น Die Hitze in Thailand ist unerträglich für ihn. เขาทนความร้อนที่เมืองไทยไม่ได้
Grünen(n) |pl.| ชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Laune(n) |die, pl. Launen| อารมณ์ในขณะนั้นๆ เช่น gute Laune haben มีอารมณ์ดี, See also: Related: gelaunt, Syn. die Stimmung
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerlaubte Änderungen vornehmen (an)to tamper (with) [Add to Longdo]
unerlaubte Handlung {f}tort [Add to Longdo]
Unebenheit {f}bumpiness [Add to Longdo]
Unebenheit {f}coarseness [Add to Longdo]
Unebenheit {f}; Vertiefung {f}; Furche {f}wrinkle [Add to Longdo]
Unebenheit {f}unevenness [Add to Longdo]
Unechtheit {f}fictitiousness [Add to Longdo]
Unechtheit {f}spuriousness [Add to Longdo]
Unehelichkeit {f}illegitimacy [Add to Longdo]
Unehre {f}dishonour [Add to Longdo]
Unehrerbietigkeit {f}disrespectfulness [Add to Longdo]
Unehrlichkeit {f}dishonesty [Add to Longdo]
Unehrlichkeit {f}thievishness [Add to Longdo]
Uneigennützigkeit {f}disinterestedness [Add to Longdo]
Uneinigkeit {f}; Nichtübereinstimmung {f}discordance; discordancy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: un
un, une(numéro) หนึ่ง, 1
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
jaune(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเหลือง
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก
lune(n) |f| พระจันทร์ ดวงจันทร์
lunette(n) |f| กล้องส่องทางไกล
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
うねうね[uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
きつね色;狐色[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不可欠[ふかけつ, fukaketsu] unerlaesslich [Add to Longdo]
優柔不断[ゆうじゅうふだん, yuujuufudan] unentschlossen, zauderhaft [Add to Longdo]
凹凸[おうとつ, outotsu] uneben, holperig, -rauh [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
奇遇[きぐう, kiguu] unerwartetes_Zusammentreffen [Add to Longdo]
幽玄[ゆうげん, yuugen] unergruendliche_Tiefe, Mystik [Add to Longdo]
庶子[しょし, shoshi] uneheliches_Kind [Add to Longdo]
意外[いがい, igai] unerwartet, unvorhergesehen [Add to Longdo]
施療[せりょう, seryou] unentgeltliche_aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
泰然自若[たいぜんじじゃく, taizenjijaku] Unerschuetterlichkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  une /yn/ 
   a; an

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  une /yn/ 
   one

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top