ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

une

   
188 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -une-, *une*
Possible hiragana form: うね
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
UNESCO[UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,
UNESCO (abbrev ) [UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. [en.wikipedia.org/wiki/UNESCO]
See also: S. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN, United,

English-Thai: Longdo Dictionary
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unease[N] ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวล, Syn. anxiety, unrest
uneasy[ADJ] ซึ่งไม่สบายใจ, See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล, Syn. uncomfortable, disturbed, restless, tense, Ant. comfortable
UNESCO[ABBR] องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ, See also: ยูเนสโก (คำย่อของ United Nations Educational; Scientific and Cultural Organization)
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, หยาบ, Syn. rough, rugged, Ant. level, flat
uneven[ADJ] ซึ่งไม่สม่ำเสมอ, See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา, Syn. irregular, varying, Ant. uniform, consistent
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เท่ากัน, Syn. unequal, unsymmetrical, Ant. equal, symmetrical
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เป็นธรรม, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. one-sided, unfair, Ant. fair
uneven[ADJ] (เลข) คี่, Syn. odd, Ant. even
unearth[VT] ขุด, See also: ขุดขึ้นมา, Syn. dig, Ant. cover up
unearth[VT] เปิดเผย, See also: ขุดคุ้ย, ทำให้ชัดแจ้ง, Syn. expose, disclose, reveal, Ant. conceal, hide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unearned(อันเอิร์นดฺ') adj. ได้มาโดยไม่ต้องทำงานหรือออกแสดง,ไม่สมควรจะได้,ได้มาโดยไม่ต้องเสียน้ำพักน้ำแรง
unearth(อันเอิร์ธ') vt. ขุดดิน,ขุด,เปิดเผย
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่าย
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
uneconomical(อัน'อิคะนอม'มอคัล) adj. ไม่ประหยัด
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ,ตกงาน,ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน
unencumbered(อัน'เอนคัม'เบิด) adj. ไม่มีภาระผูกพัน,ไม่มีภาระ,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีบุตร
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา
unearthly(adj) พิสดาร,ประหลาด,น่ากลัว,เหมือนผี
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
unemployed(adj) ว่างงาน,ตกงาน
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน
unexceptionable(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unearned incomeรายได้พิเศษ (นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unearned incrementค่าเพิ่มขึ้นโดยมิได้หามา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unearned premiumเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unearned premium insuranceการประกันภัยเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unearned premium reserveเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployableผู้ไม่สามารถทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemployedผู้ว่างงาน, ว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemploymentการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemploymentการว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน
รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Unearned revenueรายได้รอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Unemployedคนว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemployed women workersคนงานสตรีว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemploymentการว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemployment and crimeการว่างงานกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Unemployment insurance claimantsผู้เรียกร้องสิทธิประกันสังคมการว่างงาน [TU Subject Heading]
Unequal treatiesสนธิสัญญาไม่เสมอภาค [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unemployment benefits (n ) เงินชดเชยการว่างงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you for this unexpected honour... (HE SNORTS)อย่าหาว่าฉันว่าเลยนะ แครอล The Widow Maker (2017)
Let's say I'm some unemployed guy or something in the middle of the country living in a trailer park, but I have the ware-for-all to be able to save $100 a week up so that on my birthday next year,สมมุติว่าผมตกงานหรือสักอย่าง (บัด ลี ตัวแทนนักแสดง) ในที่ห่างไกลของประเทศ ที่อาศัยในที่จอดรถบ้าน After Porn Ends 2 (2017)
I must admit this is unexpected.ผมต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นอะไรที่คาดไม่ถึง The Six Thatchers (2017)
Then somebody bends unexpectedlyแล้วคนหนึ่งคิดลอง หันมองกันด้วยใจ Beauty and the Beast (2017)
Then somebody bends unexpectedlyแล้วคนหนึ่งคิดลอง หันมองกันด้วยใจ Beauty and the Beast (2017)
Then one night... an unexpected intruder arrived at the castle... seeking shelter from the bitter storm.แต่แล้วคืนหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งมาถึงปราสาท เพื่อขอที่พักหลบลมหนาว Beauty and the Beast (2017)
Cyber-mind connection to the Major now active and unencrypted.เปิดการเชื่อมต่อจิตกับผู้พันผ่านไซเบอร์... และไม่เข้ารหัส Ghost in the Shell (2017)
Have you made any unencrypted downloads?เธอดาวน์โหลดข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยเหรอ Ghost in the Shell (2017)
We all go end up unemployed driving around in this pile of junk to work everyday.เรากำลังจะขับรถไปรอบ ๆ ว่างงานในกองขยะนี้ในการทำงานในชีวิตประจำวัน Hidden Figures (2016)
- I can be unexpected and unpredictable... - Huh.ฉันเป็นสิ่งไม่คาดฝัน เป็นสิ่งทำนายไม่ได้ Collateral Beauty (2016)
One's duty is to be unemotional, to be objective, but one's duty, I think, is to remain human in the exercise.หน้าที่หนึ่งคือการเป็นโวยวาย, จะต้องมีวัตถุประสงค์ แต่หน้าที่หนึ่งของผมคิดว่า Denial (2016)
Professor, would you agree it is the duty of historians to remain completely unemotional?ศาสตราจารย์คุณจะเห็นด้วย มันเป็นหน้าที่ของนัก ประวัติศาสตร์ จะยังคงไม่โวยวายสมบูรณ์? Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uneWe should provide for unexpected events.
uneAnnie would eat uneasily.
uneSome unexpected difficulties have arisen.
uneI felt cold and uneasy all night.
uneShe called me at an unearthly hour last night.
uneI sometimes get uneasy about the future.
uneMrs. Young didn't mind my dropping in on her unexpectedly.
uneCareful as he was he made unexpected mistakes.
uneI received his letter unexpectedly.
uneHe was perplexed at the unexpected result.
uneI was glad that she visited me unexpectedly.
uneThe number of unemployed college graduates amounts to more than 4000.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูเนสโก[N] UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
โดยไม่ได้คาดฝัน[ADV] unexpected, Syn. โดยไม่คาดฝัน, โดยไม่คิดไม่ฝัน, Example: พวกเราพบฝูงกวางลวดลายสวยงามโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะได้พบในป่าแห่งนี้, Thai definition: อย่างไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเกิดขึ้น
รายได้พิเศษ[N] unearned income
ลาภลอย[N] windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
ว่างงาน[ADJ] unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai definition: ที่ไม่มีงานทำ
ไม่คาดฝัน[ADJ] unexpected, See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen, Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง, Example: เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้, Thai definition: ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
กุกกัก[ADV] inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. สะดวก, ราบรื่น, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไป จนพูดกุกกักและเก้อเขิน
กุกๆ กักๆ[ADV] inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. กุกกัก, ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. ราบรื่น, Example: พี่ใหญ่เดินเข้ามาชิดหลังผมแล้วพูดกุกๆ กักๆ ด้วยความหวาดกลัว
ลาภผล[N] windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
จู่ๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m]
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อันหนึ่ง[art.] (an neung) EN: a ; one   FR: un ; une
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEASE    AH0 N IY1 Z
UNEVEN    AH0 N IY1 V AH0 N
UNESCO    Y UW0 N EH1 S K OW2
UNEASY    AH0 N IY1 Z IY0
UNEARTH    AH0 N ER1 TH
UNEQUAL    AH0 N IY1 K W AH0 L
UNENDING    AH0 N EH1 N D IH0 NG
UNEASILY    AH0 N IY1 Z AH0 L IY0
UNEARNED    AH0 N ER1 N D
UNEDITED    AH0 N EH1 D AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
UNESCO    (n) jˈuːnˈɛskou (y uu1 n e1 s k ou)
unease    (n) ˈʌnˈiːz (uh1 n ii1 z)
uneasy    (j) ˈʌnˈiːziː (uh1 n ii1 z ii)
uneven    (j) ˈʌnˈiːvn (uh1 n ii1 v n)
unearth    (v) ˈʌnˈɜːʴθ (uh1 n @@1 th)
uneaten    (j) ˈʌnˈiːtn (uh1 n ii1 t n)
unequal    (j) ˌʌnˈiːkwəl (uh2 n ii1 k w @ l)
unearned    (j) ˌʌnˈɜːʴnd (uh2 n @@1 n d)
unearths    (v) ˈʌnˈɜːʴθs (uh1 n @@1 th s)
uneasily    (a) ˈʌnˈiːzɪliː (uh1 n ii1 z i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cī, , ] uneven, #938 [Add to Longdo]
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly, #1,215 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed, #1,912 [Add to Longdo]
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] unexpected; accident; mishap, #2,271 [Add to Longdo]
失业[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, / ] unemployment, #5,103 [Add to Longdo]
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, ] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that, #5,777 [Add to Longdo]
无敌[wú dí, ˊ ㄉㄧˊ, / ] unequalled; without rival; a paragon, #6,542 [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise, #8,691 [Add to Longdo]
意想不到[yì xiǎng bù dào, ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] unexpected; previously unimagined, #11,859 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
unerträglich(adj) ที่ทนไม่ได้, ที่เหลืออด เช่น Die Hitze in Thailand ist unerträglich für ihn. เขาทนความร้อนที่เมืองไทยไม่ได้
Grünen(n) |pl.| ชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Laune(n) |die, pl. Launen| อารมณ์ในขณะนั้นๆ เช่น gute Laune haben มีอารมณ์ดี, See also: S. die Stimmung, Related: gelaunt
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerlaubte Änderungen vornehmen (an)to tamper (with) [Add to Longdo]
unerlaubte Handlung {f}tort [Add to Longdo]
Unebenheit {f}bumpiness [Add to Longdo]
Unebenheit {f}coarseness [Add to Longdo]
Unebenheit {f}; Vertiefung {f}; Furche {f}wrinkle [Add to Longdo]
Unebenheit {f}unevenness [Add to Longdo]
Unechtheit {f}fictitiousness [Add to Longdo]
Unechtheit {f}spuriousness [Add to Longdo]
Unehelichkeit {f}illegitimacy [Add to Longdo]
Unehre {f}dishonour [Add to Longdo]
Unehrerbietigkeit {f}disrespectfulness [Add to Longdo]
Unehrlichkeit {f}dishonesty [Add to Longdo]
Unehrlichkeit {f}thievishness [Add to Longdo]
Uneigennützigkeit {f}disinterestedness [Add to Longdo]
Uneinigkeit {f}; Nichtübereinstimmung {f}discordance; discordancy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: Related: un
un, une(numéro) หนึ่ง, 1
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
jaune(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเหลือง
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก
lune(n) |f| พระจันทร์ ดวงจันทร์
lunette(n) |f| กล้องส่องทางไกล
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
きつね色;狐色[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不可欠[ふかけつ, fukaketsu] unerlaesslich [Add to Longdo]
優柔不断[ゆうじゅうふだん, yuujuufudan] unentschlossen, zauderhaft [Add to Longdo]
凹凸[おうとつ, outotsu] uneben, holperig, -rauh [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
奇遇[きぐう, kiguu] unerwartetes_Zusammentreffen [Add to Longdo]
幽玄[ゆうげん, yuugen] unergruendliche_Tiefe, Mystik [Add to Longdo]
庶子[しょし, shoshi] uneheliches_Kind [Add to Longdo]
意外[いがい, igai] unerwartet, unvorhergesehen [Add to Longdo]
施療[せりょう, seryou] unentgeltliche_aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
泰然自若[たいぜんじじゃく, taizenjijaku] Unerschuetterlichkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  une /yn/ 
   a; an

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  une /yn/ 
   one

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top