ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

un

AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -un-, *un*
Possible hiragana form: うん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
UN[UN.org] abbr. The United Nations is an international organization whose stated aims include promoting and facilitating cooperation in international law, international security, economic development, social progress, human rights, civil rights, civil liberties, political freedoms, democracy, and the achievement of lasting world peace. [en.wikipedia.org/wiki/UN], See also: S. UN, United Nations, UNO, United Nations Organization, R. UN, United, Nations, UNO
underuse(vt) To use to a lesser degree than is normal or desirable
UNESCO[UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO, See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN
UNESCO(abbrev) [UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. [en.wikipedia.org/wiki/UNESCO], See also: S. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN, United
UNHCR(Abbreviation) The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), also known as The UN Refugee Agency is a United Nations agency mandated to protect and support refugees at the request of a government or the UN itself and assists in their voluntary repatriation, local integration or resettlement to a third country. Its headquarters are in Geneva, Switzerland and is a member of the United Nations Development Group. The UNHCR has won two Nobel Peace Prizes, once in 1954 and again in 1981. In more than six decades, UNHCR has helped tens of millions of people restart their lives. Sources: unhcr.org http://en.wikipedia.org/wiki/UNHCR
UNICEF[unicef.org] (Abbreviation) The United Nations Children's Fund - UNICEF - works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO, See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF], See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

English-Thai: Longdo Dictionary
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back., Syn. invincible
underdog(n) ไก่รองบ่อน เช่น We’re a bit of an underdog, as there are much larger hosted blogging services such as Blogger or Typepad that have been out for years.
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., See also: in progress, Syn. in motion
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
unidentified body(n) ศพนิรนาม
uninhabitable(adj) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
un(prf) ไม่
un(prf) กลับ
UN(abbr) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations), See also: สหประชาชาติ
un(pron) คำสรรพนามใช้แทนคำนาม (ภาษาพูด), Syn. one
un(prf) ไม่
un(prf) ไม่มี
uni(prf) หนึ่ง, See also: เดียว
uni(prf) หนึ่ง (คำเติมหน้า)
UNO(abbr) องค์การสหประชาชาติ, See also: สหประชาชาติ คำย่อของ United Nations Organization
unco(adj) แปลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
un-(คำเสรมหน้า) ไม่,ไม่ม,ปราศจาก,ไร,สลัด,เอาออก,เลก,ยกเลิก,ทำให้สูญเสย,ตรงกันข้าม
una corda(อูนะคอร์'ดะ) (ดนตรี) (เปียโน) โดยเหยียบแผ่นเหยียบเป็นเสียงเบา
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย,ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กระดากใจ
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง
unabiding(อันอะไบ'ดิง) adj. ชั่วคราว,ชั่วครู่,ไม่นาน
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม
unaccompanied(อันอะคัม'พะนีดฺ) adj. ไม่มีผู้ติดตาม,คนเดียว,ไม่มีเพื่อน
unaccountable(อันอะเคา'ทะเบิล) adj. ไม่ได้อธิบายไว้,ไม่สามารถอธิบายได้,ไม่ต้องรับผิดชอบ,ไม่มีภาระหน้าที่,แปลก,พิกล,ไม่ สามารถตอบโต้., See also: unaccountableness n. unaccountability n.
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere
unalloyed(อันอะลอยดฺ') adj. บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน, Syn. pure

English-Thai: Nontri Dictionary
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน,ไม่อาย,ไม่กระดากใจ
unable(adj) ไม่สามารถ,ไร้ความสามารถ
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย,แปลก,ผิดวิสัย
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unanimous(adj) เป็นเอกฉันท์,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unanswerable(adj) ตอบไม่ได้,เถียงไม่ได้,แย้งไม่ได้
unapproachable(adj) ยากจะเข้าใกล้
unarm(vt) ปลดอาวุธ,ถอดอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unableไม่สามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unabridged editionฉบับไม่ตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unaccented syllable; unstressed syllableพยางค์ไม่เน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unadjustedปรับเข้ากันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unalienableไม่อาจโอนกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unanimityความเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unanimityความเป็นเอกฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unanimous consentความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unanimouslyโดยเอกฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unarmedไร้หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unabridge dictionaryพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unacceptable Wasteของเสียที่รับไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Unadjusted trail balanceงบทดลองก่อนปรับปรุง [การบัญชี]
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]
Unappropriated retained earningsกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร [การบัญชี]
Unborn children (Law)เด็กที่ยังไม่เกิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Uncinusอันไซนัส (unc) [อุตุนิยมวิทยา]
Uncollectible accountsหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
UN General Assembly(n, name, uniq) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
unaccompany[อันอะคัม\'พะนีด์] (adj) ตามลำพัง, ไม่มีเพื่อน, (ดนตรีบรรเลง)เดี่ยว ที่มา: ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), See also: lonely, alone
unbundle(vt) ขายแยก
uncle(n) อา
uncleยอมแพ้ ยอมจำนน
unclear(n) ไม่ชัด
uncontrolled(adj) ที่ไม่ได้รับการควบคุม
unconvinced(adj) ไม่มั่นใจ
undeductible expense(n) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
undegradableไม่สามารถย่อยสลายได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Professor Plum's UN contacts, and the work of your husband, the nuclear physicist.รายชื่อผู้ติดต่อสหประชาชาติ ของศาสตราจารย์พลัม และงานของสามีของคุณ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Clue (1985)
He's with the UN Force in Syria.ไปเป็นกองกำลังยูเอ็นในซีเรีย A Short Film About Love (1988)
Un trombón con sordina.วงแตรยาวของซอร์ดิน่า Mulholland Dr. (2001)
It's not like I'll give a speech at UN or something.มันคงไม่เหมือนกับว่าฉันกำลังกล่าวสุนทรพจน์ หรืออะไรใช่ไม๊ Unstoppable Marriage (2007)
Le monsieur a-t-il un "reservation"? I'm sorry, I don't speak...- ขอโทษแต่ผมพูด... Spider-Man 3 (2007)
Soy un hombre maduro. Huh?ผมดูเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวใช่ไหม? Orientación (2007)
Pues,es un '66.Pues,es un '66. Good Fences (2007)
Esperanza, let's go. No no, espere un minuto, si?ไม่ๆขอเวลาฉันสักครู่ค่ะ Henry Poole Is Here (2008)
- vamonos. - Por favor, espere un minuto.- สักครู่ค่ะขอฉันคุยกับเขาก่อน Henry Poole Is Here (2008)
Just-- un momento.สักครู่นะค่ะ Catching Out (2008)
Ait un de mes films pr cet annAit un de mes films pr cet ann (เป็นหนังเรื่องนึงที่ฉันมี) New Haven Can Wait (2008)
He firebombed the village before anyone could get there, and UN officials had a hard time believing that Juma had the technology or expertise to develop such a weapon.เขาทำการระเบิดทำลายหมู่บ้านนั้น ก่อนที่จะมีใครเข้าไป และ จนท. Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
unA building under construction.
unA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
unA cat appeared from under the desk.
unA cat got out from under the car.
unAccess to a suspected underground nuclear facility.
unAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
unA centimeter is a unit of length.
unA child could not have understood the situation.
unA coin rolled under the desk.
unA common theme underlies both perspectives.
unA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา(n) vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai Definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ที่ลับตา(n) unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai Definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา
ผู้อาภัพ(n) one who is unlucky, See also: unfortunate, Syn. คนอาภัพ, Ant. ผู้มีวาสนา, Example: คุณชายน้อยเป็นผู้อาภัพแห่งบ้านทรายทอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีวาสนาน้อย
ภายใต้(adv) beneath, See also: under, underneath, Example: เรามักจะเก็บความรู้สึกก้าวร้าวของเราไว้ภายใต้ท่าทีที่สุภาพอ่อนโยน, Thai Definition: ด้านใน, ข้างใน
มาตรฐานสากล(n) universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai Definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มือดี(n) unapprehended thief, See also: master thief, Example: รถจักรยานยนต์ถูกมือดีขโมยไปเสียแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ขโมยที่ยังจับไม่ได้, Notes: (สำนวน)
ร่วมวง(v) join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai Definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
วิบากกรรม(n) misery from bad deeds, See also: unjust deed, Syn. กรรมหนัก, Example: กิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้น, Thai Definition: ความลำบากทุกข์ยากจากผลกรรมที่ทำไว้
หารู้ไม่(conj) unawarely, See also: heedlessly, unconsciously, Example: พฤติกรรมที่รีดผ้าวันละชุดและปิดทีวีไม่ถอดปลั๊กออกหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก
ตัวเล็ก(n) low-ranking official, See also: unimportant official, Example: คนพวกนี้เป็นเพียงตัวเล็กในหน่วยงาน ไม่มีอำนาจที่จะนำไปต่อสู้ความไม่ยุติธรรม, Thai Definition: พนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีความสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [m] ; tante [f]
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอด = แอ๊ด[aēt] (n) EN: creaking sound ; creak
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารกลางวัน[āhān klāngwan] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [m]
อาหารมื้อกลางวัน[āhān meū klāngwan] (n) EN: lunch  FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UN AH1 N
UN Y UW1 EH1 N
UNZ AH1 N Z
UNO UW1 N OW2
UNG AH1 NG
UND AH1 N D
UNI Y UW1 N IY0
UNO AH0 N OW1
UNA UW1 N AH0
UNDO AH0 N D UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
UN (n) jˌuːˈɛn (y uu2 e1 n)
un- (j) ʌn- (uh n -)
Univ (n) jˌuːnɪvˈɜːʳsɪtiː (y uu2 n i v @@1 s i t ii)
unco (j) ˈʌŋkou (uh1 ng k ou)
undo (v) ˈʌndˈuː (uh1 n d uu1)
unit (n) jˈuːnɪt (y uu1 n i t)
unto (in) ˈʌntuː (uh1 n t uu)
Unice (n) jˈuːnɪs (y uu1 n i s)
unbar (v) ˌʌnbˈaːr (uh2 n b aa1 r)
uncle (n) ˈʌŋkl (uh1 ng k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional, #231 [Add to Longdo]
不断[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] unceasing; uninterrupted; continuous; constant, #441 [Add to Longdo]
无法[wú fǎ, ㄨˊ ㄈㄚˇ, / ] unable; incapable, #550 [Add to Longdo]
大学[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university, #919 [Add to Longdo]
[cī, ㄘ, ] uneven, #938 [Add to Longdo]
英国[Yīng guó, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Kingdom; England, #958 [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation, #998 [Add to Longdo]
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
不了[bù liǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unable to; without end, #1,164 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly, #1,215 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運動[うんどう, undou] (n, vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย
雲丹[うに, uni] หอยเม่น
運転者[うんてんしゃ, untensha] (n) คนที่กำลังขับรถ
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運河[うんか, unka] (n) ลำคลอง
雲海[うんかい, unkai] (n) ทะเลหมอก
雲海[うんかい, unkai] (n) ทะเลหมอก
うんこ[うんこ, unko] (n) ขี้
運賃[うんちん, unchin] 1.ค่าโดยสาร 2.ค่าขนส่ง
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ
運命[うんめい, unmei] (n) โชคชะตา
運輸大臣[うんゆだいじん, unyudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] TH: กระตุ้น  EN: to urge
促す[うながす, unagasu] TH: เสนอแนะ  EN: to suggest
促す[うながす, unagasu] TH: บีบให้กระทำ  EN: to press
唸る[うなる, unaru] TH: คำราม  EN: to groan
運河[うんが, unga] TH: ทางน้ำ  EN: waterway
運営[うんえい, un'ei] TH: การจัดการ  EN: management
運営[うんえい, un'ei] TH: การบริหาร  EN: administration

German-Thai: Longdo Dictionary
unabsichtlich(adj, adv) ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ, See also: ohne Absicht
unabsichtlich(adj, adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., Syn. ungefährlich
undและ
unerträglich(adj) ที่ทนไม่ได้, ที่เหลืออด เช่น Die Hitze in Thailand ist unerträglich für ihn. เขาทนความร้อนที่เมืองไทยไม่ได้
ungemütlich(adj, adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: unwohl, A. gemütlich, bequem, wohl, wohlfühlend, Syn. unbequem
ungenau(adj, adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน
Ungeschicklichkeit(n) |die, pl. Ungeschicklichkeiten| การที่ไร้ทักษะ, ความงุ่มง่าม, ความไม่มีพรสวรรค์ เช่น Oft schimpft man über seine eigene Ungeschicklichkeit, wenn man beispielsweise beim Essen aufs Hemd kleckert.
unglaublich(adj, adv) เหลือเชื่อ, ไม่น่าเชื่อ เช่น Unglaublich haben wir den Zug trotz Verspätung erreicht! = ไม่น่าเชื่อเลย เราสามารถมาทันรถได้ ทั้งๆที่เรามาสายนะเนี่ย!
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: die Katastrophe, das Pech, Syn. der Unfall

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
UNAPPROVED(adj) ไม่ได้รับการอนุมัติ
unbedingt(adv) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
Unicode(n) ยูนิโคด
unterschiedlich(adj) ที่แตกต่างกัน, หลากหลาย
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb(vi) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unze(n)oz : ounce(s) [Add to Longdo]
unerlaubte Änderungen vornehmen (an)to tamper (with) [Add to Longdo]
unschöner Anblickeyesore [Add to Longdo]
unsichtbare Barriere, die eine Entwicklung hindertglass ceiling [Add to Longdo]
unter Beachtung von; in Anbetrachtwith ... in mind [Add to Longdo]
ungerechte Behandlung {f}victimization [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller Vorschriftensubject to all regulations [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umständein the light of all the relevant circumstances [Add to Longdo]
unter Beweis stellen; beweisento prove {proved; proved, proven} [Add to Longdo]
unter Denkmalschutz stehento be listed; to be protected; to be scheduled; to be under a preservation order [Add to Longdo]
unter Denkmalschutz stellento put a preservation order on; to list; to schedule [Add to Longdo]
unter Druck setzen; zwingen | unter Druck setzend; zwingend | unter Druck gesetzt; gezwungento pressurize; to pressure | pressurizing; to pressuring | pressurized; to pressured [Add to Longdo]
unter stillschweigender Duldung; nur geduldet; geduldeterweiseon sufferance [Add to Longdo]
unter Einsatz vonusing [Add to Longdo]
unsittliche Entblößung {f}indecent exposure [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
unคำนำหน้านามเพศชายที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น un hôtel, un journal, See also: une
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย
un, une(numéro) หนึ่ง, 1
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: un
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา, See also: adj. americain
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: tunesien
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
わが国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下手[へた, heta] ungeschickt, schlecht [Add to Longdo]
下着[したぎ, shitagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Un- \Un-\ [OE. & AS. un-; akin to OFries. un-, D. on-, OS.,
   OHG., & G. un-, Icel. [=o]-, [=u]-, Sw. o-, Dan. u-, W. an-,
   L. in-, Gr. ?, ?, Skr. an-, a-. [root]193. Cf. {A-} not {In-}
   not, No, adv.]
   An inseparable prefix, or particle, signifying not; in-;
   non-. In- is prefixed mostly to words of Latin origin, or
   else to words formed by Latin suffixes; un- is of much wider
   application, and is attached at will to almost any adjective,
   or participle used adjectively, or adverb, from which it may
   be desired to form a corresponding negative adjective or
   adverb, and is also, but less freely, prefixed to nouns. Un-
   sometimes has merely an intensive force; as in unmerciless,
   unremorseless.
   [1913 Webster]
   I . Un- is prefixed to adjectives, or to words used
    adjectively. Specifically: 
    [1913 Webster]
   (a) To adjectives, to denote the absence of the quality
     designated by the adjective; as, 
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Un- \Un-\ [OE. un-, on-, the unaccented form of the accented
   prefix and- (cf. {Answer}); akin to D. ont-, G. ent-, OHG.
   int-, Goth. and-. See {Anti-}.]
   An inseparable verbal prefix or particle. It is prefixed:
   (a) To verbs to express the contrary, and not the simple
     negative, of the action of the verb to which it is
     prefixed; as in unbend, uncoil, undo, unfold.
   (b) To nouns to form verbs expressing privation of the thing,
     quality, or state expressed by the noun, or separation
     from it; as in unchild, unsex. Sometimes particles and
     participial adjectives formed with this prefix coincide
     in form with compounds of the negative prefix un- (see 2d
     {Un-}); as in undone (from undo), meaning unfastened,
     ruined; and undone (from 2d un- and done) meaning not
     done, not finished. Un- is sometimes used with an
     intensive force merely; as in unloose.
     [1913 Webster]
 
   Note: Compounds of this prefix are given in full in their
      proper order in the Vocabulary.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 UN
   n 1: an organization of independent states formed in 1945 to
      promote international peace and security [syn: {United
      Nations}, {UN}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 un /œ̃/ 
  a; any; anybody; some; somebody; one; some one; some one; one; a; an

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 un
  one

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 un'
  one

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 un... /un/
  un...

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 un
  1. one(unu)
  2. a; an(nedifinaartikolo)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top