Search result for

uncomfortable

(53 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncomfortable-, *uncomfortable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncomfortable[ADJ] อึดอัด, See also: คับอกคับใจ, รำคาญ, ไม่สบายใจ, อึดอัดใจ, ไม่สะดวกสบาย, Syn. awkward, discomfited, strained, Ant. comfortable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it made for some pretty uncomfortable years.และนั่นก็ทำให้ลำบากอยู่หลายปีเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
It's making me uncomfortable.มันทำให้ฉันไม่ค่อยสบาย Not Cancer (2008)
More uncomfortable.ไม่สบายมากขึ้น Not Cancer (2008)
In an uncomfortable chair,นั่งเก้าอี้ที่นั่งไม่สบาย Last Resort (2008)
My flattery, it makes you uncomfortable.คำเยินยอของข้า ทำให้เจ้าอึดอัด The Other Boleyn Girl (2008)
I'm making you uncomfortable again.ข้าทำให้เจ้าอึดอัดอีกแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
Does it make you feel uncomfortable?มันทำให้คุณ รู้สึกไม่สะดวกสบายหรือ? Episode #1.8 (2008)
Maybe, inshallah, later this afternoon if that wouldn't make you uncomfortable.เช่นตอนเย็นๆ วันนี้ ถ้าคุณไม่รังเกียจ Body of Lies (2008)
Anyway, where I'm going this afternoon would make you more uncomfortable than me.อีกอย่าง ที่ๆ ฉันจะไปเย็นนี้ คิดว่าคุณคงไม่สะดวกไปด้วยหรอก Body of Lies (2008)
I can imagine that for some people that would be uncomfortable, but I understood;พอเข้าใจค่ะ ว่าสำหรับบางคน อาจจะไม่พอใจ แต่ดิฉันเข้าใจดีค่ะ Changeling (2008)
There is nothing that makes me more uncomfortable than friends talking behind my back.ไม่มีเรื่องไหนที่ทำให้ฉัน หดหู่ใจได้เท่าเพื่อนแอบพูดลับหลังฉัน Quantum of Solace (2008)
You have got to make it more uncomfortable for him. You can start by sitting forward.เราจำต้องทำให้เขา อยู่หมัดมากกว่านี้ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncomfortableAs a result, people have got so used to being paid this way that they're uncomfortable with any other.
uncomfortableCome to that the uniform had a bit more starch than that I usually wear, it's a bit uncomfortable.
uncomfortableCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
uncomfortableHe felt lost and uncomfortable.
uncomfortableHis face was red and he felt hot and uncomfortable.
uncomfortableHis friends were uncomfortable with his high-handed attitude.
uncomfortableI always have an uncomfortable feeling.
uncomfortableI am uncomfortable in these new shoes.
uncomfortableI feel uncomfortable in this chair.
uncomfortableI feel uncomfortable with those people.
uncomfortableI felt uncomfortable with those kids loitering around in the train.
uncomfortableIt will make most Americans uncomfortable if you insist on their accepting expensive gifts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝื่อน[ADJ] uncomfortable, See also: disconcerted, change from the normal, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai definition: ลักษณะที่วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
เฝื่อน[ADJ] uncomfortable, See also: unpleasant, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
อาหลักอาเหลื่อ[ADJ] uncomfortable, See also: awkward, Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, Thai definition: อึดอัดใจ, ลำบากใจ
น่าอึดอัด[ADJ] discomfortable, See also: uncomfortable, Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ, Example: เขาต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าอึดอัดเช่นนี้มานานร่วมเดือน, Thai definition: ที่รู้สึกไม่คล่องหรือไม่ปลอดโปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāijai) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)   FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOMFORTABLE    AH0 N K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncomfortable    (j) (uh1 n k uh1 m f t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missbehagen {n}uncomfortable feeling [Add to Longdo]
unbehaglich; unbequem; mulmig {adj} | unbehaglicher; unbequemer; mulmiger | am unbehaglichsten; am unbequemsten; am mulmigstenuncomfortable | more uncomfortable | most uncomfortable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke [Add to Longdo]
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
尻がこそばゆい[しりがこそばゆい, shirigakosobayui] (exp,adj-i) feeling restless; feeling uncomfortable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不舒适[bù shū shì, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄕˋ, / ] uncomfortable [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] uncomfortable; unsteady [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncomfortable \Un*com"fort*a*ble\, a.
   1. Feeling discomfort; uneasy; as, to be uncomfortable on
    account of one's position.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing discomfort; disagreeable; unpleasant; as, an
    uncomfortable seat or situation.
    [1913 Webster]
 
       The most dead, uncomfortable time of the year.
                          --Addison.
    [1913 Webster] -- {Un*com"fort*a*ble*ness}, n. --
    {Un*com"fort*a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncomfortable
   adj 1: conducive to or feeling mental discomfort; "this kind of
       life can prove disruptive and uncomfortable"; "the
       uncomfortable truth"; "grew uncomfortable beneath his
       appraising eye"; "an uncomfortable way of surprising me
       just when I felt surest"; "the teacher's presence at the
       conference made the child very uncomfortable" [ant:
       {comfortable}]
   2: providing or experiencing physical discomfort; "an
     uncomfortable chair"; "an uncomfortable day in the hot sun"
     [ant: {comfortable}, {comfy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top