ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uneasiness

AH2 N IY1 Z IY0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uneasiness-, *uneasiness*, uneasines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uneasiness(n) ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวลใจ, ความกระวนกระวายใจ, Syn. abashment, discomfiture, unease, Ant. ease, easiness
uneasiness(n) ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวล, Syn. restlessness, turmoil, anguish, indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My uneasiness suddenly increased.ความรู้สึกกระวนกระวายเกิดขึ้นทันที 5 Centimeters Per Second (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uneasinessHe took a deep breath and tried to put his uneasiness to rest.
uneasinessI've had a vague uneasiness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกังวล[khwām kangwon] (n) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern  FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m]
ความกังวลใจ[khwām kangwonjai] (n) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEASINESS AH2 N IY1 Z IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uneasiness (n) ˈʌnˈiːzɪnəs (uh1 n ii1 z i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, ] uneasiness; feel uncomfortable, #24,391 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑懼;疑惧[ぎく, giku] (n,vs) (uk) (arch) apprehension; uneasiness [Add to Longdo]
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P) [Add to Longdo]
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition [Add to Longdo]
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
懸念材料[けねんざいりょう, kenenzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reason for uneasiness [Add to Longdo]
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P) [Add to Longdo]
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future) [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) [Add to Longdo]
不安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness [Add to Longdo]
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uneasiness \Un*eas"i*ness\, n.
   1. The quality or state of being uneasy; restlessness;
    disquietude; anxiety.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of making uneasy; discomfort; as, the
    uneasiness of the road. [Obs.] -- Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uneasiness
   n 1: feelings of anxiety that make you tense and irritable [syn:
      {edginess}, {uneasiness}, {inquietude}, {disquietude}]
   2: physical discomfort (as mild sickness or depression) [syn:
     {malaise}, {unease}, {uneasiness}]
   3: embarrassment deriving from the feeling that others are
     critically aware of you [syn: {self-consciousness},
     {uneasiness}, {uncomfortableness}]
   4: the trait of seeming ill at ease [syn: {disquiet}, {unease},
     {uneasiness}]
   5: inability to rest or relax or be still [syn: {restlessness},
     {uneasiness}, {queasiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top