Search result for

dig

(150 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dig-, *dig*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
digitaldodge[ดิ-จิ-ตัล-ดอด-จ์] (vt slang ) หลบเเบบดิจิตัล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dig    [N] การแหย่, See also: การทิ่ม, การแทง, การกระทุ้ง
dig    [VT] ขุด, See also: ขุดหา, เจาะ, ทิ่ม, แทง, แยง, คุ้ย, กระทุ้ง, Syn. jab, gibe, shove, spade, till, poke
dig    [VT] เข้าใจ, See also: รับทราบ, Syn. understand
dig    [VI] เจาะ, See also: ขุด, ทำเป็นโพรง, ขุดหา, ขุดค้น, ทิ่ม, แทง, แยง, คุ้ย, กระทุ้ง, Syn. jab, gibe, shove, spade, till, poke
dig    [N] ชอบ, See also: รัก
dig    [VT] มองดู, See also: จ้อง, ดู
dig    [N] แหล่งขุดค้น (ทางโบราณคดี)
digs    [N] ห้องที่แบ่งให้เช่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ห้องว่างให้เช่า, Syn. lodgings, rooms, chambers
diggs    [SL] ที่พักชั่วคราว
digit    [N] ตัวเลข (0 ถึง 9), See also: จำนวน (0 ถึง 9), Syn. numerical, figure

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digamyการสมรสครั้งที่สอง (หลังจากการสมรสครั้งแรกสิ้นสุด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digastric fossaแอ่งไดแกสทริก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
digenesis; alternation of generations; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digestฉบับย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestประชุมย่อคำพิพากษาบรรทัดฐาน (เรียงตามอักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestantยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestionการย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digestive๑. -ย่อย(อาหาร)๒. ยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive systemระบบย่อยอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digeorge Syndromeโรคขาดต่อมธัยมัสแต่กำเนิด [การแพทย์]
Digestหนังสือย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digestทำลาย [การแพทย์]
Digest, Initialย่อยครั้งแรก [การแพทย์]
Digestantsการย่อยอาหาร [การแพทย์]
Digested Sludge สลัดจ์ย่อยแล้ว
สลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถูกย่อยภายใต้สภาวะที่มีอากาศหรือไม่มีอากาศ จนถึงจุดซึ่งส่วนที่เหลือไม่เน่าสลายอีกต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Digestibilityความสามารถในการย่อย [การแพทย์]
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestionการย่อย,การย่อยอาหาร,ระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
digestionการย่อยอาหาร, การแปรสภาพสารอาหารโดยใช้เอนไซม์เข้าทำปฏิกิริยาทำให้สารอาหารโมเลกุลใหญ่มีโมเลกุลเล็กลง จนกระทั่งสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digNot a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.
digFood you eat which you don't like will not digest well.
digOne man was seen digging with his bare hands.
digSuch behavior is beneath his dignity.
digAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
digRice gruel is easy to digest.
digAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
digMother put the food on the table and told the children to dig in.
digSuch conduct is beneath your dignity.
digPretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dig(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
digestive biscuitn. ขนมปังกรอบที่กลมใหญ่
digestor(ดิเจส'เทอะ) n. ดูdigester
digged(ดิกด) vt. อดีตกาลของdig
digger(ดิก'เกอะ) n. ผู้ขุด,สัตว์ที่ขุดคุ้ย,เครื่องขุด
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย
digit(ดิจ'จิท) n. นิ้วมือ,นิ้วเท้า,ตัวเลขโดดตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่1ถึง9,หลักหน่วยสิบร้อยพัน, See also: digital adj. ดูdigit
digit bitบิตเลขเป็นกลุ่มของบิต ที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต สี่บิตแรกเรียกบิตโซน (zone bit) สี่บิตหลังเรียกบิตเลข (digit bit) รหัสแอสกี (ASCII) ประกอบด้วย 7 บิต สามบิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลขมีความหมายเหมือน numeric bit
digit punchการเจาะตัวเลขหมายถึง การเจาะตัวเลขลงในบัตรคอมพิวเตอร์ โดยเจาะรูในช่องของแถวใดแถวหนึ่ง ตั้งแต่แถวที่ 0-9 โดยเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ เช่นถ้าจะเจาะเลข 7 ก็เจาะที่แถวที่มีเลข 7 ส่วนการเจาะตัวอักษรหรืออักขระพิเศษต่าง ๆ จะต้องเจาะ 2-3 รูในหนึ่งคอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือแถวตัวเลข (zone punch) และอีกรูหนึ่งหรือสองรูที่แถวที่มีตัวเลข (digit punch) เรียกว่า รหัสฮอลเลอริทมีความหมายเหมือน numeric punchดู zone punch เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
dig(vt) ขุด,คุ้ย,จิก,แทง,ขุดค้น
digest(n) เรื่องย่อ,หนังสือประมวลกฎหมาย
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
digestible(adj) ย่อยได้,พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
digger(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,สัตว์ที่ชอบขุดคุ้ย
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด
digital(adj) เกี่ยวกับนิ้ว,เกี่ยวกับตัวเลข
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจาะข่าว [V] dig into news, See also: delve into news, Syn. ขุดคุ้ยข่าว, Example: เขาเป็นนักข่าวประจำสำนักพิมพ์ ที่เจาะข่าวเก่งคนหนึ่ง, Thai definition: สืบหาเบื้องหลังข่าว
เจาะใจ [V] dig into, Syn. เจาะลึก, Example: พิธีกรเจาะใจแขกรับเชิญเกี่ยวกับเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นจนแทบหมดเปลือก, Thai definition: ศึกษาลงลึกถึงรายละเอียดในใจของผู้ที่ตนต้องการศึกษา, Notes: (ปาก)
นาฬิกาจับเวลา    [N] stopwatch, See also: digital timer, Example: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที, Count unit: เรือน, Thai definition: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
ดีวีดี    [N] digital video disc, See also: DVD, Example: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า, Count unit: เครื่อง, Thai definition: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล, Notes: (อังกฤษ)
ระบบดิจิตอล    [N] digital, Example: ปัจจุบันชุมสายโทรศัพท์ใช้ระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่, Count unit: ระบบ, Thai definition: ระบบที่รับและส่งข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขหนึ่งและศูนย์
ศักดินา    [N] dignity, See also: distinction
สัญญาณดิจิตอล    [N] digital alarm
จำแนกแยกแยะ    [V] sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
ย่อย    [V] digest, Example: ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลำไส้ต้องกินอาหารย่อยง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก, Thai definition: ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง
ล้วง    [V] delve, See also: dig, draw out, elicit, extract, Syn. ล้วงตับ, ล้วงไส้, ล้วงถาม, ลวงถาม, Example: ผมไม่อยากจะล้วงเอาความลับของใคร, Thai definition: หยั่งเอาความรู้ความคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ชาวพื้นเมือง[n. exp.] (chāo pheūnmeūang) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.)
เชื่อถือได้[adj.] (cheūatheū dāi) EN: reliable   FR: digne de foi
ดิจิตอล[X] (dijitøn) EN: digital   FR: digital

CMU English Pronouncing Dictionary
DIG    D IH1 G
DIGS    D IH1 G Z
DIGGA    D IH1 G AH0
DIGGS    D IH1 G Z
DIGBY    D IH1 G B IY0
DIGIT    D IH1 JH AH0 T
DIGMAN    D IH1 G M AH0 N
DIGITS    D IH1 JH AH0 T S
DIGGLE    D IH1 G AH0 L
DIGGER    D IH1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dig    (v) (d i1 g)
digs    (v) (d i1 g z)
digit    (n) (d i1 jh i t)
digest    (n) (d ai1 jh e s t)
digest    (v) (d i1 jh e1 s t)
digger    (n) (d i1 g @ r)
digits    (n) (d i1 jh i t s)
digests    (n) (d ai1 jh e s t s)
digests    (v) (d i1 jh e1 s t s)
diggers    (n) (d i1 g @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
lediglichเพียงแค่, โดยเดียวดายแค่
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ
geduldig(adj adv) อดทน เช่น Er wartet geduldig auf mich vor seiner Sprachschule. เขาคอยฉันอย่างอดทนที่หน้าโรงเรียนสอนภาษาของเขา
sich befriedigen(vt) |befriedigte sich, hat sich befriedigt| สำเร็จความใครด้วยตัวเอง, See also: S. onanieren, masturbieren
sich erkundigen nach etw./jmdm.(vt) ไต่ถาม, หาข้อมูล เช่น Er hat sich vorher nach dem Weg erkundigt. , See also: S. informieren sich,
ankündigen(vt) |kündigte an, hat angekündigt| ประกาศ, แจ้ง เช่น In Tschechien ist es üblich, daß man einen Besuch telefonisch ankündigt., See also: melden
kündigen(vt) |kündigte, hat gekündigt| ลาออกจากงาน เช่น eine Stelle kündigen
kündigen(vt) |kündigte, hat gekündigt| ยกเลิก เช่น das Geschäft kündigen
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: S. immer, stets,
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rippenstoß {m}dig in the ribs [Add to Longdo]
Graben-und-Lademanöver {n}dig and load [Add to Longdo]
Spitze {f}; Anspielung {f} (gegen)dig (at) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使高贵[shǐ gāo guì, 使 / 使] dignify [Add to Longdo]
威严[wēi yán, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity [Add to Longdo]
尊严[zūn yán, / ] dignity; sanctity; honor [Add to Longdo]
[jué, ] dig; pick [Add to Longdo]
[jué, ] dig [Add to Longdo]
[hú, ] dig; mix [Add to Longdo]
[kōu, / ] dig out (with finger); stingy [Add to Longdo]
散话[sǎn huà, / ] digression [Add to Longdo]
数位[shù wèi, / ] digital [Add to Longdo]
数位信号[shù wèi xìn hào, / ] digital signal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
ディジタライズ[でいじたらいず, deijitaraizu] digitize (vs) [Add to Longdo]
ディジタル[でいじたる, deijitaru] digital [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dig \Dig\, v. i.
   1. To work with a spade or other like implement; to do
    servile work; to delve.
    [1913 Webster]
 
       Dig for it more than for hid treasures. --Job iii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I can not dig; to beg I am ashamed.  --Luke xvi. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) To take ore from its bed, in distinction from
    making excavations in search of ore.
    [1913 Webster]
 
   3. To work hard or drudge; specif. (U. S.): To study
    ploddingly and laboriously. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       Peter dug at his books all the harder. --Paul L.
                          Ford.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Mach.) Of a tool: To cut deeply into the work because ill
    set, held at a wrong angle, or the like, as when a lathe
    tool is set too low and so sprung into the work.
 
   {To dig out}, to depart; to leave, esp. hastily; decamp.
    [Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dig \Dig\ (d[i^]g), v. t. [imp. & p. p. {Dug} (d[u^]g) or
   {Digged} (d[i^]gd); p. pr. & vb. n. {Digging}. -- Digged is
   archaic.] [OE. diggen, perh. the same word as diken, dichen
   (see {Dike}, {Ditch}); cf. Dan. dige to dig, dige a ditch; or
   (?) akin to E. 1st dag. [root]67.]
   1. To turn up, or delve in, (earth) with a spade or a hoe; to
    open, loosen, or break up (the soil) with a spade, or
    other sharp instrument; to pierce, open, or loosen, as if
    with a spade.
    [1913 Webster]
 
       Be first to dig the ground.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To get by digging; as, to dig potatoes, or gold.
    [1913 Webster]
 
   3. To hollow out, as a well; to form, as a ditch, by removing
    earth; to excavate; as, to dig a ditch or a well.
    [1913 Webster]
 
   4. To thrust; to poke. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       You should have seen children . . . dig and push
       their mothers under the sides, saying thus to them:
       Look, mother, how great a lubber doth yet wear
       pearls.                --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   5. To like; enjoy; admire. The whole class digs Pearl Jam.
    [Colloq.]
    [PJC]
 
   {To dig down}, to undermine and cause to fall by digging; as,
    to dig down a wall.
 
   {To dig from}, {To dig out of}, {To dig out}, {To dig up}, to
    get out or obtain by digging; as, to dig coal from or out
    of a mine; to dig out fossils; to dig up a tree. The
    preposition is often omitted; as, the men are digging
    coal, digging iron ore, digging potatoes.
 
   {To dig in},
    (a) to cover by digging; as, to dig in manure.
    (b) To entrench oneself so as to give stronger resistance;
      -- used of warfare or negotiating situations.
 
   {to dig in one's heels} To offer stubborn resistance.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dig \dig\ (d[i^]g), v. t.
   1. To understand; as, do you dig me?. [slang]
    [PJC]
 
   2. To notice; to look at; as, dig that crazy hat!. [slang]
    [PJC]
 
   3. To appreciate and enjoy; as, he digs classical music as
    well as rock. [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dig \Dig\, n.
   1. A thrust; a punch; a poke; as, a dig in the side or the
    ribs. See {Dig}, v. t., 4. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. A plodding and laborious student. [Cant, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   3. A tool for digging. [Dial. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. An act of digging.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. An amount to be dug.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Mining) same as {Gouge}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. a critical and sometimes sarcastic or insulting remark,
    but often good-humored; as, celebrities at a roast must
    suffer through countless digs.
    [PJC]
 
   8. An archeological excavation site.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dig
   n 1: the site of an archeological exploration; "they set up camp
      next to the dig" [syn: {dig}, {excavation}, {archeological
      site}]
   2: an aggressive remark directed at a person like a missile and
     intended to have a telling effect; "his parting shot was
     `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes a dig
     at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft}, {slam},
     {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   3: a small gouge (as in the cover of a book); "the book was in
     good condition except for a dig in the back cover"
   4: the act of digging; "there's an interesting excavation going
     on near Princeton" [syn: {excavation}, {digging}, {dig}]
   5: the act of touching someone suddenly with your finger or
     elbow; "she gave me a sharp dig in the ribs" [syn: {dig},
     {jab}]
   v 1: turn up, loosen, or remove earth; "Dig we must"; "turn over
      the soil for aeration" [syn: {dig}, {delve}, {cut into},
      {turn over}]
   2: create by digging; "dig a hole"; "dig out a channel" [syn:
     {dig}, {dig out}]
   3: work hard; "She was digging away at her math homework";
     "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor}, {labour},
     {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge}, {dig}, {moil}]
   4: remove, harvest, or recover by digging; "dig salt"; "dig
     coal" [syn: {dig}, {dig up}, {dig out}]
   5: thrust down or into; "dig the oars into the water"; "dig your
     foot into the floor"
   6: remove the inner part or the core of; "the mining company
     wants to excavate the hillside" [syn: {excavate}, {dig},
     {hollow}]
   7: poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her ribs"
     [syn: {jab}, {prod}, {stab}, {poke}, {dig}]
   8: get the meaning of something; "Do you comprehend the meaning
     of this letter?" [syn: {grok}, {get the picture},
     {comprehend}, {savvy}, {dig}, {grasp}, {compass},
     {apprehend}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 dig
   thee; you
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top