ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rugged

R AH1 G AH0 D   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rugged-, *rugged*, rugg, rugge
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rugged[ADJ] ขรุขระ, See also: ตะปุ่มตะป่ำ, Syn. rocky, rough, uneven, Ant. smooth
rugged[ADJ] ห้าวหาญ, See also: โผงผาง, ดุดัน, Syn. rough-hewn, strong-featured
rugged[ADJ] เข้มแข็ง, See also: ทนทาน, Syn. strong, sturdy, tough
ruggedly[ADV] อย่างหยาบคาย
ruggedness[N] ความหยาบคาย, Syn. asperity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust

English-Thai: Nontri Dictionary
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rugged individualismปัจเจกนิยมตกขอบ, ปัจเจกนิยมแบบไม่พึ่งใคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่ First Blood (1982)
- We're in rugged terrain.- เราอยู่ตรงภูมิประเทศที่มีหินขรุขระ Mr. Monk and the Game Show (2004)
This is my rugged terrain face.- นี่ทำให้สีหน้าผมขรุขระตามไปด้วย Mr. Monk and the Game Show (2004)
Because beneath this rugged exterior... there beats a sensitive soul.เห็นหน้าโหดๆ แบบนี้... ข้างในอ่อนไหวนะคร้าบ Imagine Me & You (2005)
Now, here on this rugged patch of earth called Plataea Xerxes' hordes face obliteration!มันจักขนพองสยองเกล้า ความเย็นเฉียบเกาะกุมดวงใจ 300 (2006)
[# The Old Rugged Cross]ไม่เป็นไรครับ. Bridge to Terabithia (2007)
I only got this far on charm and my rugged good looks.I only got this far on charm and my rugged good looks. Planet 51 (2009)
Thank you, first of all, but do you mean "Cute" in, like, a rugged, kind of handsomely "Cute"?ก็ ขอบคุณนะ แต่เธอหมายถึง น่ารักแบบห้าวๆ แบบน่ารักแบบหล่อๆ Alpha and Omega (2010)
I am rather rugged...ผมค่อนข้างอึดน่ะ Great and Unfortunate Things (2010)
Ah, of course you do. It sounds rugged.อ้าแน่นอนล่ะ มันฟังเพราะกว่า Better Angels (2010)
Castle. I really am ruggedly handsome, aren't I?ผมนี่ก็โคตรหล่อเลยจริงไหม A Deadly Affair (2010)
He really is ruggedly handsome.จริงๆเขาก็โคตรหล่อเหมือนกันนะ A Deadly Affair (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruggedThey climbed the rugged north face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สม่ำเสมอ[ADJ] rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven   FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary
RUGGED    R AH1 G AH0 D
RUGGEDLY    R AH1 G AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rugged    (j) rˈʌgɪd (r uh1 g i d)
ruggedly    (a) rˈʌgɪdliː (r uh1 g i d l ii)
ruggedness    (n) rˈʌgɪdnəs (r uh1 g i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结实[jiē shi, ㄐㄧㄝ ㄕ˙, / ] rugged; sturdy, #13,310 [Add to Longdo]
崎岖[qí qū, ㄑㄧˊ ㄑㄩ, / ] rugged, #25,830 [Add to Longdo]
[pō, ㄆㄛ, ] rugged; uneven, #40,808 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] rugged, #144,283 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schroff {adj} | schroffer | am schroffstenrugged | more rugged | most rugged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごつごつ[, gotsugotsu] (adv,n,vs) (on-mim) rugged; scraggy; angular [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
峨峨;峨々[がが, gaga] (adj-t) rugged (e.g. mountains) [Add to Longdo]
詰屈した[きっくつした, kikkutsushita] (adj-f) rugged [Add to Longdo]
険しい(P);嶮しい[けわしい, kewashii] (adj-i) (1) precipitous; rugged; inaccessible; impregnable; steep; (2) grim; severe; stern; (P) [Add to Longdo]
峻峰[しゅんぽう, shunpou] (n) (See 峻嶺) steep peak; steep ridge; high rugged mountain [Add to Longdo]
峻嶺[しゅんれい, shunrei] (n) steep peak; steep ridge; high rugged mountain [Add to Longdo]
凸凹[でこぼこ(P);とつおう, dekoboko (P); totsuou] (adj-na,n,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rugged \Rug"ged\, a. [See {Rug}, n.]
   1. Full of asperities on the surface; broken into sharp or
    irregular points, or otherwise uneven; not smooth; rough;
    as, a rugged mountain; a rugged road.
    [1913 Webster]
 
       The rugged bark of some broad elm.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not neat or regular; uneven.
    [1913 Webster]
 
       His well-proportioned beard made rough and rugged.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Rough with bristles or hair; shaggy. "The rugged Russian
    bear." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Harsh; hard; crabbed; austere; -- said of temper,
    character, and the like, or of persons.
    [1913 Webster]
 
       Neither melt nor endear him, but leave him as hard,
       rugged, and unconcerned as ever.   --South.
    [1913 Webster]
 
   5. Stormy; turbulent; tempestuous; rude. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Rough to the ear; harsh; grating; -- said of sound, style,
    and the like.
    [1913 Webster]
 
       Through the harsh cadence of a rugged line.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Sour; surly; frowning; wrinkled; -- said of looks, etc.
    "Sleek o'er your rugged looks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Violent; rude; boisterrous; -- said of conduct, manners,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   9. Vigorous; robust; hardy; -- said of health, physique, etc.
    [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Rough; uneven; wrinkled; cragged; coarse; rude; harsh;
     hard; crabbed; severe; austere; surly; sour; frowning;
     violent; boisterous; tumultuous; turbulent; stormy;
     tempestuous; inclement.
     [1913 Webster] -- {Rug"ged*ly}, adv. -- {Rug"ged*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rugged
   adj 1: sturdy and strong in constitution or construction;
       enduring; "with a house full of boys you have to have
       rugged furniture" [ant: {delicate}]
   2: having long narrow shallow depressions (as grooves or
     wrinkles) in the surface; "furrowed fields"; "his furrowed
     face lit by a warming smile" [syn: {furrowed}, {rugged}]
     [ant: {unfurrowed}]
   3: topographically very uneven; "broken terrain"; "rugged
     ground" [syn: {broken}, {rugged}]
   4: very difficult; severely testing stamina or resolution; "a
     rugged competitive examination"; "the rugged conditions of
     frontier life"; "the competition was tough"; "it's a tough
     life"; "it was a tough job" [syn: {rugged}, {tough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top