ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfortable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfortable-, *comfortable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
comfortable(adj) สบาย, นุ่ม, อบอุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortable(adj) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable(adj) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched
comfortable(adj) สะดวกสบาย, See also: สบาย, Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient, Ant. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfortable(adj) อบอุ่นใจ, See also: สุขสบายใจ, ผาสุก, Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug, Ant. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย, สุขกาย, สุขใจ, พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย, ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย, ไม่สบายใจ, เจ็บปวด, ระคายเคือง, กระสับกระส่าย, เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
comfortable(adj) สบาย, สุขใจ, สุขสบาย
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก, ไม่สบาย, อึดอัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Went to a lot of trouble to make it a comfortable interview.ผมลำบากมาก กว่าจะได้นัดสัมภาษณ์สบาย ๆ ได้ Oh, God! (1977)
Thanks, but we're very comfortable up here. That's right, isn't it?ขอบคุณน่ะ, แต่ว่าบนนี้ เราสะดวกสบายกว่า ถูกต้อง ใช่มัย? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Yes, we are very comfortable up here.ใช่, บนนี้ พวกเราสะดวกสบายมาก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้' Spies Like Us (1985)
this facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน Spies Like Us (1985)
I was more comfortable lying down.ผมก็สะดวกสบายมากขึ้นนอนลง The Russia House (1990)
As comfortable as I can be in front of the probing eye of the camera.สบายที่สุดเท่าที่ทำได้ ต่อหน้ากล้องแล้วล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
There isn't anywhere in the whole world more comfortable than that.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ สบายเท่าที่นั่น The Nightmare Before Christmas (1993)
I'm sure you'll be very comfortable here.ผมแน่ใจว่า คุณจะต้องสบายแน่ Junior (1994)
But if I'm not comfortable with it, I don't have to be involved.แต่ถ้าฉันรู้สึกอึดอัดละก็ ฉันไม่ต้องมีส่วนร่วมก็ได้ The One with the Sonogram at the End (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comfortableBut it looked comfortable.
comfortableGrandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.
comfortableHe lay down in a comfortable position.
comfortableHe lived a rich and comfortable life in the country.
comfortableHere's a comfortable chair you can sit in.
comfortableHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
comfortableI am quite comfortable in this room.
comfortableI feel comfortable in her company.
comfortableI feel comfortable in his company.
comfortableI feel like I'm just getting comfortable with my homemaking chores.
comfortableI feel more comfortable behind the wheel.
comfortableI found the bed quite comfortable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข(adj) comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai Definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
มีกินมีใช้(adj) comfortable, Syn. พอมีพอกิน, Ant. อัตคัด, ขัดสน, Example: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง, Thai Definition: มีพอใช้จ่าย
มีกินมีใช้(adj) comfortable, Syn. พอมีพอกิน, Ant. อัตคัด, ขัดสน, Example: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง, Thai Definition: มีพอใช้จ่าย
ความสบายใจ(n) comfortableness, See also: consolation, solace, relief, Ant. ความกลุ้มใจ, Example: พิธีกรรมในศาสนามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบูรณ์พูนสุข[børibūn phūn suk] (adj) EN: comfortable
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
ไม่สะดวก[mai sadūak] (adj) EN: inconvenient   FR: incomfortable
งอม[ngøm] (v) EN: suffer ; be very uncomfortable
สบาย[sabāi] (v) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy  FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบาย[sabāi] (adj) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy  FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
สบายจริง ๆ[sabāi jing-jing] (adj) EN: comfortable
สะดวก[sadūak] (v) EN: be convenient ; be comfortable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
comfortable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfortable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙,  ] comfortable; feeling well #3,555 [Add to Longdo]
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ,  ] comfortable; happy #20,170 [Add to Longdo]
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙,  ] comfortable; at ease #22,468 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemütlichkeit { f }comfortable ambience [Add to Longdo]
Wohlbehagen { n }comfortable feeling [Add to Longdo]
bequem; behaglich; tröstlich { adj } | bequemer | am bequemstencomfortable | more comfortable | most comfortable [Add to Longdo]
komfortabel { adj } | komfortabler | am komfortabelstencomfortable | more comfortable | most comfortable [Add to Longdo]
komfortable Suchmöglichkeitencomfortable search capabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) #7,318 [Add to Longdo]
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na, n) pleasant; agreeable; comfortable; (P) #14,679 [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp, v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
じとじと[jitojito] (adv-to, adj-na) (See じっとり, びしょびしょ, ずぶぬれ, びしょぬれ, びちゃびちゃ, ぐしょぐしょ, ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp, adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ほんわかした;ほんわかとした[honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable [Add to Longdo]
ゆったり[yuttari] (adv, vs, adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfortable \Com"fort*a*ble\, a. [OF. confortable.]
   1. Strong; vigorous; valiant. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       Thy conceit is nearer death than thy powers. For my
       sake be comfortable; hold death a while at the arm's
       end.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Serviceable; helpful. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Be comfortable to my mother, your mistress, and make
       much of her.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Affording or imparting comfort or consolation; able to
    comfort; cheering; as, a comfortable hope. "Kind words and
    comfortable." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       A comfortable provision made for their subsistence.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. In a condition of comfort; having comforts; not suffering
    or anxious; hence, contented; cheerful; as, to lead a
    comfortable life.
    [1913 Webster]
 
       My lord leans wondrously to discontent;
       His comfortable temper has forsook him:
       He is much out of health.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Free, or comparatively free, from pain or distress; --
    used of a sick person. [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfortable \Com"fort*a*ble\, n.
   A stuffed or quilted coverlet for a bed; a comforter; a
   comfort. [U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comfortable
   adj 1: providing or experiencing physical well-being or relief
       (`comfy' is informal); "comfortable clothes";
       "comfortable suburban houses"; "made himself comfortable
       in an armchair"; "the antihistamine made her feel more
       comfortable"; "are you comfortable?"; "feeling comfy
       now?" [syn: {comfortable}, {comfy}] [ant:
       {uncomfortable}]
   2: free from stress or conducive to mental ease; having or
     affording peace of mind; "was settled in a comfortable job,
     one for which he was well prepared"; "the comfortable thought
     that nothing could go wrong"; "was comfortable in his
     religious beliefs"; "she's a comfortable person to be with";
     "she felt comfortable with her fiance's parents" [ant:
     {uncomfortable}]
   3: more than adequate; "the home team had a comfortable lead"
   4: sufficient to provide comfort; "a comfortable salary"
   5: in fortunate circumstances financially; moderately rich;
     "they were comfortable or even wealthy by some standards";
     "easy living"; "a prosperous family"; "his family is well-
     situated financially"; "well-to-do members of the community"
     [syn: {comfortable}, {easy}, {prosperous}, {well-fixed},
     {well-heeled}, {well-off}, {well-situated}, {well-to-do}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top