ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凹凸

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凹凸-, *凹凸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凹凸不平[āo tū bù píng, ㄠ ㄊㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] to to be bumpy; uneven, #43,152 [Add to Longdo]
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, ] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint [Add to Longdo]
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ, ] embossing; die stamping [Add to Longdo]
凹凸轧花[āo tū zhá huā, ㄠ ㄊㄨ ㄓㄚˊ ㄏㄨㄚ, / ] embossing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, but the dents in his knuckles mean he's artistic.[CN] 你有看见他手关节上的凹凸? 那代表他有艺术气息 The One with Mrs. Bing (1995)
It's Babs. I recognise the dimples.[CN] 是芭芭拉 我认出了这凹凸 Carry On Camping (1969)
THAT'S KIND OF A NASTY BUMP.[CN] 这是一种 一个讨厌的凹凸 Earth Girls Are Easy (1988)
You're looking shipshape.[CN] 你的身材看起来真是凹凸有致 Invasion of the Body Snatchers (1956)
It had this bobbing head, and it looked like a devil.[CN] 那是许愿机 头凹凸不平,像魔鬼一样 Big (1988)
God, this mattress is lumpy.[CN] 床垫凹凸不平 Ransom (1996)
In his big, craggy face was everything I loved about America.[CN] 我对美国的一切喜爱 尽在他那凹凸有致的大脸 Heaven & Earth (1993)
She's elegant with short red hair and in really good shape.[CN] 她优美动人 红色短发 真的凹凸有型 The Girl with a Pistol (1968)
A lumpy mattress, a crummy TV and a crapper?[CN] 凹凸不平的床垫 劣质的电视 还以厕所 Kalifornia (1993)
Well, bump it up, sugar Let me in[CN] 嗯,凹凸起来,糖 让我在 Welcome to the Dollhouse (1995)
For example, smooth texture symbolizing a peaceful mind, and rough texture symbolizing a concern for others.[CN] 比如 滑溜溜的石头表示心情平稳 凹凸不平的石头表示担心对方 Departures (2008)
Thanks. A motel mattress full of lumps is good enough for me.[CN] 谢了 一张凹凸不平的汽车旅馆床垫对我就够好了 Bye Bye Birdie (1963)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] uneben, holperig, -rauh [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top