ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unforeseen

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unforeseen-, *unforeseen*
Possible hiragana form: うんふぉれせえん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unforeseen(adj) ที่ผิดคาด, See also: ซึ่งไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้า, ซึ่งทำนายล่วงหน้าไม่ได้, Syn. unexpected, Ant. expected

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน, ฉับพลัน, คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unforeseenไม่อาจคาดหมายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There may be an unforeseen mechanical failure.อาจจะมีความล้มเหลวทาง กลที่ไม่คาดฝัน Contact (1997)
- It appears unforeseen circumstances have accelerated my original plan.- แน่นอนฉันอยากช่วย. - ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยากจะคาดเดา... ...ทำให้ต้องเร่งทำตามแผนที่วางไว้แต่แรก. V for Vendetta (2005)
At maximum speed baring any unforeseen traffic anomalies, we can be there in 3 hours and 17 minutes.ที่ความเร็วสูงสุด และการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ที่ผมมองเห็นได้ล่วงหน้าด้วยแล้ว เราสามารถไปถึงที่นั่นได้ ภายใน 3 ชั่วโมง 17 นาที Knight Rider (2008)
"Dear Mr. White, due to unforeseen circumstances,ถึง คุณ ไวท์ เนื่องจากสถานการ์ที่คาดเดาไม่ได้ Five the Hard Way (2008)
There could be some unforeseen expenses, tests we may have to run.อาจมีค่าทดลองอื่นๆ อีก Boom Crunch (2009)
There's been an unforeseen problem.มีปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
So, as you can imagine with a surgery of this magnitude, there were some unforeseen complications.เนื่องด้วย การผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้... ทำให้มีอาการแทรกซ้อนมากมาย 50/50 (2011)
That's exactly the point... unforeseen consequences.ว่าผลที่ตามมาซึ่งคาดการณ์ไม่ได้นั้น... The Firefly (2011)
Hey, okay, due to an unforeseen conflict of genitals, I've been disqualified from delivering Shirley's baby so I'm gonna have to walk you through it.โอเค สืบเนื่องจากความขัดแย้งที่คาดไม่ถึง เกี่ยวกับเรื่องของสงวน ฉันไม่สามารถ ทำคลอดให้เชอร์ลีย์ได้ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
You know writing laws in your blood carries unforeseen consequences.ท่านก็รู้ว่าเลือดของท่าน นำพามาซึ่งสิ่งที่แย่กว่า Flesh and Blood (2012)
Our smallest acts of kindness can cause a chain reaction of unforeseen benefits for people we've never met.แม้ความเมตตาเล็กๆที่เราทำ ส่งผลให้เกิดห่วงโซ่ปฏิกิริยาของ ผลประโยชน์ต่างๆที่มองไม่เห็น ให้แก่คนที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน The Road Not Taken (2012)
Oh, and if Mr. Dennis asks, please just tell him that all this happened because an experiment I was running had an unforeseen outcome.แล้วถ้าคุณเดนนิสถาม ได้โปรดบอกไป ว่าเป็นการทดลองของผม Restoration (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unforeseenBarring anything unforeseen everything should turn all right.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unforeseen

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unforeseen

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事变[shì biàn, ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ,   /  ] unforeseen event; incident #20,857 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zufälligkeit { f }unforeseen event [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen [Add to Longdo]
思いもよらない;思いも寄らない[おもいもよらない, omoimoyoranai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable [Add to Longdo]
思っても見ない;思ってもみない[おもってもみない, omottemominai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable [Add to Longdo]
思わぬ[おもわぬ, omowanu] (adj-f) unexpected; unforeseen [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] (adj-na, n, adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P) [Add to Longdo]
不測[ふそく, fusoku] (n, adj-no) unexpected; unforeseen; accidental [Add to Longdo]
不慮[ふりょ, furyo] (n, adj-no) unforeseen; accidental; (P) [Add to Longdo]
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen [Add to Longdo]
予期せぬ[よきせぬ, yokisenu] (exp) (See 予期) unexpected; unforeseen; (P) [Add to Longdo]
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] (n) { comp } unforeseen test outcome [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unforeseen \Unforeseen\
   See {foreseen}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unforeseen
   adj 1: not anticipated; "unanticipated and disconcerting lines
       of development"- H.W.Glidden; "unforeseen circumstances";
       "a virtue unlooked-for in people so full of energy";
       "like a bolt out of the blue" [syn: {unanticipated},
       {unforeseen}, {unlooked-for}, {out of the blue(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top