Search result for

unemployment

(60 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unemployment-, *unemployment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unemployment[N] จำนวนผู้ว่างงาน, See also: ตัวเลขผู้ว่างงาน
unemployment[N] การว่างงาน, See also: การไม่มีงานทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unemploymentการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemploymentการว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemploymentการว่างงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unemployment compensationค่าทดแทนการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployment insuranceการประกันการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployment, disguisedการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unemploymentการว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemployment and crimeการว่างงานกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Unemployment insurance claimantsผู้เรียกร้องสิทธิประกันสังคมการว่างงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unemployment benefits (n ) เงินชดเชยการว่างงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm thinking unemployment if you don't finish those cues on time.ฉันว่าคุณจะตกงานเอานะ ถ้าคุณไม่ทำเพลงพวกนั้นให้เสร็จทันเวลาน่ะ New York, I Love You (2008)
Facing issues that range from economic stagnation and unemployment to rising crime, while at the same time balancing black aspirations with white fears.และต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมาย.. ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ.. การว่างงาน Invictus (2009)
A whole unemployment check.เป็นการตรวจสอบของคนที่ว่างงานทั้งนั้นแหล่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Unemployment is what - 250 bucks a week?พอตกงานผมจะได้- 250 เหรียญต่ออาทิตย์เหรอ Up in the Air (2009)
Is a straight ticket to the unemployment line.ก็เหมือนนั่งรอตกงานอยู่แล้ว Road Kill (2009)
Is like a straight ticket to the unemployment line.ก็เหมือนนั่งรอตกงาน Hungry Man (2009)
Who in the last year was foreclosed upon, filed for bankruptcy, or applied for unemployment and then narrowed that list down to men between the ages of 25 and 45.ในปีที่แล้วว่าใครเป็นถูกยึดทรัพย์ หรือล้มละลายบ้าง หรือสมัครตำแหน่งว่างงาน เพื่อจะได้จำกัดให้แคบลง ดูที่ผู้ชายอายุระหว่าง 25-45 ปี Hopeless (2009)
I'm collecting unemployment and he's using pictures of Macaulay Culkin for money.ผมต้องไปขอเบี้ยคนตกงาน แล้วเขาก็จะต้องใช้รูป แม็กคอเลย์ คัลกกิ้นไปหากิน Withdrawal (2010)
They've got record-breaking unemployment and foreclosures, leaving a lot of displaced, desperate people.พวกเขาทำลายสถิติของอัตราการว่างงาน และอัตราการยึดทรัพย์สิน เหลือทิ้งไว้แต่ผู้คนที่ไร้ที่อยู่ และสิ้นหวัง Devil's Night (2010)
Ha-ha-ha. Get in the unemployment line because you just got Axed.ต่อแถวคนตกงานเลย เพราะคุณเพิ่งถูกไล่ออก Valentines Day II (2011)
You're the reason I've got to go on unemployment for God knows how long.คุณเป็นตัวต้นเหตุ ที่ทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนตกงาน พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ว่านานแค่ไหน Face Off (2011)
Brett Favre's cell phone, nine percent unemployment, and Sparky Lohan, who is Dina Lohan's dog and apparently, also a loser.มือถือของเบร็ต ฟาร์บ (ควอเตอร์แบ็คเกรียนเทพ) การปลดพนักงาน 9% และสปาร์คกี้ โลฮาน The Sue Sylvester Shuffle (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unemploymentAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
unemploymentA remedy for the unemployment problem.
unemploymentDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
unemploymentIn the discussion the accent was on unemployment.
unemploymentThe biggest problem of the hour is unemployment.
unemploymentThe unemployment rate dropped to a five-year low in January.
unemploymentThe unemployment rate will rise by degrees.
unemploymentThis year unemployment will reach record levels.
unemploymentUnemployment in this part of the country is virtually nonexistent.
unemploymentWhat is the unemployment rate at the moment?
unemploymentWho is responsible for high unemployment?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตกงาน[N] unemployment, See also: losing a job, Syn. การว่างงาน, Example: เพราะการตกงานของเขาทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan kān wāng-ngān) EN: unemployment insurance   FR: assurance chômage [f]
การว่างงาน[n.] (kān wāng-ngān) EN: unemployment   FR: chômage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEMPLOYMENT    AH2 N AH0 M P L OY1 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unemployment    (n) (uh2 n i m p l oi1 m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosenquote {f}unemployment rate [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosentgeld {n} | Arbeitslosenunterstützungen {pl}unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Arbeitslosenversicherung {f} | Arbeitslosenversicherungen {pl} | Gesetzliche Arbeitslosenversicherung {f}unemployment insurance | unemployment insurances | Public Unemployment Insurance [Add to Longdo]
Arbeitslosenzahl {f}; Arbeitslosenziffer {f}unemployment rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雇用保険[こようほけん, koyouhoken] (n) unemployment insurance [Add to Longdo]
構造的失業[こうぞうてきしつぎょう, kouzoutekishitsugyou] (n) structural unemployment [Add to Longdo]
高失業率[こうしつぎょうりつ, koushitsugyouritsu] (n) high unemployment rate [Add to Longdo]
自発的失業[じはつてきしつぎょう, jihatsutekishitsugyou] (n) voluntary unemployment [Add to Longdo]
失業[しつぎょう, shitsugyou] (n,vs,adj-no) unemployment; (P) [Add to Longdo]
失業給付[しつぎょうきゅうふ, shitsugyoukyuufu] (n) unemployment benefit [Add to Longdo]
失業手当;失業手当て[しつぎょうてあて, shitsugyouteate] (exp) unemployment allowance [Add to Longdo]
失業保険[しつぎょうほけん, shitsugyouhoken] (n) unemployment insurance [Add to Longdo]
失業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) unemployment rate [Add to Longdo]
失職[しっしょく, shisshoku] (n,vs) unemployment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失业[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, / ] unemployment [Add to Longdo]
失业率[shī yè lǜ, ㄕ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] unemployment rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unemployment \Un`em*ploy"ment\, n.
   Quality or state of being not employed; -- used esp. in
   economics, of the condition of various social classes when
   temporarily thrown out of employment, as those engaged for
   short periods, those whose trade is decaying, and those least
   competent.
 
   Note: Unemployment is usually cointed as the condition of
      those who wish to work, but cannot find a suitable job,
      rather than others who may voluntarily refrain from
      working, such as retired persons, youth, or those
      remaining at home to care for young children. The
 
   {unemployment rate} in economics is thus the proportion of
    those actively seeking work but unable to find it, to the
    total labor force, expressed as a percentage.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unemployment
   n 1: the state of being unemployed or not having a job;
      "unemployment is a serious social evil"; "the rate of
      unemployment is an indicator of the health of an economy"
      [ant: {employ}, {employment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top