ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

少年

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -少年-, *少年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少年[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] juvenile; youngster, #2,578 [Add to Longdo]
少年[qīng shào nián, ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] an adolescent; a youth; young person; teenage, #3,476 [Add to Longdo]
少年[shào nián fàn, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄢˋ, ] young criminal; juvenile delinquent, #65,455 [Add to Longdo]
中国少年先锋队[Zhōng guó Shǎo nián Xiān fēng duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] Young Pioneers of China [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
少年[しょうねん, shounen] (n) เด็กผู้ชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
少年[しょうねん, shounen] (n ) หนุ่มสาว, ยุวชน

Japanese-English: EDICT Dictionary
少年[しょうねん, shounen] (n) boy; juvenile; young boy; youth; lad; (P) [Add to Longdo]
少年よ大志を抱け[しょうねんよたいしをいだけ, shounenyotaishiwoidake] (exp) (id) Boys, be ambitious [Add to Longdo]
少年愛嗜好[しょうねんあいしこう, shounen'aishikou] (n) pedophilia [Add to Longdo]
少年[しょうねんいん, shounen'in] (n) reform school [Add to Longdo]
少年[しょうねんか, shounenka] (n) juvenile division (police); juvenile section [Add to Longdo]
少年[しょうねんかい, shounenkai] (n) junior society [Add to Longdo]
少年感化院[しょうねんかんかいん, shounenkankain] (n) reform school [Add to Longdo]
少年鑑別所[しょうねんかんべつしょ, shounenkanbetsusho] (n) juvenile detention centre; juvenile detention center; juvenile detention home [Add to Longdo]
少年少女[しょうねんしょうじょ, shounenshoujo] (n,adj-no) boys and girls [Add to Longdo]
少年審判所[しょうねんしんぱんじょ;しょうねんしんぱんしょ, shounenshinpanjo ; shounenshinpansho] (n) juvenile court [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am Japanese, answered the boy.「私は日本人です」とその少年は答えた。
He is very clever for a boy of ten.10歳の少年としては彼は利口だ。
Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.12歳から18歳にわたるたくさんの少年少女たちがそのコンテストに応募した。
As is often the case for 13 to 19 year olds she fell in love.13歳から19歳の少年少女によくあることだが彼女はうぬぼれている。
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが交通事故から一命をとりとめた。
A boy was walking with his hands in his pocket.1人少年が両手をポケットにつっこんで歩いていた。
The two boys became intimate friends at the camp.2人の少年はキャンプで親しい友達になった。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は口論がもとで不和になった。
Of the three boys, the youngest is the most attractive.3人のうちで最年少の少年が一番魅力的だ。
Each of the three boys won a prize.3人の少年たちはめいめい賞を得た。
Each of the three boys got a prize.3人の少年のそれぞれが賞をもらった。
Three boys climbed the trees like a bunch of monkeys.3人の少年はさながら猿のように木に登った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The you will prove to me, that this whole thing is an outrageous farce and that a person can not become a child again, just by putting a pupil's cap on their head.[CN] 就重返少年时代 然后你会指明 这一切看起来像是逃避 逃避现实,逃避世俗,逃避你和我的生活 The Punch Bowl (1944)
Eight little Indian boys travelling in Devon one said he'd stay right there and then there were seven.[JA] 8人のインディアンの少年が デヴォンを旅した ひとりがそこに留まるといい 7人になった And Then There Were None (1945)
How many years do you mean to live after I'm gone?[CN] 在我离去之後 你会活多少年 Wuthering Heights (1939)
I've slaved in that man's factory for years and years.[CN] 多少年了, 我一直在他的工廠裏當牛做馬. Grand Hotel (1932)
Mr Owen seems to be fond of little Indians.[JA] オウエン氏はインディアンの 少年が大のお気に入りね And Then There Were None (1945)
A SHROPSHIRE LAD[CN] 史若普郡的少年 Strangers in the Night (1944)
Ten little Indian boys went out to dine ... one choked his little self and then there were nine.[JA] 10人のインディアンの少年が 食事をした ひとりが喉を詰まらせ 9人になった And Then There Were None (1945)
♪ In youth when I did love, did love[CN] 少年时我曾恋过 曾恋过 Hamlet (1948)
Seven little Indian boys chopping up some sticks till one chopped himself in half and then there were six.[JA] 7人のインディアンの少年が 薪を割っていた ひとりが自分を真二つに裂いて 6人になった And Then There Were None (1945)
Ten little Indians[JA] 「10人のインディアンの少年 And Then There Were None (1945)
Five little Indian boys going in for law now one got in Chancery and then there were four.[JA] 5人のインディアンの少年が 法律に夢中になった ひとりが大法院に入り 4人になった And Then There Were None (1945)
I can't help being proud of it. You're not making money?[CN] 她下个月要跟一个乡下少年结婚 Gone with the Wind (1939)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
少年[しょうねんほう, shounenhou] Jugendgesetz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top