ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consistent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consistent-, *consistent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consistent(adj) ที่สอดคล้องกัน, Syn. compatible, in accord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง, ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น, เห็นพ้อง, ลงรอยกัน., Syn. according, Ant. inconsistent -Conf. constant
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent

English-Thai: Nontri Dictionary
consistent(adj) มั่นคง, เหนียวแน่น, คงเส้นคงวา, ไม่เปลี่ยนแปลง, เหมาะ
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา, ขัดกัน, ไม่แน่นอน, ไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consistent equationsสมการต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

WordNet (3.0)
consistent(adj) (sometimes followed by `with') in agreement or consistent or reliable; ; - FDR, Ant. inconsistent
consistent(adj) the same throughout in structure or composition, Syn. uniform
coherent(adj) marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts, Syn. consistent, logical, ordered, Ant. incoherent
reproducible(adj) capable of being reproduced, Syn. consistent, Ant. unreproducible

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Consistent

a. [ L. consistens, p. pr.: cf. F. consistant. ] 1. Possessing firmness or fixedness; firm; hard; solid. [ 1913 Webster ]

The humoral and consistent parts of the body. Harvey. [ 1913 Webster ]

2. Having agreement with itself or with something else; having harmony among its parts; possesing unity; accordant; harmonious; congruous; compatible; uniform; not contradictory. [ 1913 Webster ]

Show me one that has it in his power
To act consistent with himself an hour. Pope. [ 1913 Webster ]

With reference to such a lord, to serve and to be free are terms not consistent only, but equivalent. South. [ 1913 Webster ]

3. Living or acting in conformity with one's belief or professions. [ 1913 Webster ]

It was utterly to be at once a consistent Quaker and a conspirator. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Consistently

adv. In a consistent manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
Wouldn't that be consistent with an assisted pregnancy?ทำไมต้องใส่ของพวกนั้นให้กับผู้หญิงท้องด้วย Junior (1994)
Every time I try to maintain a consistent mood between us... you withdraw.พอฉันจะสร้างอารมณ์ดี ๆ ระหว่างเรา คุณก็พังมัน Heat (1995)
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ Event Horizon (1997)
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม Maid in Manhattan (2002)
We're being consistent with their policies.เรากำลังทำตามนโยบายของเขา Love Actually (2003)
There are formulations that we are using that we are trying to be consistent in our use of--ผมมีสูตรที่กำลังจะใช้อยู่ ผมพยายามจะทำให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน Hotel Rwanda (2004)
Before she drowned, your wife sustained injuries consistent with a fall onto the rocks by the river.ก่อนที่เธอจมน้ำตาย ภรรยาคุณดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บ จากการตกระแทกหินริมแม่น้ำ White Noise (2005)
No, 'cause th's not consistent with the previous targets.ไม่หรอก เพราะว่ามันไม่สอดคล้อง/Nกับเป้าหมายก่อน ๆ Compulsion (2005)
Ellie, we have to be consistent with him.เอลลี่ เราจะต้องมั่นคงกับเขา Ice Age: The Meltdown (2006)
Impact spatter is consistent With repeated blows to the skull.รอยเลือดต่อเนื่อง จากการตีซ้ำๆ ที่กะโหลก The Dark Defender (2007)
Those bite marks are consistent with a tyrannosaurus bite.รอยกัดพวกนั้นตรงกับรอยฟันของไทแรนโนซอรัส 65 Million Years Off (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consistentHe has consistently endeavored to help the poor.
consistentHe isn't consistent with himself.
consistentHer behavior is consistent with her words.
consistentHis daily behavior is not consistent with his principles.
consistentShe is consistent in her opinions.
consistentThe story is consistent with the evidence.
consistentWestern thought is consistent.
consistentWhat he said yesterday is not consistent with what he had said last week.
consistentWhat he's saying just isn't consistent.
consistentWhat you say now isn't consistent with what you said before.
consistentYou are not consistent.
consistentYou are not consistent in your actions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ขาดสาย(adv) continuously, See also: consistently, Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้งานชะงักล่าช้าลงไปอีก, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่อยไป
คงเส้นคงวา(adv) constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai Definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอต้นเสมอปลาย(adv) consistently, See also: constantly, persistently, Syn. สม่ำเสมอ, Example: คนไทยหลักนิยมมีอยู่ว่า บุตรหลานใครเรียนเก่ง เรียนดีเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งเสริมให้เรียนแพทย์ เรียนวิศวะ, Thai Definition: ไม่เปลี่ยนแปลง
คงเส้นคงวา(adv) consistently, See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai Definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอมา(adv) consistently, See also: persistently, all along, Syn. ตลอดมา, Example: การเพิ่มขึ้นของประชากรจีนในประเทศจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงเสมอมาและสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อง[khløng] (v) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize  FR: harmoniser ; accorder ; rimer
กลมกลืน[klomkleūn] (adj) EN: harmonious ; congenial ; consistent  FR: harmonieux
ลักลั่น[laklan] (adj) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adj) EN: undulating ; inconsistent ; uneven
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adv) EN: inconsistently ; unsteadily
พ้อง[phøng] (adj) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous  FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
เรื่อย[reūay] (x) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently  FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
เสมอต้นเสมอปลาย[samoētonsamoēplāi] (v, exp) EN: be consistent
สัมพันธ์[samphan] (v) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with  FR: être en relation ; être associé ; être lié
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
consistent
consistently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consistent
consistently

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ,   /  ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent #6,087 [Add to Longdo]
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ,   ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgerichtig; logisch; stimmig; schlüssig; konsequent { adj } | folgerichtiger; logischer; stimmiger; schlüssiger; konsequenter | am folgerichtigsten; am logischsten; am stimmigsten; am schlüssigsten; am konsequentestenconsistent | more consistent | most consistent [Add to Longdo]
übereinstimmend; vereinbar; in Einklang stehend (mit) { adj }consistent (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) #6,967 [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n, vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) #7,800 [Add to Longdo]
終始[しゅうし, shuushi] (n, vs) (1) beginning and end; from beginning to end; doing a thing from beginning to end; (adv) (2) consistently; the whole time; (P) #11,946 [Add to Longdo]
定番[ていばん, teiban] (n, adj-no) standard (goods, procedure, etc.); (one's) routine; product with consistent sales; staple (of a situation, of a fiction genre, etc.) #12,595 [Add to Longdo]
一貫して[いっかんして, ikkanshite] (exp) consistently [Add to Longdo]
筋が通る[すじがとおる, sujigatooru] (exp, v5r) (See 筋が立つ) to make sense; to be consistent; to be logical; to stand to reason; to be coherent [Add to Longdo]
筋が立つ[すじがたつ, sujigatatsu] (exp, v5t) (See 筋が通る) to make sense; to be consistent [Add to Longdo]
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp, adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na, adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
首尾一貫[しゅびいっかん, shubiikkan] (n, vs) consistent; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top