ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anxiety

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/AE0 NG Z AY1 AH0 T IY0/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anxiety-, *anxiety*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anxiety(n) ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความวิตก, ความห่วงใย, Syn. worry, concern, uneasiness, Ant. relief
anxiety(n) สิ่งที่ทำให้กังวล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล, ความห่วงใย, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์, ความกระตือ รือร้น, เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry

English-Thai: Nontri Dictionary
anxiety(n) ความกังวล, ความกระวนกระวาย, ความกระตือรือร้น, ความห่วงใย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anxietyความวิตกกังวล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anxiety, free-floating(จิตเวช.) อาการวิตกกังวลโดยไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxietyความวิตกกังวล [TU Subject Heading]
Anxietyความกังวล, ความวิตกกังวล, กังวล, กระวนกวาย, วิตกกังวล, ความกังวลใจ [การแพทย์]
Anxiety Attacks, Acuteความกระวนกระวายใจอย่างมากเพราะประสาทเครียด [การแพทย์]
Anxiety Depression Syndromeกลุ่มอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า [การแพทย์]
Anxiety disordersโรคประสาทกังวล [TU Subject Heading]
Anxiety Disordersโรคประสาทกังวล [การแพทย์]
Anxiety Disorders, Acuteความผิดปกติจากอารมณ์หวั่นวิตกสุดขีดอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Anxiety Disorders, Generalizedความวิตกกังวลกระจายไปทั่ว [การแพทย์]
Anxiety Disorders, Separationโรคประสาทหวั่นวิตกจากการพลัดพราก [การแพทย์]
Anxiety Neurosesความวิตกกังวล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Bill can begin to decrease it once his anxiety lessens about being attacked...และบิลล์เริ่มลดมันได้ ครั้งหนึ่งเขาห่วง เกี่ยวกับถูกทำร้ายโดยคนไข้ของเขา Don Juan DeMarco (1994)
Holding hands like this, my anxiety goes away.กุมมือไว้แบบนี้ แล้วความกังวลของเธอจะหายไป Platonic Sex (2001)
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Having a child should be something that makes us both happy and excited, not a cause of all this tension and anxiety and...การมีลูกอาจทำให้เรามีความสุข ทำให้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้น แต่ต้องไม่ทำให้เราเครียดหรือกลุ้มใจ... Match Point (2005)
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น Compulsion (2005)
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.พวกย้ำคิดย้ำทำจะคลายความวิตกกังวล/Nได้ด้วยการแสดงออกถึงแรงกดดัน Compulsion (2005)
Stop already, all right! You know how I get with this anxiety shit.พอได้แล้ว นายก็รู้ว่ามันทำให้ฉันเครียด Alpha Dog (2006)
Anxiety spells you get, you never had that shit back in school.ความวิตกสะกดคุณได้, \คุณไม่เคยมีหลังสิ่งไม่ดีนั้นในโรงเรียน Black Snake Moan (2006)
Of course you feel anxiety when leaving your kids with strangers.แน่นอนว่าพวกคุณคงรู้สึกกังวล เมื่อต้องทิ้งลูก ๆ คุณไว้กับคนแปลกหน้า The Nanny Diaries (2007)
Because it will lower your anxiety and help you get better.เพราะมันจะช่วยลดความวิตกจริตของคุณ และทำให้คุณอาการดีขึ้นไง Numb (2007)
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด! Numb (2007)
What about the anxiety I'm feeling as an actress?แล้วความตื่นเต้นของฉันในฐานะนักแสดงล่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anxietyAnxiety lined his face.
anxietyAs a result, he was diagnosed with insomnia and anxiety neurosis near the end of May.
anxietyHe caused his parents a lot of anxiety.
anxietyHe is full of anxiety to please his family.
anxietyHer anxiety almost drove her wild.
anxietyHer anxiety was apparent to everyone.
anxietyHer face was clouded with anxiety.
anxietyHer husband's illness caused her great anxiety.
anxietyHer illness is not such as to cause anxiety.
anxietyHer looks were suggestive of anxiety.
anxietyHe tried to banish his anxiety.
anxietyHe waited for his son with anxiety.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มนัสดาป(n) mental pain, See also: anxiety, worry, anguish, Syn. ความร้อนใจ, Notes: (สันสกฤต)
ความร้อนรน(n) impatience, See also: anxiety, agitation, restlessness, Syn. ความรุ่มร้อน, ความกระวนกระวาย, ความร้อนรุ่ม, Example: ข้อความในจดหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร้อนรนของรัฐบาลที่จะผลักดันร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายฉบับให้ผ่านความเห็นชอบ
ความวิตกกังวล(n) anxiety, See also: distress, worry, Syn. ความกังวล, ความวิตก, ความไม่สบายใจ, Example: เขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบิดาของเขา, Thai Definition: ความร้อนใจเพราะห่วงใย
ความเป็นห่วง(n) worry, See also: anxiety, distress, care, Syn. ความห่วง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. การปล่อยปละละเลย, การเพิกเฉย, Example: พ่อแม่มักมีความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของลูก
ความกระวนกระวายใจ(n) anxiety, See also: alarm, fear, suspense, tension, uneasiness, Syn. ความกังวล, ความไม่สบายใจ, ความวุ่นวายใจ, Ant. ความสบายใจ, Example: อาการเครียดนี้อาจแสดงออกในรูปของความวิตกกังวล ความกระวนกระวายใจไม่เป็นสุข, Thai Definition: การแสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
ความกังวล(n) worry, See also: anxiety, distress, uneasiness, Syn. ความวิตกกังวล, ความห่วงใย, Ant. ความสบายใจ, Example: ความกังวลถึงลูกเป็นความทุกข์ของแม่ทุกคน, Thai Definition: ความมีใจพะวงอยู่
ความกังวลใจ(n) anxiety, See also: worry, distress, uneasiness, Syn. ความวิตกกังวล, ความกังวล, Ant. ความสบายใจ, Example: การย่างเข้าสู่วัยชรามักก่อให้เกิดความกังวลใจกับผู้หญิงที่ยังไม่อยากแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความห่วงใย[khwām huangyai] (n) EN: worry ; care ; anxiety ; concern  FR: souci [ m ] ; préoccupation [ f ]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [ f ]
ความกังวล[khwām kangwon] (n) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern  FR: inquiétude [ f ] ; anxiété [ f ] ; souci [ m ]
ความกังวลใจ[khwām kangwonjai] (n) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise
ความทุกข์ร้อน[khwām thuk røn] (n, exp) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony
ความวิตกกังวล[khwām witokkangwon] (n) EN: anxiety ; distress ; worry
ร้อนรน[rønron] (v, exp) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious  FR: être impatient
ทุกข์[thuk] (n) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering  FR: tristesse [ f ] ; chagrin [ m ] ; peine [ f ] ; amertume [ f ] ; misère [ f ] ; douleur [ f ] ; souffrance [ f ] ; détresse [ f ] ; tourment [ m ] ; désolation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANXIETY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anxiety

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦急[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ,  ] anxiety; anxious #10,555 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, / ] anxiety #16,531 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] anxiety; worry #112,166 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst { f }; Besorgnis { f }; Beklemmung { f } | Ängste { pl }; Beklemmungen { pl }anxiety | anxieties [Add to Longdo]
Angstneurose { f } | Angstneurosen { pl } | Angstpsychosen { pl }anxiety neurosis | anxiety neuroses | panics [Add to Longdo]
Angststörung { f }anxiety disorder [Add to Longdo]
Angstzustand { m }anxiety state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P) #3,481 [Add to Longdo]
心配[しんぱい, shinpai] (adj-na, n, vs) (1) worry; concern; anxiety; (n, vs) (2) care; help; aid; assistance; (P) #4,716 [Add to Longdo]
懸念[けねん, kenen] (n, vs) worry; fear; anxiety; concern; (P) #5,001 [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] (adj-na, n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) #5,631 [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) { Buddh } (See 八苦) duhkha (suffering) #14,872 [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
どきつく[dokitsuku] (v5k, vi) to palpitate (with anxiety, etc.) [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
掛け構い;掛構い[かけかまい, kakekamai] (n) (1) (arch) (used in the negative) (See 関係・1) involvement; relation; (2) (arch) anxiety; worries; concerns; troubles [Add to Longdo]
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anxiety \Anx*i"e*ty\, n.; pl. {Anxieties}. [L. anxietas, fr.
   anxius: cf. F. anxi['e]t['e]. See {Anxious}.]
   1. Concern or solicitude respecting some thing or event,
    future or uncertain, which disturbs the mind, and keeps it
    in a state of painful uneasiness.
    [1913 Webster]
 
   2. Eager desire. --J. D. Forbes
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A state of restlessness and agitation, often with
    general indisposition and a distressing sense of
    oppression at the epigastrium. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Care; solicitude; foreboding; uneasiness; perplexity;
     disquietude; disquiet; trouble; apprehension;
     restlessness. See {Care}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anxiety
   n 1: (psychiatry) a relatively permanent state of worry and
      nervousness occurring in a variety of mental disorders,
      usually accompanied by compulsive behavior or attacks of
      panic [syn: {anxiety}, {anxiousness}]
   2: a vague unpleasant emotion that is experienced in
     anticipation of some (usually ill-defined) misfortune

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top