ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uneven

AH0 N IY1 V AH0 N   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uneven-, *uneven*
Possible hiragana form: うねう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, หยาบ, Syn. rough, rugged, Ant. level, flat
uneven[ADJ] ซึ่งไม่สม่ำเสมอ, See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา, Syn. irregular, varying, Ant. uniform, consistent
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เท่ากัน, Syn. unequal, unsymmetrical, Ant. equal, symmetrical
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เป็นธรรม, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. one-sided, unfair, Ant. fair
uneven[ADJ] (เลข) คี่, Syn. odd, Ant. even
uneventful[ADJ] เรื่อยๆ, See also: ปกต, ธรรมดา, ไม่น่าสนใจ, ไม่น่าตื่นเต้น, Syn. dreary, humdrum, unremarkable, Ant. remarkable
uneventfully[ADV] อย่างปกติ, See also: อย่างธรรมดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
uneventful(อันอีเวนทฺ'ฟูล) adj. สงบ,ปกติ,เรื่อย ๆ ,ปราศจากเหตุการณ์., See also: uneventfully adv. uneventfulness n., Syn. placid

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
UneventfuI.ก็เรื่อย ๆ ตอนเช้าออกกำลังกายชั่วโมงนึง Bringing Down the House (2003)
It was so uneventful.เป็นฝันที่แทบไม่มีเหตุการณ์อะไร Primer (2004)
- Oh. Totally uneven.- โอ้ ไม่เป็นระเบียบเอาเสียเลย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
They're... uneven lines.เป็นเส้นไม่เรียบ Mr. Monk and the Blackout (2004)
They're uneve.. two uneven lines.พวกมัน... มี 2 เส้นที่ไม่เรียบ เอ่อ... Mr. Monk and the Blackout (2004)
- it's uneven. I think it's broken.- มันไม่ปกติ ผมคิดว่ามันเสีย Mr. Monk and the Blackout (2004)
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
They're uneven.รถไม่สมดุลกัน Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Draw your spirit within so that there is no unevenness or discontinuity...จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)
Draw your spirit within, so that there is no unevennessor discontinuity.จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)
The fur is too unevenขนมันหยาบเกินไป Episode #1.9 (2006)
Mine wasn't exactly uneventful either.แต่ของผมก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะ The Omen (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระปุ่มกระป่ำ[ADJ] rough, See also: uneven, rugged, craggy, Syn. ขรุขระ, ตะปุ่มตะป่ำ, Ant. เรียบ, Example: บางคนรังเกียจผิวหนังกระปุ่มกระป่ำของคางคก, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่เรียบ
พลอมแพลม[ADV] (be visible) intermittently, See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain), Syn. วาบแวบ, Example: ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น, Thai definition: ไม่สม่ำเสมอ
พลอมแพลม[ADV] (be visible) intermittently, See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain), Syn. วาบแวบ, Example: ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น, Thai definition: ไม่สม่ำเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คี่ [adj.] (khī) EN: odd ; single ; uneven ; not even   FR: impair
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven   FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[adj.] (lum-lum døn-døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven   
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEVEN    AH0 N IY1 V AH0 N
UNEVENLY    AH0 N IY1 V AH0 N L IY0
UNEVENTFUL    AH2 N IY0 V EH1 N T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uneven    (j) ˈʌnˈiːvn (uh1 n ii1 v n)
unevenly    (a) ˈʌnˈiːvnliː (uh1 n ii1 v n l ii)
uneventful    (j) ˌʌnɪvˈɛntfəl (uh2 n i v e1 n t f @ l)
uneventfully    (a) ˌʌnɪvˈɛntfəliː (uh2 n i v e1 n t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cī, , ] uneven, #938 [Add to Longdo]
参差不齐[cēn cī bù qí, ㄘㄣ ㄘ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] unevenly matched (成语 saw); scraggly; jagged, #24,500 [Add to Longdo]
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, / ] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated, #43,754 [Add to Longdo]
高低杠[gāo dī gàng, ㄍㄠ ㄉㄧ ㄍㄤˋ, / ] uneven bars (gymnastics), #47,980 [Add to Longdo]
[kě, ㄎㄜˇ, ] uneven (path); unfortunate (in life), #53,755 [Add to Longdo]
里出外进[lǐ chū wài jìn, ㄌㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] uneven; in disorder; everything sticking out, #383,104 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] uneven flight of a bird, #424,214 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] uneven; unsteady (in dancing), #451,541 [Add to Longdo]
[cī, , ] uneven [Add to Longdo]
[cēn, ㄘㄣ, ] uneven; not uniform [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
uneben; ungerade {adj} | unebener | am unebenstenuneven | more uneven | most uneven [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) [Add to Longdo]
参差[しんし, shinshi] (adj-t,adv-to) of uneven heights or lengths [Add to Longdo]
事無く;事なく[ことなく, kotonaku] (adv) without accident; uneventfully [Add to Longdo]
出来不出来[できふでき, dekifudeki] (n) uneven results [Add to Longdo]
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful [Add to Longdo]
揃わない[そろわない, sorowanai] (adj-i) unequal; uneven; incomplete; odd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uneven \Un*e"ven\, a. [AS. unefen. See {Un-} not, and {Even},
   a.]
   1. Not even; not level; not uniform; rough; as, an uneven
    road or way; uneven ground.
    [1913 Webster]
 
   2. Not equal; not of equal length.
    [1913 Webster]
 
       Hebrew verse consists of uneven feet. --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   3. Not divisible by two without a remainder; odd; -- said of
    numbers; as, 3, 7, and 11 are uneven numbers.
    [1913 Webster] {Un*e"ven*ly}, adv. -- {Un*e"ven*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uneven
   adj 1: not even or uniform as e.g. in shape or texture; "an
       uneven color"; "uneven ground"; "uneven margins"; "wood
       with an uneven grain" [ant: {even}]
   2: (of a contest or contestants) not fairly matched as
     opponents; "vaudeville...waged an uneven battle against the
     church" [syn: {mismatched}, {uneven}]
   3: not divisible by two [syn: {odd}, {uneven}] [ant: {even}]
   4: variable and recurring at irregular intervals ; "an uneven
     gait"; "uneven spacing"
   5: lacking consistency; "the golfer hit the ball well but his
     putting was spotty" [syn: {spotty}, {uneven}, {scratchy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top