Search result for

philosophy

(74 entries)
(0.0676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philosophy-, *philosophy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philosophy[N] หลักปรัชญา, See also: หลักความจริงของชีวิต, Syn. axiom, truth
philosophy[N] วิชาปรัชญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philosophy(ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้

English-Thai: Nontri Dictionary
philosophy(n) ปรัชญา,จริยศาสตร์,ธรรมะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
philosophy, politicalปรัชญาการเมือง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
philosophy, political; political philosophyปรัชญาการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
philosophy, processปรัชญากระบวนการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
philosophy, socialปรัชญาสังคม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Philosophyปรัชญา [TU Subject Heading]
Philosophy and religionปรัชญากับศาสนา [TU Subject Heading]
Philosophy and scienceปรัชญากับวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Philosophy in literatureปรัชญาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Philosophy of mindปรัชญาของจิต [TU Subject Heading]
Philosophy of natureปรัชญาธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Philosophy, Ancientปรัชญาสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Philosophy, Asiaปรัชญาเอเชีย [TU Subject Heading]
Philosophy, Chineseปรัชญาจีน [TU Subject Heading]
Philosophy, Comparativeปรัชญาเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've gone through almost all the culture and philosophy books near the window.ฉันไปหาหมดทุกที่ พวกหนังสือวัฒนธรรมและปรัชญา ใกล้ๆหน้าต่าง Heartbreak Library (2008)
Bumper-sticker philosophy.ปรัชญาสติกเกอร์ข้างถนน Babylon A.D. (2008)
Have you forgotten Tae Sung Group's philosophy?คุณ.. ลืมหลักปรัชญาของแทซุงกรุ๊ป ไปแล้วหรือ? Episode #1.5 (2008)
Philosophy?หลักปรัชญา? Episode #1.5 (2008)
You want to discuss philosophy with me in a world where only the fittest survive?คุณจะถกหลักปรัชญากับผมในโลกที่มีเพราะ คนที่แข็งแรงที่สุด ถึงจะอยู่รอดได้, งั้นหรือ? Episode #1.5 (2008)
One tattoo is the Drama tattoo, which signifies the self-determinist philosophy of the Tugginmypudha Ashram.อันนึงคือรอยสัก ดรามา เพื่อบงชี้ถึงหลักปรัชญา การตั้งมั่นในตัวเอง ของ ทักกินมายพุทธา อาศรม The Love Guru (2008)
That I can look at your face and know your philosophy. It's kindness.ผมมองใบหน้าคุณ,รู้ปรัชญาการใช้ชิวิตของคุณ มันเป็นความเอื้อเฟื้อ Doubt (2008)
Tell me, François what is your philosophy on leadership?บอกผมหน่อยสิ ฟรองซัวส์ คุณมีหลักปรัชญาอะไร.. ในการเป็นผู้นำหรือครับ? Invictus (2009)
It's not, it's not Arabic philosophy.มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ปรัชญาอารบิก Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Can you stop condescending for one second or is it a principle of your bullshit philosophy?คุณจะหยุดวางท่าแบบนั้นสักวินาทีได้ไหม หรือว่านั่นเป็นหนึ่งในหลักปรัชญางี่เง่าของคุณ Up in the Air (2009)
Bullshit philosophy?ปรัชญางี่เง่ายังงั้นเหรอ Up in the Air (2009)
It's a philosophy.- มันเป็นปรัชญา Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
philosophyAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
philosophyChild as he was, he was interested in reading books on philosophy.
philosophyI give myself to the study of philosophy.
philosophyI majored in philosophy at my university.
philosophyI've never studied scientific philosophy, so I haven't read about Caveilles either.
philosophyModern philosophy has its beginnings in the 19th century.
philosophyMy brother's an authority on philosophy.
philosophyMy strong point is my philosophy - nothing ventured nothing gained.
philosophyOur tax system is still without coherent philosophy.
philosophyPhilosophy is not a thing one can learn in six month.
philosophyPhilosophy is not so difficult a subject as you imagine.
philosophyPhilosophy is not so difficult a subject as you imagine it is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยา[N] knowledge, See also: philosophy, science, learning, Syn. พิทย, พิทยา, ความรู้, วิชา, Example: การศึกษาเรื่องศาสนาสามารถศึกษาได้ทั้งแนววิทยาศาสตร์ และแนวแห่งความเชื่อเกี่ยวกับหลักทางปรัชญา, Thai definition: ความรู้, มักใช้ประกอบกับคำอื่น, Notes: (สันสกฤต)
ปรัชญา[N] philosophy, Example: นักศึกษาชอบเรียนวิชาปรัชญา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
แนวความคิด[n. exp.] (naēo khwāmkhit) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept   FR: concept [m]
นิติปรัชญา[n. exp.] (nitipratyā = nitipratchayā) EN: philosophy of law   
พุทธปรัชญาเถรวาท[n. exp.] (Phutthapratjā thērawāt) EN: Theravada Buddhist Philosophy   
ปรัชญา[n.] (pratyā = pratchayā) EN: philosophy ; gnosis ; prajna   FR: philosophie [f] ; gnose [f]
ปรัชญาอเมริกัน[n. exp.] (pratyā Amērikan) EN: American Philosophy   FR: philosophie américaine [f]
ปรัชญาแห่งชีวิต[n. exp.] (pratyā haeng chīwit) EN: philosophy of life   FR: philosophie de l'existence [f]
ปรัชญาอินเดีย[n. exp.] (pratyā Indīa) EN: Indian Philosophy   FR: philosophie indienne [f]
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ[n. exp.] (pratyā Indīa samai bōrān) EN: Ancient Indian Philosophy   
ปรัชญาจีน[n. exp.] (pratyā Jīn ) EN: Chinese Philosophy   FR: philosophie chinoise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHILOSOPHY    F AH0 L AA1 S AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philosophy    (n) (f i1 l o1 s @ f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltanschauung {f}philosophy (of life) [Add to Longdo]
Wissenschaftstheorie {f}philosophy of science [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンジッヒ[, anjihhi] (n) (See 即自) thing in itself (philosophy) (ger [Add to Longdo]
インド哲学;印度哲學[インドてつがく, indo tetsugaku] (n) Indian philosophy [Add to Longdo]
エイドス[, eidosu] (n) (1) form (in Aristotelian philosophy) (gre [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エレア学派[エレアがくは, erea gakuha] (n) Eleatic school (of philosophy) [Add to Longdo]
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
キニク学派[キニクがくは, kiniku gakuha] (n) Cynic school (of philosophy) [Add to Longdo]
キュレネ学派;キレネ学派[キュレネがくは(キュレネ学派);キレネがくは(キレネ学派), kyurene gakuha ( kyurene gakuha ); kirene gakuha ( kirene gakuha )] (n) Cyrenaic school (of philosophy) [Add to Longdo]
ギリシャ哲学;ギリシア哲学[ギリシャてつがく(ギリシャ哲学);ギリシアてつがく(ギリシア哲学), girisha tetsugaku ( girisha tetsugaku ); girishia tetsugaku ( girishia tetsugaku )] (n) Greek philosophy [Add to Longdo]
ストア哲学[ストアてつがく, sutoa tetsugaku] (n) Stoic philosophy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, ] philosophy; wise [Add to Longdo]
哲学[zhé xué, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] philosophy [Add to Longdo]
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness [Add to Longdo]
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, / ] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philosophy \Phi*los"o*phy\ (f[i^]*l[o^]s"[-o]*f[y^]), n.; pl.
   {Philosophies} (f[i^]*l[o^]s"[-o]*f[i^]z). [OE. philosophie,
   F. philosophie, L. philosophia, from Gr. filosofi`a. See
   {Philosopher}.]
   1. Literally, the love of, inducing the search after, wisdom;
    in actual usage, the knowledge of phenomena as explained
    by, and resolved into, causes and reasons, powers and
    laws.
    [1913 Webster]
 
   Note: When applied to any particular department of knowledge,
      philosophy denotes the general laws or principles under
      which all the subordinate phenomena or facts relating
      to that subject are comprehended. Thus philosophy, when
      applied to God and the divine government, is called
      theology; when applied to material objects, it is
      called physics; when it treats of man, it is called
      anthropology and psychology, with which are connected
      logic and ethics; when it treats of the necessary
      conceptions and relations by which philosophy is
      possible, it is called metaphysics.
      [1913 Webster]
 
   Note: "Philosophy has been defined: -- the science of things
      divine and human, and the causes in which they are
      contained; -- the science of effects by their causes;
      -- the science of sufficient reasons; -- the science of
      things possible, inasmuch as they are possible; -- the
      science of things evidently deduced from first
      principles; -- the science of truths sensible and
      abstract; -- the application of reason to its
      legitimate objects; -- the science of the relations of
      all knowledge to the necessary ends of human reason; --
      the science of the original form of the ego, or mental
      self; -- the science of science; -- the science of the
      absolute; -- the science of the absolute indifference
      of the ideal and real." --Sir W. Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   2. A particular philosophical system or theory; the
    hypothesis by which particular phenomena are explained.
    [1913 Webster]
 
       [Books] of Aristotle and his philosophie. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We shall in vain interpret their words by the
       notions of our philosophy and the doctrines in our
       school.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Practical wisdom; calmness of temper and judgment;
    equanimity; fortitude; stoicism; as, to meet misfortune
    with philosophy.
    [1913 Webster]
 
       Then had he spent all his philosophy. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Reasoning; argumentation.
    [1913 Webster]
 
       Of good and evil much they argued then, . . .
       Vain wisdom all, and false philosophy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The course of sciences read in the schools. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   6. A treatise on philosophy.
    [1913 Webster]
 
   {Philosophy of the Academy}, that of Plato, who taught his
    disciples in a grove in Athens called the Academy.
 
   {Philosophy of the Garden}, that of Epicurus, who taught in a
    garden in Athens.
 
   {Philosophy of the Lyceum}, that of Aristotle, the founder of
    the Peripatetic school, who delivered his lectures in the
    Lyceum at Athens.
 
   {Philosophy of the Porch}, that of Zeno and the Stoics; -- so
    called because Zeno of Citium and his successors taught in
    the porch of the Poicile, a great hall in Athens.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 philosophy
   n 1: a belief (or system of beliefs) accepted as authoritative
      by some group or school [syn: {doctrine}, {philosophy},
      {philosophical system}, {school of thought}, {ism}]
   2: the rational investigation of questions about existence and
     knowledge and ethics
   3: any personal belief about how to live or how to deal with a
     situation; "self-indulgence was his only philosophy"; "my
     father's philosophy of child-rearing was to let mother do it"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top