ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลินเล่อ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลินเล่อ-, *เลินเล่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลินเล่อ[V] be careless, See also: be heedless, be negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, เผอเรอ, Example: พยาบาลเลินเล่อทำรายชื่อที่อยู่บนข้อมือคนไข้หลุด, Thai definition: ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ
เลินเล่อ[ADJ] careless, See also: heedless, negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, Example: เขาเป็นคนเลินเล่อเลยไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย, Thai definition: ที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลินเล่อก. ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ เช่น เด็กคนนี้เลินเล่อ ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายโดยไม่รู้ตัว.
เลินเล่อว. อาการที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ เช่น นาย ก ทำงานเลินเล่อ มีข้อผิดพลาดมาก.
มือห่างตีนห่างเลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could screw everything else up for the rest of my life and I'd still be... untouchable.ผมคงจะเลินเล่อไปได้จนตลอดชีวิตนั่นแหละ และก็ไม่มีใครแตะต้องได้ The Jackal (1997)
Meg, honey, can you pass the fired-my-ass-for-negligence?เม็ก ลูกรัก หยิบ โดน-ไล่-เพราะ-เลินเล่อ ให้พ่อหน่อย Death Has a Shadow (1999)
Well, I guess I've been a little bit careless, not concentrating.เอ่อ ผมรู้ตัวว่าออกจะเลินเล่ออยู่บ้าง ที่ไม่รอบครอบ Match Point (2005)
- That doesn't mean you become careless.- นั่นมันไม่ได้หมายความว่านายประมาทเลินเล่อหรือไง Mandala (2009)
-...and you were the one who took it!เหมือนกับผมประมาทเลินเล่อ และคุณเป็นคนเอามันไปซะเอง Phoenix (2009)
"Like you dropped the ball"?เหมือนกับแกประมาทเลินเล่อ"งั้นเหรอ Phoenix (2009)
When have you ever not dropped the ball, Jesse?มีด้วยเหรอที่คนอย่างนาย ไม่เคยประมาทเลินเล่อ เจสซี่ Phoenix (2009)
And since you rather carelessly rented the storage unit under your own name,และเนื่องจากคุณเลินเล่อ ไปเช่าโกดังเก็บของ ในชื่อของคุณ Everybody Says Don't (2009)
Considering your carelessness almost killed my daughter.ถ้าดูจากการที่คุณเลินเล่อจนเกือบฆ่าลูกสาวฉัน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I wanted to say that she didn't come to that decision lightly.ฉันอยากพูดว่านั้น เธอไม่ได้ ตัดสินใจอย่างเลินเล่อ Holidaze (2009)
I got my own butterflies that need crushing.ผมมีความประมาท เลินเล่อส่วนหนึ่ง ที่ต้องการแ้ก้ไข Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Well, he's sort of under arrest for reckless endangerment and making a false report.ก็ดี เขาถูกจับกุม ข้อหาประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น และเจตนาหลอกลวง The Push (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[adj.] (loēnloē) EN: careless ; heedless ; negligent   FR: négligent ; insouciant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harum-scarum[ADV] สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม
harum-scarum[ADJ] สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม, Syn. careless, irresponsible, reckless, Ant. careful, responsible
heedless[ADJ] ไม่เอาใจใส่, See also: เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless, incautious, thoughtless, Ant. careful, cautious, thoughtful
improvident[ADJ] ประมาท, See also: เลินเล่อ, สะเพร่า, Syn. negligent, reckless, Ant. provident, reck
scatterbrained[ADJ] ไม่รอบคอบ, See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น, Syn. emptyheaded, giddy, silly, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
harebrainedadj. เลินเล่อ,ประมาท., See also: harebrainedness n., Syn. hairbrained.
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
inadvertence(อินอัดเวอ' เทินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. heedlessness)
inadvertent(อินอัดเวอ' เทินทฺ) adj. ขาดความสนใจ, ไม่ตั้งใจ, เลินเล่อ, ประมาท., See also: inadvertently adv., Syn. accidental
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent ###A. cautious, wary
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent

English-Thai: Nontri Dictionary
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม
inadvertence(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ,ความเลินเล่อ
inadvertent(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ,เลินเล่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top