หรือคุณหมายถึง thoughtleß?
Search result for

thoughtless

(50 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thoughtless-, *thoughtless*, thoughtles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thoughtless[ADJ] ไม่ระมัดระวัง, See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท, Syn. irrational, unreasoning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless

English-Thai: Nontri Dictionary
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And picking on weak kids for fun with your red cards or whatever and your thoughtlessness.แล้วก็แกล้งคนที่อ่อนแอกว่า ด้วยการ์ดสีแดง หรืออะไรก้อแล้วแต่ นายมันไม่มีความคิด Episode #1.2 (2009)
The thoughtless child that has decided on fasting has started a juvenile war?นี่คงหมายถึงเด็กน้อยที่หิวโหยนั่น ได้ประกาศสงครามแบบเด็กๆ อีกแล้วใช่มั้ย? Episode #1.7 (2009)
I thought you were a thoughtless bunch, but that's quite an accurate analysis.ฉันคิดว่าพวกเธอยังอ่อนประสบการณ์อยู่มากนะ Episode #1.15 (2009)
Why are you so thoughtless?หลังจากที่ผ่านอะไรมา เธอยังคิดไม่ได้หรือไง? Episode #1.15 (2009)
Why would you say something so thoughtless?ทำไมพูดอะไรไม่คิดแบบนี้ My Fair Lady (2009)
It was thoughtless--มันพลั้งปากออกไปน่ะค่ะ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Thoughtless.มึงอย่าหวังเลย Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
So thoughtless!ช่างไร้ความคิดสิ้นดี! Sungkyunkwan Scandal (2010)
I had thoughtlessly ingested a substance.ทันใดนั้นผมรู้สึกว่าไม่ต้องรับมือกับเธอ. . Limitless (2011)
Oh, Henderson, you thoughtless oaf, stop texting, open that door.แต่ฉันยังต้องการให้แดนนี่มีความสุขอยู่ โชคดี ๆ ๆ Just Go with It (2011)
All right... thoughtless.อ๋อ... สะเพร่า ไม่เคย The Darkest Hour (2011)
Rude, thoughtless, insensitive.หยาบกระด้าง, พูดไม่คิด, ไม่เห็นใจคนอื่น.. The Sword in the Stone: Part One (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoughtlessHow thoughtless of you to do that.
thoughtlessIt's thoughtless of her to say so.
thoughtlessThe movie star ate crow many times because of all the thoughtless things she said.
thoughtlessThoughtless speech may give rise to great mischief.
thoughtlessWhat a thoughtless man to do that!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยๆ[ADJ] indiscreet, See also: thoughtless, heedless, irresponsible, Example: เพราะคำพูดลอยๆ ของเขานั่นเองจึงทำให้หลายคนคิดมาก, Thai definition: ไม่เฉพาะเจาะจง
ลอยๆ[ADV] indiscreetly, See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking, Syn. พล่อยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอยๆ, Thai definition: อย่างไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ
กะพรวดกะพราด[ADV] thoughtlessly, See also: rushingly, Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน, Example: หล่อนวิ่งกะพรวดกะพราดเข้าไปในครัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea   FR: ne pas avoir d'idée
ลอย ๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible   
ลอย ๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking   
พลั้งเผลอ[v.] (phlanhphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless   
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly   FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ[adv.] (phlǿi-phlǿi) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly   
พูดพล่อย ๆ[v. exp.] (phūt phlǿi-phlǿi) EN: speak thoughtlessly ; say thoughtlessly ; speak without thinking ; talk irresponsibly ; talk rubbish   
ถลำถลาก[v.] (thalamthalāk) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless   
ทะลุดทะลาด[v.] (thaluthalāt) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless   

CMU English Pronouncing Dictionary
THOUGHTLESS    TH AO1 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoughtless    (j) (th oo1 t l @ s)
thoughtlessly    (a) (th oo1 t l @ s l ii)
thoughtlessness    (n) (th oo1 t l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gedankenlos; sorglos {adj} | gedankenloser; sorgloser | am gedankenlosesten; am sorglosestenthoughtless | more thoughtless | most thoughtless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [Add to Longdo]
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
迂闊千万[うかつせんばん, ukatsusenban] (adj-na) very careless; quite thoughtless [Add to Longdo]
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously [Add to Longdo]
軽々しい;軽軽しい[かるがるしい, karugarushii] (adj-i) indiscreet; thoughtless; careless; frivolous [Add to Longdo]
軽佻浮薄[けいちょうふはく, keichoufuhaku] (adj-na,n) frivolous and thoughtless [Add to Longdo]
軽躁[けいそう, keisou] (adj-na,n) thoughtless; flighty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] thoughtless; not pay attention to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thoughtless \Thought"less\, adv.
   1. Lacking thought; careless; inconsiderate; rash; as, a
    thoughtless person, or act.
    [1913 Webster]
 
   2. Giddy; gay; dissipated. [R.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. Deficient in reasoning power; stupid; dull.
    [1913 Webster]
 
       Thoughtless as monarch oaks that shade the plain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster] -- {Thought"less*ly}, adv. --
    {Thought"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thoughtless
   adj 1: showing lack of careful thought; "the debate turned into
       thoughtless bickering" [ant: {thoughtful}]
   2: without care or thought for others; "the thoughtless saying
     of a great princess on being informed that the people had no
     bread; `Let them eat cake'" [syn: {thoughtless}, {uncaring},
     {unthinking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top