ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aforethought

AH0 F AO1 R TH AA2 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aforethought-, *aforethought*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aforethought[ADJ] ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, See also: ที่คิดมาก่อนแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aforethoughtโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assuming the accomplice was already lying in wait, surely he would've had the aforethought to bring a more suitable weapon.เป็นไปได้ว่าผู้สมรู้ร่วมคิด อาจไปรออยู่แล้ว และแน่นอนว่าเขาต้องคิดการณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมอาวุธที่เหมาะสมเอาไว้ The Dwarf in the Dirt (2009)
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท Cooperative Calligraphy (2010)
On or about the 28th day of April, the accused did knowingly and with malice aforethought deny access to the shared bathroom in a time of emergency, to wit, my back teeth were floating.ณ หรือประมาณวันที่ 28 เดือนเมษายน จำเลยได้กระทำด้วยความรู้เห็นและมีเจตนาประทุษร้าย ในการกักกั้นสิทธิ์เข้าถึงห้องน้ำใช้ร่วมกัน The Agreement Dissection (2011)
Uh, you mean aforethought.อ่อ คุณจะพูดว่า"มันจงใจ" Out of the Chute (2011)
And the people will prove beyond any doubt that on the night of October 16th, the defendant Donald Nidaria did willfully and with malice aforethought, murder Katherine, his wife of only six months.และทุกท่านจะได้พิสูจน์อย่างไม่ต้องสงสัย ว่าในคืนวันที่ 16 ตุลาคม จำเลย โดนัลด์ นิดาเรีย One Angry Fuchsbau (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFORETHOUGHT    AH0 F AO1 R TH AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aforethought    (a) ˈəfˈɔːθɔːt (@1 f oo1 th oo t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
予謀[よぼう, yobou] (n,adj-no) premeditation; aforethought [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aforethought \A*fore"thought`\, a.
   Premeditated; prepense; previously in mind; designed; as,
   malice aforethought, which is required to constitute murder.
   --Bouvier.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aforethought \A*fore"thought`\, n.
   Premeditation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aforethought
   adj 1: planned in advance; "with malice aforethought" [syn:
       {aforethought(ip)}, {planned}, {plotted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top