ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irresponsible

IH2 R AH0 S P AA1 N S AH0 B AH0 L   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irresponsible-, *irresponsible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irresponsible[ADJ] ขาดความรับผิดชอบ, Syn. unreliable, careless, Ant. responsible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irresponsible(เออริสพอน'ซะเบิล) adj. ไม่รับผิดชอบ,ขาดความรับผิดชอบ., See also: irresponsibility, irresponsibleness n. irresponsibly adv., Syn. irresolute

English-Thai: Nontri Dictionary
irresponsible(adj) ขาดความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what I won't stand for, what I will lose sleep over, and I love my sleep, is the idea of an irresponsible rogue agent working in my office.และจากนั้นคุณหลบหนีจากที่เกิดเหตุ ตอนนี้, ผมไม่ใช่คนแปลกหน้า ที่ไม่ควรให้เกียรติ คุณไม่รู้หรอกว่า ผมต้องทนปั้นหน้าขนาดไหน Mission: Impossible III (2006)
Screw ups with the ratios are what's behind the collapse of bridges and buildings, Irresponsible bastards!การผสมไม่ถูกส่วน ทำให้ สะพานและตึกพังลงมา ไอ้พวกไม่มีความรับผิดชอบ The City of Violence (2006)
I should sue your irresponsible ass off for this.ชั้นจะฟ้องที่พวกคุณไม่มีความรับผิดชอบ Art Isn't Easy (2007)
Oh,it'd be pretty irresponsible If I didn't,Wouldn't it?โอว,มันจะเป็นการไม่รับผิดชอบ ถ้าผมไม่รู้,ถูกมั๊ย? 97 Seconds (2007)
Thanks for having me and my irresponsible child over to your house.ขอบคุณที่ให้ผมกับลูกสาว เหลือขอมาที่บ้านนะครับ Juno (2007)
I can't believe how irresponsible you're being.ฉันไม่อยากเชื่อเลยกับความไม่รับผิดชอบ ที่คุณแสดงออกมา Nights in Rodanthe (2008)
Michael, Jill is irresponsible for letting you stay with her.ไมเคิล จิลไม่รับผิดชอบที่ให้ลูกอยู่กับเธอ Look What He Dug Up This Time (2009)
Like an irresponsible child.เหมือนเด็กไม่มีความรับผิดชอบ Scratches (2009)
How irresponsible of you to not be around during such a crucial time!ทำไมถึงไม่เตรียมรับมือสถานการณ์ให้พร้อม? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
You know, what kind of irresponsible bastardคนสารเลวไร้ความรับผิดชอบแบบไหน The Song Remains the Same (2010)
I feel that's deeply irresponsible as our teacher.ในฐานะครู ทำแบบนี้มันช่างไร้ความรับผิดชอบ Confessions (2010)
You are irresponsible immature person who can't break into reality.คุณขาดความรับผิดชอบ ไม่สามารถกลับสู่ความจริง Natalie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irresponsibleHe was lazy and irresponsible. Thus, he was told to leave the company.
irresponsibleI am alarmed by your irresponsible attitude.
irresponsibleIt is irresponsible of you to break your promise.
irresponsibleIt was irresponsible of him to break a promise.
irresponsibleI want to find out the source of this irresponsible rumor.
irresponsibleShe charged me with being irresponsible.
irresponsibleThe man charged me with being irresponsible.
irresponsibleYou cannot count on her because she's too irresponsible.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอย ๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible   
ไม่รับผิดชอบ[adj.] (mai rapphitchøp) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility   FR: décliner toute responsabilité
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks   FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRESPONSIBLE IH2 R AH0 S P AA1 N S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irresponsible (j) ˌɪrɪspˈɒnsəbl (i2 r i s p o1 n s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞎说[xiā shuō, ㄒㄧㄚ ㄕㄨㄛ, / ] irresponsible talk, #35,983 [Add to Longdo]
不负责任[bù fù zé rèn, ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] irresponsible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unverantwortlich; verantwortungslos {adj} | unverantwortlicher; verantwortungsloser | am unverantwortlichsten; am verantwortungslosestenirresponsible | more irresponsible | most irresponsible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) [Add to Longdo]
投げ遣り;投げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible [Add to Longdo]
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible [Add to Longdo]
放談[ほうだん, houdan] (n,vs) free talk; irresponsible talk [Add to Longdo]
放漫経営[ほうまんけいえい, houmankeiei] (n) irresponsible management; loose management; sloppy management [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irresponsible \Ir`re*spon"si*ble\, a. [Pref. ir- not +
   responsible: cf. F. irresponsable.]
   1. Not responsible; not liable or able to answer for
    consequences; innocent.
    [1913 Webster]
 
   2. Not to be trusted; unreliable; lacking a proper sense of
    responsibility.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irresponsible
   adj 1: showing lack of care for consequences; "behaved like an
       irresponsible idiot"; "hasty and irresponsible action"
       [ant: {responsible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top