Search result for

ปัญญา

(100 entries)
(0.0777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัญญา-, *ปัญญา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (n phrase ) Local Wisdom
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (n ) intangible cultural heritage

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, talent, wit, knowledge, Syn. สติปัญญา, Example: การพัฒนาด้านความคิดความเข้าใจเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับพัฒนาการทางปัญญาซึ่งพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมักจะให้ความสนใจมาก, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
ปัญญาชน[N] scholar, See also: graduate, intellectual, knowledgeable person, Syn. นักปราชญ์, บัณฑิต, Example: ภายหลังการปฏิบัติโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลให้คนระดับปัญญาชนจำนวนมากมายต้องเสียชีวิตหรือถูกขับไล่โดยลักลอบกันออกนอกประเทศ, Thai definition: คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก
ปัญญานิ่ม[ADJ] stupid, See also: foolish, dull, silly, dim-witted, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ, Notes: (ปาก)
ปัญญาอ่อน[ADJ] retarded, See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged, Example: เด็กปัญญาอ่อนได้ยินได้ฟังเสียงที่ผู้อื่นพูดแต่มีปัญหาเรื่องการรับรู้, Thai definition: ที่มีภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น
ปัญญาอ่อน[V] be retarded, See also: be feebleminded, be a moron, be an imbecile, Example: ทารกที่เกิดมาแล้วปัญญาอ่อน ย่อมไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพแบบปกติเหมือนคนอื่นๆ ได้, Thai definition: มีภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น
ปัญญาอ่อน[V] be retarded, See also: be feebleminded, be a moron, be an imbecile, Example: ทารกที่เกิดมาแล้วปัญญาอ่อน ย่อมไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพแบบปกติเหมือนคนอื่นๆ ได้, Thai definition: มีภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น
ปัญญาอ่อน[ADJ] retarded, See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged, Example: เด็กปัญญาอ่อนได้ยินได้ฟังเสียงที่ผู้อื่นพูดแต่มีปัญหาเรื่องการรับรู้, Thai definition: ที่มีภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น
ปัญญาประดิษฐ์[N] artificial intelligence, Example: การพัฒนาทางซอฟท์แวร์ของระบบผู้ชำนาญการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ ล้วนเป็นสิ่งช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนางานใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, Thai definition: การแสดงเชาวน์ของมนุษย์ที่กระทำต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัญญาน. ความรอบรู้, ความรู้ทั่ว, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด, เช่น คนมีปัญญา หมดปัญญา.
ปัญญาชนน. คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก.
ปัญญาวิมุติ(-วิมุด) น. ความหลุดพ้นด้วยปัญญา เป็นโลกุตรธรรมประการหนึ่ง, คู่กับ เจโตวิมุติ.
ปัญญาส-(ปันยาสะ-, ปันยาดสะ-) ว. ห้าสิบ.
ปัญญาอ่อนน. ภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือตํ่ากว่าปรกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรเป็น.
ปัญญาอ่อนว. มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปรกติ.
ปัญญาแค่หางอึ่งว. มีความรู้น้อย, โง่.
ธิติปัญญา เช่น ธิติมา ว่า ผู้มีปัญญา.
หัว ๒ปัญญา, ความคิด, เช่น หัวดี หัวไว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intellectปัญญา, พุทธิปัญญา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mental dullnessปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dullness, mentalปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retardation, mental; defective, mental; deficiency, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental defective; deficiency, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental deficiency; defective, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental retardation; defective, mental; deficiency, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defective, mental; deficiency, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์
วิชาการที่เกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหรือคิดได้เหมือนมนุษย์ คำว่า ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ตรงกับคำภาษาอังกฤษเสียทีเดียว คือ artificial นั้นแปลว่า เทียม ส่วน intelligence นั้นแปลว่า ฉลาด หรือ ปัญญา วิชาการปัญญาเทียม หรือปัญญาประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอีกหลายเรื่อง อาทิ Expert system (ระบบผู้เชี่ยวชาญ), Knowledge base (ฐานความรู้),Machine learning (การเรียนรู้ของเครื่องจักร), Natural language processing (การประมวลภาษาธรรมชาติ), Pattern recognition (การรู้จำรูปแบบ), Robotics (วิชาการหุ่นยนต์) [คอมพิวเตอร์]
Wisdomปัญญา [การจัดการความรู้]
แบ้วปัญญาอ่อน [ศัพท์วัยรุ่น]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Intellectualsปัญญาชน [TU Subject Heading]
Intellectuals in literatureปัญญาชนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Pannasajakataปัญญาสชาดก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
I feel like an idiot.รู้สึกเหมือนปัญญาอ่อนว่ะ Adverse Events (2008)
The online reviews... were obviously written by some geek in their own marketing department.บทวิจารณ์ในเนต เห็นได้ชัดเลยว่าถูกเขียนโดยพวกปัญญาอ่อนในแผนกการตลาดของตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
So you have been outwitted by a rat?อ๋อ งั้นเจ้าก็แพ้สติปัญญาหนู่น่ะสิ The Labyrinth of Gedref (2008)
More intelligent than you, it would seem. Go home.มีสติปัญญาณมากกว่าเจ้าน่ะรึ ข้าเข้าใจละ กลับบ้านซะ The Labyrinth of Gedref (2008)
I didn't have money during high school, so I couldn't afford music lessons.ไม่มีเงินสมัยอยู่มัธย, ผมไม่มีปัญญาเข้าเรียนดนตรี Beethoven Virus (2008)
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
The man obviously a half wit.พวกปัญญานิ่มแน่ๆเลย The Secret of Moonacre (2008)
Ah! Ouch! You moron!แก ไอ่ปัญญาอ่อน Bolt (2008)
My sister had a child, but she couldn't see right by it. So...น้องสาวฉันคลอดลูก แต่เธอไม่มีปัญญาเลี้ยงดู ดังนั้น... The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I see you have found the Sacred Peach Tree of Heavenly Wisdom.เจ้าพบต้นท้อศักด์สิทธิ์ปัญญาแห่งสวรรค์แล้ว Kung Fu Panda (2008)
But the midlevel guys, they can't.แต่ไอ้ตัวรองลงมามันไม่มีปัญญาหรอก The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญญา[n.] (panyā) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit   FR: raison [f] ; intelligence [f] ; sagesse [g] ; facultés mentales [fpl] ; connaissance [f] ; culture [f] ; intellect [m]
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia   FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]
ปัญญาชั่ว[n. exp.] (panyā chūa) EN: wicked idea   
ปัญญาทึบ[adj.] (panyā theup) EN: dull   
ปัญญานิ่ม[adj.] (panyā nim) EN: stupid   
ปัญญาประดิษฐ์[n. exp.] (panyā pradit) EN: artificial intelligence   FR: intelligence artificielle [f]
ปัญญาสามารถ[n. exp.] (panyā sāmāt) EN: intelligence   
ปัญญาอ่อน[v.] (panyā øn) EN: be retarded   
ปัญญาอ่อน[adj.] (panyā øn) EN: retarded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged   FR: imbécile ; arriéré
ปัญญาเลว[n. exp.] (panyā lēo) EN: wicked idea   

English-Thai: Longdo Dictionary
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artificial intelligence[N] ปัญญาประดิษฐ์
feeble-minded[ADJ] ปัญญาอ่อน, See also: โง่, งี่เง่า, ทึ่ม, Syn. retarded, foolish
imbecile[ADJ] ปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: โง่เง่า, Syn. cretinous, idiotic, moronic
intellect[N] ปัญญา, See also: จิตใจ, ความคิด, Syn. brain, mentality, mind
perspicacious[ADJ] สายตาแหลม, See also: ปัญญาเฉียบแหลม, Syn. insightful, intuitive, Ant. stupid, dull
retardative[ADJ] ปัญญาอ่อน, See also: ที่ทำให้ล่าช้า
retardatory[ADJ] ปัญญาอ่อน, See also: ที่ทำให้ล่าช้า
retarded[ADJ] ปัญญาอ่อน, See also: ที่ทำให้ล่าช้า, Syn. developmentally disabled, slow
dickhead[SL] ปัญญาอ่อน, See also: โง่
jerk[SL] ปัญญาอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
amentia(เอเมน' เซีย) n. ภาวะปัญญาอ่อน
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane
bonehead(โบน'เฮด) n. คนโง่,คนเบาปัญญา, See also: boneheaded adj.
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ

English-Thai: Nontri Dictionary
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
dotage(n) ปัญญาอ่อน,ความหลง,ความชรา,ความเลอะเลือน
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
知性[ちせい, chisei] ปัญญา สติปัญญา
智慧[ちえ, chie] (n) ปัญญา (คำว่า จิเอ เป็นศัพท์ทางศาสนาตรงกับคำว่าปัญญา) , See also: R. 三昧

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม
bescheuert(adj) งี่เง่าเต่าตุ่น, ปัญญาอ่อน, ไร้สาระ, บ้า , See also: S. blöd, doof, blödsinnig, dämlich,

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top