ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thoughtlessly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thoughtlessly-, *thoughtlessly*, thoughtless
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had thoughtlessly ingested a substance.ทันใดนั้นผมรู้สึกว่าไม่ต้องรับมือกับเธอ. . Limitless (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยๆ(adv) indiscreetly, See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking, Syn. พล่อยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอยๆ, Thai Definition: อย่างไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ
กะพรวดกะพราด(adv) thoughtlessly, See also: rushingly, Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน, Example: หล่อนวิ่งกะพรวดกะพราดเข้าไปในครัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอย ๆ[løi-løi] (adv) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking
พล่อย[phlǿi] (adv) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly  FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ[phlǿi-phlǿi] (adv) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly
พูดพล่อย ๆ[phūt phlǿi-phlǿi] (v, exp) EN: speak thoughtlessly ; say thoughtlessly ; speak without thinking ; talk irresponsibly ; talk rubbish

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoughtlessly (a) θˈɔːtləsliː (th oo1 t l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかり[ukkari] (adv, n, vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously [Add to Longdo]
浮かり[うかり, ukari] (adv) (uk) (arch) (See うっかり) carelessly; thoughtlessly; inadvertently [Add to Longdo]
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na, adv, adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively [Add to Longdo]
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thoughtless \Thought"less\, adv.
   1. Lacking thought; careless; inconsiderate; rash; as, a
    thoughtless person, or act.
    [1913 Webster]
 
   2. Giddy; gay; dissipated. [R.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. Deficient in reasoning power; stupid; dull.
    [1913 Webster]
 
       Thoughtless as monarch oaks that shade the plain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster] -- {Thought"less*ly}, adv. --
    {Thought"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thoughtlessly
   adv 1: in a thoughtless manner; "he stared thoughtlessly at the
       picture" [syn: {thoughtlessly}, {unthinkingly},
       {unthinking}] [ant: {thoughtfully}]
   2: showing thoughtlessness; "he treated his parents
     thoughtlessly" [ant: {thoughtfully}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top