ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

food for thought

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -food for thought-, *food for thought*
English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
food for thought[IDM] สิ่งที่ควรขบคิด, See also: สิ่งที่ควรนึกถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Food for thought.เรื่องที่น่าไตร่ตรอง The Revelator (2008)
Food for thought. Thank you.น่าคิดดีนะ ขอบคุณมาก I Love You, Beth Cooper (2009)
Food for thought, yeah?อาหารสมองสิ่งที่ควรคำนึงถึง ใช่ไหม Better Call Saul (2009)
Here's some food for thought.นี่คืออาหารป้อน หัวสมองให้นาย Believe (2009)
Food for thought.ฝากไว้ให้คิด Sherlock Holmes (2009)
It's just food for thought.ลองเก็บไปคิดดูนะ Nebraska (2013)
Food for thought, John.รู้ไว้ซะ จอห์น Keep Your Enemies Closer (2013)
Food for thought.รู้ ไว้ ซะ Keep Your Enemies Closer (2013)
Before it's too late. It's just food for thought.ก่อนที่มันจะสายเกินไป แค่อาหาร Draw Back Your Bow (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   

Japanese-English: EDICT Dictionary
御数(P);御菜;お菜;お数[おかず(P);おさい(御菜;お菜);オカズ, okazu (P); osai ( o na ; o na ); okazu] (n) (1) (uk) accompaniment for rice dishes; side dish; (2) (おかず, オカズ only) (sometimes オガズ) food for thought (esp. in the context of conversation, or material for assisting arousal during masturbation); (P) [Add to Longdo]
心の糧[こころのかて, kokoronokate] (n) food for thought [Add to Longdo]
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  food for thought
      n 1: anything that provides mental stimulus for thinking [syn:
           {food}, {food for thought}, {intellectual nourishment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top