หรือคุณหมายถึง venü?
Search result for

venue

(51 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venue-, *venue*
Possible hiragana form: う゛ぇぬえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venue[N] สถานที่ผู้คนมาพบปะหรือชุมนุมกัน, See also: สถานที่ผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกัน, Syn. haunt, meeting place
venue[N] สถานที่มีการกระทำผิดกฎหมาย (ทางกฎหมาย), See also: สถานที่ก่ออาชญากรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venue(เวน'นิว) n. สถานที่เกิดเหตุหรือกระทำผิด,เหตุผล,ที่ที่พิจารณาคดี,สถานที่ชุมนุม
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
change of venuen. การโอนคดีไปยังศาลศาลอื่น
fifth avenueถนนสายที่ 5 ในกรุงนิวยอร์ก
revenue stampอากรแสตมป์

English-Thai: Nontri Dictionary
avenue(n) ถนนหลวง
revenue(n) ภาษี,รายได้,ภาษีอากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venueท้องที่ที่เกิดเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
venueสถานที่เกิดเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And which venue would you suggest, perhaps?และบางทีที่ที่ฉันแนะนำมันอาจจะไม่ดีใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
You think that a change of venue...นายคิดเหรอว่าการเปลี่ยนสถานที่... Dying Changes Everything (2008)
We will meet at the venue where we met the last time.เราจะไปพบกันที่นัดพบ ที่เราเจอกันคราวก่อน Episode #1.9 (2008)
And she's checking out party venues.และนางก็จะไปดูที่จัดปาร์ตี้ด้วย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Venue, fashion statements, colour scheme.สถานที่ การแต่งตัว คอนเซ็ปต์สี Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
There's been a change in venue.เราเปลี่ยนสถานที่นัดพบ The Art of the Deal (2008)
Four pools of four teams each playing in nine different venues around the country.มีทั้งหมด 4 สาย.. สายละ 4 ทีม แต่ละทีมต้องลงแข่ง 9 สนาม.. Invictus (2009)
Yo, Shawn, no disrespect, man, he's fighting for real money in real venues.มันนักชกอาชีพ เพื่อหาเงินบนถนนแท้จริง Fighting (2009)
We start at a small venue like this.เราจะเริ่มจาะจุดเล็กๆ แบบนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Nonetheless, we should take this conversation to a more appropriate venue.ถึงยังไงเราก็น่าจะคุยเรื่องนี้กันต่อในที่ๆเหมาะสมกว่านี้ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Today, the venue will be the Panda Bay Hotel, where security has been tightened for the arrival of important guests.วันนี้จะมีการพูดที่โรงแรมแพนด้าเบย์ การรักษาความปลอดภัยสูง แขกสำคัญมีจำนวนน้อย S.O.B. (2009)
And of course i would love to play some bigger venues. Wembley stadium, red rocks... (gasping)และแน่นอน ฉันยินดีจะเล่นในที่ใหญ่ๆ สนามเวมบลี่ย์, เรด ร็อคส์ Acafellas (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep phāsī-ākøn) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts   
การมา[n.] (kān mā) FR: venue [f] ; avènement [m]
กล่าวต้อนรับ[v. exp.] (klāo tønrap) EN: deliver a welcoming speech   FR: adresser un discours de bienvenue
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[n. exp.] (kotmāi wādūay phāsī-akøn) EN: taxation statute ; internal revenue ; code   
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphākøn) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.)   FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: centre ; location ; spot ; area ; venue ; place ; quarter ; district   FR: centre [m] ; endroit [m] ; lieu [m] ; quartier [m] ; foyer [m] ; site [m] ; milieu [m]
นึกได้ว่า[v. exp.] (neuk dāi wā) FR: l'idée m'est venue que
เงินได้[n.] (ngoendāi) EN: income ; revenue   FR: revenu [m] ; salaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENUE    V EH1 N Y UW0
VENUES    V EH1 N UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venue    (n) (v e1 n y uu)
venues    (n) (v e1 n y uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagungsort {m}venue (of a conference) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アベニュー[, abenyu-] (n) avenue; (P) [Add to Longdo]
イベント会場[イベントかいじょう, ibento kaijou] (n) event venue; event site [Add to Longdo]
フォーラムショッピング;フォーラム・ショッピング[, fo-ramushoppingu ; fo-ramu . shoppingu] (n) seeking a venue (usu. for litigation) (wasei [Add to Longdo]
レベニュー[, rebenyu-] (n) revenue [Add to Longdo]
レベニューニュートラル[, rebenyu-nyu-toraru] (n) revenue-neutral [Add to Longdo]
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues [Add to Longdo]
印紙[いんし, inshi] (n) (revenue) stamp; (P) [Add to Longdo]
河岸を変える[かしをかえる, kashiwokaeru] (exp,v1) to try a new venue for eating, drinking, night amusement, etc. [Add to Longdo]
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P) [Add to Longdo]
開催地[かいさいち, kaisaichi] (n) place where a meeting (conference, etc.) is held; venue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venue \Ven"ue\ (v[e^]n"[-u]), n. [F. venue a coming, arrival,
   fr. venir to come, L. venire; hence, in English, the place
   whither the jury are summoned to come. See {Come}, and cf.
   {Venew}, {Veney}.]
   1. (Law) A neighborhood or near place; the place or county in
    which anything is alleged to have happened; also, the
    place where an action is laid.
    [1913 Webster]
 
       The twelve men who are to try the cause must be of
       the same venue where the demand is made.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: In certain cases, the court has power to change the
      venue, which is to direct the trial to be had in a
      different county from that where the venue is laid.
      [1913 Webster]
 
   2. A bout; a hit; a turn. See {Venew}. [R.]
    [1913 Webster]
 
   {To lay a venue} (Law), to allege a place.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venue
   n 1: the scene of any event or action (especially the place of a
      meeting) [syn: {venue}, {locale}, {locus}]
   2: in law: the jurisdiction where a trial will be held

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 venue [vəny]
   arrival
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top