ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

position

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -position-, *position*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
position(n) ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง, Syn. location, spot, post, place
position(n) มุมมอง, See also: สถานะ, Syn. attitude, belief, view
position(n) การจัดวาง, See also: การวางเข้าที่, การวางตามตำแหน่ง, Syn. pose
position(n) การวางตัว, See also: ท่าทาง, Syn. pose
position(n) ระดับทางสังคม, See also: สถานภาพ, สภาพ, Syn. status, condition
position(vt) จัดวาง, See also: วางที่, วางตำแหน่ง, หาตำแหน่ง, วางตัว, Syn. locate, put, place

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
position(พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง, ที่มั่น, ฐานะ, ฐานะสังคมที่สูง, สภาพ, ชั้น, งาน, การจัดวาง, การสันนิษฐาน vt. จัดวาง, หาตำแหน่ง., Syn. location
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน, การวางเคียงข้างกัน, นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม, อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด, ผลิตผล, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ภาพประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง, การเกิดเป็นสารประกอบ, การตกลงกัน, การประนีประนอม, ข้อตกลง, การจัดเรียงตัวพิมพ์, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน, การให้ออกจากราชสมบัติ, สิ่งที่ถูกปลด, การให้การเป็นพยาน, หนังสือให้การเป็นพยาน, การทับถม, การสะสม, การนอนก้นของตะกอน, การฝากเงิน
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว, อารมณ์, การจัดการ, การมอบให้
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก, นิทรรศการ, การเปิดเผย, การออกจากที่กำบัง, การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย, ความไม่สบาย, ความไม่พอใจ, ความไม่เต็มใจ
juxtaposition(จัคซทะโพซิซ'เชิน) n. การวางชิดกัน, การวางเคียงกัน
malposition(แมลพะซิช' เชิน) n. ตำแหน่งที่ผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
apposition(n) การวางไว้ด้วยกัน
composition(n) การแต่ง, การประพันธ์, องค์ประกอบ
decomposition(n) การแยกธาตุ, การจำแนก, ความเน่าเปื่อย, การผุพัง
deposition(n) การฝากเงิน, การสะสม, การปลดออกจากตำแหน่ง, การทับถม
disposition(n) อารมณ์, การจัดการ, การกำหนด, ความประสงค์, โองการ
exposition(n) การเปิดเผย, การอธิบาย, การประกวด, นิทรรศการ, การแสดงออก, การผึ่งแดด
imposition(n) การก่อกวน, การลงโทษ, การหลอกลวง, การเอาเปรียบ, การเก็บภาษี
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ, อาการป่วย, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ
interposition(n) การสอดแทรก, การก้าวก่าย, การขวาง, การกั้น
juxtaposition(n) การวางติดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
position๑. ท่า, ท่าทาง๒. ท่าทารก (ขณะคลอด) [ มีความหมายเหมือนกับ lie และ presentation ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positionฐานะ, ตำแหน่ง, ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positionตำแหน่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
position classification (P.C.)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
position in industryตำแหน่งของบุคคลในอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
position of strengthสถานะที่เป็นต่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
position paperเอกสารแสดงจุดยืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
position sense; sense, postureการรับรู้ท่า(ร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
position vectorเวกเตอร์ตำแหน่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
position(n, vt) ตำแหน่ง, สถานที่, ฐานะ, สภาพ
position(vi, vt) [ Lingusitics ] เข้าร่วมบทสนทนา เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนา sym. take stage (pragmatics)
position allowanceเงินประจำตำแหน่ง
position allowanceเงินประจำตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His position will be inferior.ตำแหน่งของเขาจะต่ำกว่าทันที The Great Dictator (1940)
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว Rebecca (1940)
Now I find you in exactly the position that suits me.ตอนนี้ฉันก็ได้พบแก ในสภาพที่สะดวกมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู How I Won the War (1967)
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
And a man in my position can't afford to be made to look ridiculous!และคนที่อยู่ในตำแหน่งของฉันไม่สามารถที่จะทำเพื่อดูไร้สาระ! The Godfather (1972)
As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta? The Godfather (1972)
And I'm in no position to argue with him.ผมไม่มีทางเถียงอะไรกับเขาได้ Oh, God! (1977)
Airport vehicles, take positions one and two.ยานพาหนะสนามบิน ประจำที่ 1 และ 2 Airplane! (1980)
Air force, positions four and five.กองทัพอากาศ ประจำที่ 4 และ 5 Airplane! (1980)
Savage, you are not in the position to ask for anything.คนป่าเถื่อน, แกไม่สามารถต่อรองกับเรา หรือว่า ขออะไร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You'll cause a lot of trouble. Our position is--คุณจะสร้างปัญหาใหญ่นะ เราเป็น Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
positionA big title does not necessarily mean a high position.
positionAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
positionAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
positionAll the players were in position.
positionA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
positionAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
positionAre you content with your position in the company?
positionAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
positionBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
positionCompetition for the position is very intense.
positionConflicting reports prompted the director to reconsider her position.
positionDeclare your position in a debate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตรา(n) rank, See also: position, Syn. ตำแหน่ง, Example: จังหวัดชัยภูมิมีอัตรานายตำรวจเพียงผู้บังคับกอง 1 นาย กับผู้บังคับหมวดอีก 2 นาย
ระวาง(n) position, See also: place, post, Syn. ที่, ตำแหน่ง, ทำเนียบ
ฐาน(n) position, See also: status, Syn. ตำแหน่งหน้าที่, Example: ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน, Notes: (บาลี)
โสด(n) position, See also: division, part, Syn. ส่วน, แผนก, Example: นอกจากเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรแล้ว เขายังเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อีกโสดหนึ่งด้วย, Thai Definition: กระทงความส่วนหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
position
positions
positioned
positioning

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
position
positions
positioned
positioning

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes) #117 [Add to Longdo]
位置[wèi zhi, ㄨㄟˋ ㄓ˙,  ] position; place; seat #1,056 [Add to Longdo]
地位[dì wèi, ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ,  ] position; status; place #1,386 [Add to Longdo]
定位[dìng wèi, ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ,  ] position; location; localization #2,324 [Add to Longdo]
部位[bù wèi, ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ,  ] position; place #3,232 [Add to Longdo]
立场[lì chǎng, ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ,   /  ] position; standpoint #4,530 [Add to Longdo]
阵地[zhèn dì, ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ,   /  ] position; front #6,743 [Add to Longdo]
名次[míng cì, ㄇㄧㄥˊ ㄘˋ,  ] position in a ranking of names #12,453 [Add to Longdo]
爵位[jué wèi, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ,  ] position in the nobility #37,573 [Add to Longdo]
事权[shì quán, ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] position; authority; responsibility #40,369 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmepunkt { m }position point [Add to Longdo]
Lagemessung { f }position measurement [Add to Longdo]
Lageplan { m }position plan [Add to Longdo]
Ortsvektor { m }position vector [Add to Longdo]
Position { f }; Lage { f }; Standpunkt { m }; Stellung { f } | Positionen { pl }position | positions [Add to Longdo]
Position ermitteln durch Koppelnto ascertain position by dead reckoning [Add to Longdo]
Position { f }; Lage { f }; Kurs { m }bearing [Add to Longdo]
Positioniereinrichtung { f }positioning facility [Add to Longdo]
Positioniersteuerung { f }positioning control [Add to Longdo]
Positionierung { f }; Anordnung { f }positioning [Add to Longdo]
Positionierzeit { f }arm movement [Add to Longdo]
Positionsbestimmung { f }positioning; position determination [Add to Longdo]
Positionsbestimmung über Drehwinkelangular positioning [Add to Longdo]
Positionslicht { n } | Positionslichter { pl }navigation light | navigation lights [Add to Longdo]
Positionsmarke { f }cursor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ba] (prt) indicates supposition; if ... then; (P) #67 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er #90 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) #149 [Add to Longdo]
[もく, moku] (n) (1) (biological) order; (2) item (of a budget revision, etc.); (ctr) (3) (See 囲碁) counter for go pieces; counter for surrounded positions (in go) #185 [Add to Longdo]
説明[せつめい, setsumei] (n, vs, adj-no) explanation; exposition; (P) #192 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n, n-suf) (1) use; service; role; (2) post; position; (3) scoring combination (e.g. in mahjong, card games, etc.); hand; (P) #287 [Add to Longdo]
作曲[さっきょく, sakkyoku] (n, vs) composition; setting (of music); (P) #342 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position [Add to Longdo]
ドライブ位置[ドライブいち, doraibu ichi] drive position [Add to Longdo]
ビット位置[びっといち, bittoichi] bit position [Add to Longdo]
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
ホームポジション[ほーむぽじしょん, ho-mupojishon] home position [Add to Longdo]
ホーム位置[ホームいち, ho-mu ichi] home position [Add to Longdo]
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Position \Po*si"tion\, n. [F. position, L. positio, fr. ponere,
   positum, to put, place; prob. for posino, fr. an old
   preposition used only in comp. (akin to Gr. ?) + sinere to
   leave, let, permit, place. See {Site}, and cf. {Composite},
   {Compound}, v., {Depone}, {Deposit}, {Expound}, {Impostor},
   {Opposite}, {Propound}, {Pose}, v., {Posit}, {Post}, n.]
   [1913 Webster]
   1. The state of being posited, or placed; the manner in which
    anything is placed; attitude; condition; as, a firm, an
    inclined, or an upright position.
    [1913 Webster]
 
       We have different prospects of the same thing,
       according to our different positions to it. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. The spot where a person or thing is placed or takes a
    place; site; place; station; situation; as, the position
    of man in creation; the fleet changed its position.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: The ground which any one takes in an argument or
    controversy; the point of view from which any one proceeds
    to a discussion; also, a principle laid down as the basis
    of reasoning; a proposition; a thesis; as, to define one's
    position; to appear in a false position.
    [1913 Webster]
 
       Let not the proof of any position depend on the
       positions that follow, but always on those which go
       before.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. Relative place or standing; social or official rank; as, a
    person of position; hence, office; post; as, to lose one's
    position.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arith.) A method of solving a problem by one or two
    suppositions; -- called also the {rule of trial and
    error}.
    [1913 Webster]
 
   {Angle of position} (Astron.), the angle which any line (as
    that joining two stars) makes with another fixed line,
    specifically with a circle of declination.
 
   {Double position} (Arith.), the method of solving problems by
    proceeding with each of two assumed numbers, according to
    the conditions of the problem, and by comparing the
    difference of the results with those of the numbers,
    deducing the correction to be applied to one of them to
    obtain the true result.
 
   {Guns of position} (Mil.), heavy fieldpieces, not designed
    for quick movements.
 
   {Position finder} (Mil.), a range finder. See under {Range}.
    
 
   {Position micrometer}, a micrometer applied to the tube of an
    astronomical telescope for measuring angles of position in
    the field of view.
 
   {Single position} (Arith.), the method of solving problems,
    in which the result obtained by operating with an assumed
    number is to the true result as the number assumed is to
    the number required.
 
   {Strategic position} (Mil.), a position taken up by an army
    or a large detachment of troops for the purpose of
    checking or observing an opposing force.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Situation; station; place; condition; attitude; posture;
     proposition; assertion; thesis.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Position \Po*si"tion\, v. t.
   To indicate the position of; to place. [R.] --Encyc. Brit.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\ ([a^][ng]"g'l), n. [F. angle, L. angulus angle,
   corner; akin to uncus hook, Gr. 'agky`los bent, crooked,
   angular, 'a`gkos a bend or hollow, AS. angel hook, fish-hook,
   G. angel, and F. anchor.]
   1. The inclosed space near the point where two lines meet; a
    corner; a nook.
    [1913 Webster]
 
       Into the utmost angle of the world.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To search the tenderest angles of the heart.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.)
    (a) The figure made by. two lines which meet.
    (b) The difference of direction of two lines. In the lines
      meet, the point of meeting is the vertex of the angle.
      [1913 Webster]
 
   3. A projecting or sharp corner; an angular fragment.
    [1913 Webster]
 
       Though but an angle reached him of the stone.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) A name given to four of the twelve astrological
    "houses." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. [AS. angel.] A fishhook; tackle for catching fish,
    consisting of a line, hook, and bait, with or without a
    rod.
    [1913 Webster]
 
       Give me mine angle: we 'll to the river there.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A fisher next his trembling angle bears. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Acute angle}, one less than a right angle, or less than
    90[deg].
 
   {Adjacent} or {Contiguous angles}, such as have one leg
    common to both angles.
 
   {Alternate angles}. See {Alternate}.
 
   {Angle bar}.
    (a) (Carp.) An upright bar at the angle where two faces of
      a polygonal or bay window meet. --Knight.
    (b) (Mach.) Same as {Angle iron}.
 
   {Angle bead} (Arch.), a bead worked on or fixed to the angle
    of any architectural work, esp. for protecting an angle of
    a wall.
 
   {Angle brace}, {Angle tie} (Carp.), a brace across an
    interior angle of a wooden frame, forming the hypothenuse
    and securing the two side pieces together. --Knight.
 
   {Angle iron} (Mach.), a rolled bar or plate of iron having
    one or more angles, used for forming the corners, or
    connecting or sustaining the sides of an iron structure to
    which it is riveted.
 
   {Angle leaf} (Arch.), a detail in the form of a leaf, more or
    less conventionalized, used to decorate and sometimes to
    strengthen an angle.
 
   {Angle meter}, an instrument for measuring angles, esp. for
    ascertaining the dip of strata.
 
   {Angle shaft} (Arch.), an enriched angle bead, often having a
    capital or base, or both.
 
   {Curvilineal angle}, one formed by two curved lines.
 
   {External angles}, angles formed by the sides of any
    right-lined figure, when the sides are produced or
    lengthened.
 
   {Facial angle}. See under {Facial}.
 
   {Internal angles}, those which are within any right-lined
    figure.
 
   {Mixtilineal angle}, one formed by a right line with a curved
    line.
 
   {Oblique angle}, one acute or obtuse, in opposition to a
    right angle.
 
   {Obtuse angle}, one greater than a right angle, or more than
    90[deg].
 
   {Optic angle}. See under {Optic}.
 
   {Rectilineal} or {Right-lined angle}, one formed by two right
    lines.
 
   {Right angle}, one formed by a right line falling on another
    perpendicularly, or an angle of 90[deg] (measured by a
    quarter circle).
 
   {Solid angle}, the figure formed by the meeting of three or
    more plane angles at one point.
 
   {Spherical angle}, one made by the meeting of two arcs of
    great circles, which mutually cut one another on the
    surface of a globe or sphere.
 
   {Visual angle}, the angle formed by two rays of light, or two
    straight lines drawn from the extreme points of an object
    to the center of the eye.
 
   {For Angles of commutation}, {draught}, {incidence},
   {reflection}, {refraction}, {position}, {repose}, {fraction},
    see {Commutation}, {Draught}, {Incidence}, {Reflection},
    {Refraction}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 position
   n 1: the particular portion of space occupied by something; "he
      put the lamp back in its place" [syn: {position}, {place}]
   2: a point occupied by troops for tactical reasons [syn:
     {military position}, {position}]
   3: a way of regarding situations or topics etc.; "consider what
     follows from the positivist view" [syn: {position}, {view},
     {perspective}]
   4: the arrangement of the body and its limbs; "he assumed an
     attitude of surrender" [syn: {position}, {posture},
     {attitude}]
   5: the relative position or standing of things or especially
     persons in a society; "he had the status of a minor"; "the
     novel attained the status of a classic"; "atheists do not
     enjoy a favorable position in American life" [syn: {status},
     {position}]
   6: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   7: the spatial property of a place where or way in which
     something is situated; "the position of the hands on the
     clock"; "he specified the spatial relations of every piece of
     furniture on the stage" [syn: {position}, {spatial relation}]
   8: the appropriate or customary location; "the cars were in
     position"
   9: (in team sports) the role assigned to an individual player;
     "what position does he play?"
   10: the act of putting something in a certain place [syn:
     {placement}, {location}, {locating}, {position},
     {positioning}, {emplacement}]
   11: a condition or position in which you find yourself; "the
     unpleasant situation (or position) of having to choose
     between two evils"; "found herself in a very fortunate
     situation" [syn: {situation}, {position}]
   12: a rationalized mental attitude [syn: {position}, {stance},
     {posture}]
   13: an opinion that is held in opposition to another in an
     argument or dispute; "there are two sides to every question"
     [syn: {side}, {position}]
   14: an item on a list or in a sequence; "in the second place";
     "moved from third to fifth position" [syn: {place},
     {position}]
   15: the post or function properly or customarily occupied or
     served by another; "can you go in my stead?"; "took his
     place"; "in lieu of" [syn: {stead}, {position}, {place},
     {lieu}]
   16: the act of positing; an assumption taken as a postulate or
     axiom
   v 1: cause to be in an appropriate place, state, or relation
   2: put into a certain place or abstract location; "Put your
     things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent
     of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
     [syn: {put}, {set}, {place}, {pose}, {position}, {lay}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 position /pozisjɔ̃/ 
  position

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 position
  position

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Position /poːziːtsiːoːn/ 
  position

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top