ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remain

R IH0 M EY1 N   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remain-, *remain*
Possible hiragana form: れまいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remain[VI] ยังเหลืออยู่, See also: เหลืออยู่, คงอยู่, Syn. be left, survive
remain[VI] พักอยู่, See also: รออยู่, Syn. abide, stay
remain[VI] ยังเหมือนเดิม, See also: ยังเป็นอยู่, Syn. continue, go on
remains[N] ซากศพ, Syn. corpse, fossil
remain at[PHRV] อยู่ข้างหลัง, Syn. stay at, stop at
remain in[PHRV] อยู่ภายในร่ม, See also: อยู่ข้างใน, Syn. keep in
remain in[PHRV] ลุกไหม้ต่อเนื่อง, Syn. keep in
remain in[PHRV] รักษาไว้ (ในสภาพดี), Syn. get into
remain of[PHRV] ออกจาก, See also: ละทิ้ง
remain on[PHRV] เปิด(ไฟ)อยู่, Syn. put on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remain(รีเมน') vi. ยังคง,ยังอยู่,เหลือ,ค้าง,พักอย่,n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,, See also: remains บทประพันธ์ของผู้ตายที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์,ลักษณะที่เหลืออยู่,ซากศพ,ซากสัตว์หรือพืช,เศษ,เศษอา-หาร, Syn. stay behind,survive,
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ,ตกค้าง,vt. ขายเป็นของเหลือ,ขายเป็นของตกค้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
remain(n) ซากศพ,เศษอาหาร
remain(vi) คงอยู่,อยู่,ค้าง,เหลืออยู่,พักอยู่,รอนแรม
remainder(n) ของตกค้าง,เศษ,ของเหลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remainเหลืออยู่, ยังคงเหลืออยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remainderเศษเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remainderสิทธิช่วงหลัง (ในที่ดิน), สิทธิประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remainderเศษเหลือ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remainder theoremทฤษฎีบทเศษเหลือ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
remainderเศษเหลือ, เมื่อหารจำนวนเต็มบวก m ด้วยจำนวนเต็มบวก n แล้วได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเต็มบวก q ซึ่ง m = nq + r    โดยที่   0 <  r < n    เรียก r ว่าเศษ (ดู quotient ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ" The Great Dictator (1940)
If the gentleman wants it to remain secret...ถ้าสุภาพบุรุษต้องการมันจะยังคงเป็นความลับ ... 12 Angry Men (1957)
You remain tied.นายน่ะยังถูกผูกอยู่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
-To remain silent while this bully Ursus is permitted to destroy everything in his path is no longer possible.การนั่งเงียบระหว่างที่เจ้านักเลงโตนั่น ไปทําลายล้างสิ่งที่ไม่มีตัวตน มันไม่ถูกต้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
"And then remain stationary for six months digesting it."นี่ไง "แล้วก็ขดอยู่กับที่นาน 6 เดือนเพื่อย่อยมัน" The Little Prince (1974)
The best thing to do is to see the remains of the first victim, the girl on the beach.ที่ต้องทําก็คือดูศพเหยื่อรายเเรก ผู้หญิงที่ลอยมาเกยหาดน่ะ Jaws (1975)
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let us try to remain objectiveให้เราพยายามเพื่อยังคงจุดประสงค์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว Oh, God! (1977)
It's very important she remain calm...สำคัญมากที่เธอต้องจิตใจสงบ... Airplane! (1980)
Tell all dispatchers to remain at their posts.บอกศูนย์วิทยุให้ประจำที่ไว้ ยังมีงานต้องทำอีกเยอะ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remainA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
remainAfter all, nothing remains forever.
remainAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
remainAll of them remained silent.
remainA person won't remain long in business, if he does not come down to earth and think business.
remainAs a result of the war, a great number of victims remained.
remainAs he didn't know what to say, he remained silent.
remainAs long as you have hope, a chance remains.
remainCome what may, we must remain cheerful.
remainDavid remained on the platform while the train was in sight.
remainHe always remained poor.
remainHe didn't take my advice, so he remains poor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองสติ[V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ครองความเป็นโสด[V] be still an unmarried person, See also: remain unmarried, be unmarried, be single, Ant. แต่งงาน, มีคู่ครอง, Example: จะอย่างไรก็ตาม เธอยังคงครองความเป็นโสดมาถึงทุกวันนี้, Thai definition: ไม่ยอมแต่งงานมีคู่ครอง แม้อายุจะล่วงไปมากแล้ว
ครองความสาว[V] be still an unmarried woman, See also: remain unmarried, be unmarried, be single, Ant. เสียสาว, Example: ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าสาวๆ ในเมืองสมัยนี้จะสามารถครองความสาวไปได้จนถึงวันแต่งงานหรือเปล่า, Thai definition: ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใคร
ค้างสต๊อก[V] remain in stock, Example: บริษัทเลือกส่งสินค้าที่มีปัญหาค้างสต๊อกทีละมากๆ, Thai definition: หลงเหลืออยู่ในโกดัง
เหลืออยู่[V] remain, See also: be left (over), Syn. คงเหลือ, Example: รองเท้าเบอร์ 37 เหลืออยู่คู่เดียวเท่านั้น, Thai definition: ยังมีอยู่
ยังคง[AUX] remain, Example: แม่ยังคงห่วงเขาอยู่ ถึงแม้เขาจะแต่งงานมีลูกเมียแล้ว, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาหมายความว่า ยังมียังเป็นอยู่อย่างนั้น
ซากพืชซากสัตว์[N] fossil, See also: remains, relics, Example: ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน, Thai definition: ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
หลงเหลือ[V] be left over, See also: remain, Example: เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง ก่อนที่จะไม่มีสิ่งเหล่านี้หลงเหลืออยู่อีกต่อไป, Thai definition: มีเหลืออยู่บ้างทั้งๆ ที่เข้าใจ หรือรู้สึกว่าหมดแล้ว
คงเหลือ[V] remain, See also: balance, Syn. ยังเหลือ, Ant. หมด, เกลี้ยง, Example: เงินในธนาคารคงเหลือ 50 บาท
คงเดิม[V] remain as ever, Syn. เหมือนเดิม, Ant. เปลี่ยนแปลง, Example: รายได้ของเขายังคงเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ, Thai definition: เป็นอยู่แบบเดิมที่เคยเป็นมาไม่เปลี่ยนแปลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรง[v.] (damrong) EN: live ; subsist ; exist ; survive ; remain ; continue   FR: subsister
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
จำนวนคงเหลือ[n. exp.] (jamnūan khongleūa) EN: remainder   
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in   FR: bloquer ; coincer
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu

CMU English Pronouncing Dictionary
REMAIN R IH0 M EY1 N
REMAIN R IY0 M EY1 N
REMAINS R IH0 M EY1 N Z
REMAINS R IY0 M EY1 N Z
REMAINED R IH0 M EY1 N D
REMAINED R IY0 M EY1 N D
REMAINDER R IY0 M EY1 N D ER0
REMAINING R IH0 M EY1 N IH0 NG
REMAINING R IY0 M EY1 N IH0 NG
REMAINDER R IH0 M EY1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remain (v) rˈɪmˈɛɪn (r i1 m ei1 n)
remains (v) rˈɪmˈɛɪnz (r i1 m ei1 n z)
remained (v) rˈɪmˈɛɪnd (r i1 m ei1 n d)
remainder (n) rˈɪmˈɛɪndər (r i1 m ei1 n d @ r)
remaining (v) rˈɪmˈɛɪnɪŋ (r i1 m ei1 n i ng)
remainders (n) rˈɪmˈɛɪndəz (r i1 m ei1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留下[liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, ] remain, #1,714 [Add to Longdo]
剩余[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] remainder; surplus, #6,491 [Add to Longdo]
遗体[yí tǐ, ㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] remains (of a dead person), #9,463 [Add to Longdo]
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc), #10,635 [Add to Longdo]
余下[yú xià, ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] remaining, #14,546 [Add to Longdo]
残骸[cán hái, ㄘㄢˊ ㄏㄞˊ, / ] remains; wreckage, #23,446 [Add to Longdo]
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, / ] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish, #30,538 [Add to Longdo]
余孽[yú niè, ㄩˊ ㄋㄧㄝˋ, / ] remaining evil element; surviving members (of evil former regime); dregs (of colonial administration), #57,148 [Add to Longdo]
遗容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] remains (corpse); lying in state, #65,219 [Add to Longdo]
万古长青[wàn gǔ cháng qīng, ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, / ] remain fresh; last forever; eternal, #74,253 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]
偉跡;偉蹟[いせき, iseki] (n) remaining works; results of a man's labor (labour) [Add to Longdo]
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
遺骸[いがい, igai] (n) remains; corpse [Add to Longdo]
遺構[いこう, ikou] (n) remains; (P) [Add to Longdo]
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P) [Add to Longdo]
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
剰余[じょうよ, jouyo] remainder [Add to Longdo]
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] cumulative remainder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remain \Re*main"\ (r?-m?n"), v. i. [imp. & p. p. {Remained}
   (-m?nd"); p. pr. & vb. n. {Remaining}.] [OF. remaindre,
   remanoir, L. remanere; pref. re- re- + manere to stay,
   remain. See {Mansion}, and cf. {Remainder}, {Remnant}.]
   [1913 Webster]
   1. To stay behind while others withdraw; to be left after
    others have been removed or destroyed; to be left after a
    number or quantity has been subtracted or cut off; to be
    left as not included or comprised.
    [1913 Webster]
 
       Gather up the fragments that remain. --John vi. 12.
    [1913 Webster]
 
       Of whom the greater part remain unto this present,
       but some are fallen asleep.      --1 Cor. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       That . . . remains to be proved.   --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To continue unchanged in place, form, or condition, or
    undiminished in quantity; to abide; to stay; to endure; to
    last.
    [1913 Webster]
 
       Remain a widow at thy father's house. --Gen.
                          xxxviii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Childless thou art; childless remain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To continue; stay; wait; tarry; rest; sojourn; dwell;
     abide; last; endure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remain \Re*main"\, v. t.
   To await; to be left to. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      The easier conquest now remains thee.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remain \Re*main"\ n.
   1. State of remaining; stay. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which often, since my here remain in England,
       I 've seen him do.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is left; relic; remainder; -- chiefly in the
    plural. "The remains of old Rome." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       When this remain of horror has entirely subsided.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Specif., in the plural:
    (a) That which is left of a human being after the life is
      gone; relics; a dead body.
      [1913 Webster]
 
         Old warriors whose adored remains
         In weeping vaults her hallowed earth contains!
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) The posthumous works or productions, esp. literary
      works, of one who is dead; as, Cecil's Remains.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remain
   v 1: stay the same; remain in a certain state; "The dress
      remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest
      assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears";
      "The bad weather continued for another week" [syn: {stay},
      {remain}, {rest}] [ant: {change}]
   2: continue in a place, position, or situation; "After
     graduation, she stayed on in Cambridge as a student adviser";
     "Stay with me, please"; "despite student protests, he
     remained Dean for another year"; "She continued as deputy
     mayor for another year" [syn: {stay}, {stay on}, {continue},
     {remain}]
   3: be left; of persons, questions, problems, results, evidence,
     etc.; "There remains the question of who pulled the trigger";
     "Carter remains the only President in recent history under
     whose Presidency the U.S. did not fight a war"
   4: stay behind; "The smell stayed in the room"; "The hostility
     remained long after they made up" [syn: {persist}, {remain},
     {stay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top