Search result for

สถานที่

(128 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สถานที่-, *สถานที่*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สถานที่ตั่ง (n ) Location

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่[N] place, See also: site, location, spot, venue, whereabouts, point, position, Example: นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
สถานที่อยู่[N] habitation, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย, Example: กองโจรกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่หรือที่กบดานไปเรื่อยๆ
สถานที่จอดรถ[N] parking lot, See also: car park
สถานที่ทำการ[N] establishment, See also: office, firm, company
สถานที่ทำการ[N] establishment, See also: office, firm, company
สถานที่ทำงาน[N] office, Syn. ที่ทำงาน, Example: นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชนสถานที่ทำงานของหน่วยงานต่างๆ
สถานที่นัดพบ[N] appointment place, See also: appointment point, appointment site, Syn. สถานที่นัดเจอ, ที่นัดพบ, จุดนัดพบ, Example: ผมคาดว่าสถานที่นัดพบน่าจะเป็นที่เดิมคือประตูข้างของมหาวิทยาลัย
สถานที่โบราณ[N] historic site, See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site, Syn. โบราณสถาน
สถานที่ติดต่อ[N] address
สถานที่ราชการ[N] official place

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานที่น. ที่ตั้ง, แหล่ง, เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ตากอากาศ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ.
ตลาดสถานที่ซึ่งปรกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด.
หัวงานสถานที่เริ่มต้นทำงาน
อาฆาตนะสถานที่ฆ่าคน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
place of confinementสถานที่กักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sanctuaryสถานที่คุ้มภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public houseสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of employmentสถานที่จ้างงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work placeสถานที่ทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of contractสถานที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address for serviceสถานที่ที่กำหนดให้ส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of destinationสถานที่รับตราส่ง, ตำบลที่กำหนดให้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of deliveryสถานที่ส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of abodeสถานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Place of publicationสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ซ่าง หรือ สำซ่างสถานที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพมีจำนวน ๔ หลัง อยู่ที่มุมติดกับรั้วราชวัติ ๒ หลัง และที่มุขด้านทิศเหนือและทิศใต้อย่างละ ๑ หลัง [ศัพท์พระราชพิธี]
ทุ่งพระเมรสถานที่ใช้ประกอบการพระราชพิธีพระบรมศพ และพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
สุสานหลวงสถานที่บรรจุพระสรีรางคาร (พระอังคาร)

สุสานหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]

Incineration facilityสถานที่กำจัดโดยเตาเผา
สถานที่จัดการขยะมูลฝอยที่ติดตั้งเตาเผาเพื่อใช้เผาทำลายของเสียที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่เผาไหม้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Landfill facilityสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
สถานที่ที่นำขยะมูลฝอยมาเทกองในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ใช้เครื่องจักรกลบดอัดให้แน่น ใช้ดินกลบทับเป็นชั้นๆ และได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันน้ำชะมูลฝอยไหลซึมลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน การป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวนและการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ [สิ่งแวดล้อม]
Solid waste management facilityสถานที่จัดการขยะมูลฝอย
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย สถานที่นำวัสดุกลับคืน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีการนำขยะมูลฝอยมาแปรสภาพและนำผลพลอยได้จากขบวนการมาใช้ประโยชน์ [สิ่งแวดล้อม]
Central placesสถานที่ศูนย์กลาง [TU Subject Heading]
Health resortsสถานที่พักผ่อนเพื่อรักษาสุขภาพ [TU Subject Heading]
Imaginary placesสถานที่ในจินตนาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For a place like brown. A place like brown?สำหรับสถานที่อย่าง Brown, ที่อย่าง Brown? New Haven Can Wait (2008)
Are the holy trinity-- harvard, yale and princeton.คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3 --- ฮาร์ดเวิร์ด , เยล และ พริ้นส์ตั้น New Haven Can Wait (2008)
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
That's where I was the other morning.นั่นคือสถานที่.. ที่ฉันไปในเช้าวันอื่นๆ Lucky Thirteen (2008)
Checkbook balanced, place spotless.บันทึกความสมดุลของสถานที่ ดูเป็นจุดๆ Emancipation (2008)
Who picked this dump?ใครเลือกนี้สถานที่ไม่ดี ? Dying Changes Everything (2008)
You think that a change of venue...นายคิดเหรอว่าการเปลี่ยนสถานที่... Dying Changes Everything (2008)
They said it was okay when they released the crime scene.พวกเขาบอกว่าทำได้พอยกเลิกสถานที่เกิดเหตุแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
I found a place where you could put things. It's called a cupboard.ข้าเจอสถานที่ที่เราเอาไว้เก็บข้าวของ .มันเรียกว่า The Mark of Nimueh (2008)
Greetings, General We have the brig all ready for this traitorสวัสดี ท่านนายพล เราเตรียมสถานที่ สำหรับผู้ทรยศไว้พร้อมแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Know a good spot for genre painting?รู้จักสถานที่ที่มีภาพให้วาดไหม Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานที่[n.] (sathānthī) EN: place ; spot ; locality ; location ; site ; venue ; locale   FR: lieu [m] ; endroit [m] ; place [f] ; site [m]
สถานที่ก่อสร้าง[n. exp.] (sathānthī køsāng) EN: construction site   
สถานที่จอดรถ[n. exp.] (sathānthī jøt rot) EN: parking lot   
สถานที่ตากอากาศ[n. exp.] (sathānthī tak-ākāt) EN: resort   
สถานที่ติดต่อ[n. exp.] (sathānthī tittø) EN: address   
สถานที่ท่องเที่ยว[n. exp.] (sathānthī thǿngthīo) EN: tourist attraction   FR: attraction touristique [f] ; site touristique [m]
สถานที่ทำการ[n. exp.] (sathānthī thamkān) EN: establishment   
สถานที่ทำงาน[n. exp.] (sathānthī thamngān) EN: place of work ; workplace ; office   FR: lieu de travail [m]
สถานที่บันเทิง[n. exp.] (sathānthī banthoēng) EN: place of entertainment   FR: lieu de distraction [m]
สถานที่ปฏิบัติธรรม[n. exp.] (sathānthī patibattham) EN: dhamma retreat   

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambulatory[N] สถานที่ที่ทำไว้สำหรับการเดิน
antipodes[N] สถานที่ 2 แห่งที่อยู่ด้านตรงข้ามกันบนโลก
apiary[N] สถานที่ที่เลี้ยงผึ้ง
aquarium[N] พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู
archive[N] สถานที่เก็บเอกสารสำคัญ
arena[N] สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
armory[N] คลังแสง, See also: สถานที่สำหรับเก็บอาวุธ, Syn. munitions plant, arms factory
backwater[N] บรรยากาศที่ซึมเซา, See also: สถานที่ซึมเซา, Syn. rus in urbe, seclusion
backwoods[N] สถานที่ห่างไกล, See also: บริเวณห่างไกล, ชนบท, Syn. hinterland, bush
bandstand[N] สถานที่เปิดด้านข้าง (มีหลังคา) เพื่อเล่นดนตรีกลางแจ้ง, Syn. pavilion, gazebo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad loc.สถานที่นั้น, ไปที่นั่น
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
ashram(แอช'แรม) n. สถานที่สอนศาสนาฮินดู., Syn. ashama
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
aviary(เอ'วีเออรี) n. สถานที่เลี้ยงนก
barroom(บาร์'รูม) n. ห้องหรือสถานที่ที่มีการบริการเหล้า
bath(บาธ) n. การอาบน้ำ,น้ำอาบ,ที่อาบน้ำ,ถังอาบน้ำ,ห้องน้ำ,สถานที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ -Conf. bathe

English-Thai: Nontri Dictionary
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
baptistery(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptistry(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
cabana(n) ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
dispensary(n) สถานที่จำหน่ายยา,ร้านขายยา,ที่จ่ายยา,โอสถศาลา
dunghill(n) กองมูลสัตว์,สถานที่สกปรก
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย,ผี
house(n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cemetery of crematoryสถานที่ใช้ในการปลงศพ
desert island[เดดเสิดท. ไอแลนด.] (n ) สถานที่ร้างซึ่งผู้คน เช่น เกาะร้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
所在地[しょざいち, shozaichi] (n) สถานที่ตั้ง, See also: R. 場所
現場[げんば, genba] (n) สถานที่เกิดเหตุ
礼拝堂[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์
観光地[かんこうち, kankouchi] (n) สถานที่ท่องเที่ยว
避難所[ひなんじょ, hinanjo] (n) สถานที่หลบภัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
会場[かいじょう, kaijou] สถานที่
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] สถานที่เพาะเลี้ยง
配達先[はいたつさき, haitatsusaki] (n ) สถานที่ปลายทางในการจัดส่ง
連絡先[れんらくさき, renrakusaki] (n ) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)
濡れた所[Nureta tokoro, Nureta tokoro] สถานที่เปียก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
現地[げんち, genchi] Thai: สถานที่จริง
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] Thai: สถานที่ทำงาน ที่ทำงาน English: place of work
[ば, ba] Thai: สถานที่ English: place
ところ[ところ, tokoro] Thai: สถานที่
場所[ばしょ, basho] Thai: สถานที่ English: place
[ところ, tokoro] Thai: สถานที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Ort(n) |der, pl. Orte| สถานที่
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
in(Präp.) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
ins(Präp.) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
daที่นั่น (ใช้อ้างถึงสถานที่ที่ถูกกล่าวก่อนหน้านั้น) เช่น In der Nähe gibt es ein gutes Restaurant. Da können wir miteinander reden., See also: dort
Wohnort(n) |der| สถานที่พักหรือพำนักอยู่, See also: der Wohnsitz
KZ(n abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, See also: S. parvenir, atteindre,
à(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris. พวกเราไปปารีสกันมา
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top